پایان نامه ارشد درباره رگرسیون، سطح معنی داری، مدل رگرسیون، تصمیم گیری

دارایی
۰.۰۱۵ –
۰.۰۰۱
۰.۹۶۶ –
۲۰.۶۶۳-
۰.۰۰
بازده صاحبان سرمایه
۰.۰۰
۰.۰۰
۰.۱۵۸
۵.۲۷۷
۰.۰۰
نرخ تورم
۰.۰۰۲
۰.۰۰۱
۰.۰۴۹ –
۱.۶۸۹ –
۰.۰۹
با توجه به جدول شمار?( ۱۲-۴) در مورد مقدار ثابت و ضریب B مربوط به هر متغیر،در مدل کلی نیز با توجه به سطح معنی داری۵۹ تصمیم گیری شده است.
از آنجا که در این خروجی، سطح معنی داری آزمون تساوی ضریب رگرسیون مربوط به متغیرهای نرخ تورم، نسبت دارایی ثابت بزرگتر از پنج درصد است؛ بنابراین فرض تساوی ضریب رگرسیون با صفر(فرض H0)، تایید می شود و باید آن را از معادله رگرسیون خارج کرد و نشان می دهد که هیچ رابطه معنی داری بین نسبت دارایی ثابت و نرخ تورم با نسبت بدهی وجود ندارد.اما در مورد سایر متغیر ها فرض تساوی ضریب رگرسیون با صفر(فرض H0) رد می شود ونباید آنها را از معادله رگرسیون خارج کرد.هم چنین ضریب متغیر های بازده حقوق صاحبان سرمایه صفر می باشند که از مدل خارج شده و نهایتا مدل رگرسیون چند گانه مربوطه به شکل زیر خواهد بود.
Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *