پایان نامه ارشد درباره بورس اوراق بهادار، جامعه آماری، بورس اوراق بهادار تهران، سود عملیاتی

اقتصادی و بازاری حاکم بر عملکرد شرکتها ، مدل مناسبی که بتواند گویای ارتباطی خاص و قابل توجه باشد به دست نیامده و چنین می توان اظهار کرد که اثر متغیرهای درون شرکتی بر تصمیمات مالی شرکتها با توجه به نتایج به دست آمده در این روش با وجود انجام تعدیلات لازم بر روی داده های مورد تحلیل چندان دور از واقعیت نیست و به علت اینکه ناهماهنگی رشد بازارهای پول و سرمایه و تفاوتهای مالکیتی حاکم بر عملکرد این بازارها موجب گردیده است که تنوع تامین مالی از شرکتهایی که در این قالب مشغول به فعالیت هستند سلب گردد و در نتیجه با ظهور مسائل تاثیر گذار داخلی و خارجی حاکم بر سیاستهای پولی و مالی ، عدم توجه به مسائل درون شرکتی آشکار شود . لذا در این شرایط تامین مالی آنان صرفاٌ در قالب طرح تسهیلات دولتی و استفاده ابزاری از فرصتهای ایجاد شده از این طریق انجام می گیرد بنابراین این احتمال وجود دارد که بر اساس تئوری اطلاعات نا متقارن در فواصل زمانی متفاوت ویژگیهای شرکت در مشارکت با سایر عوامل درون و برون سازمانی و تحت ساختار مالکیت خاصی دارای اثر متفاوتی باشند .
برادران شرکا و مطهری (۱۳۸۶) در پژوهشی تحت عنوان رابطه متغیرهای مهم کلان اقتصادی با متغیرهای عمده حسابداری در ایران از تولید ناخالص داخلی ، درآمدهای نفتی ، سرمایه گذاری در بخش ساختمان و تورم به عنوان متغیر مستقل و از درآمد فروش ، بهای تمام شده کالای فروش رفته و سود عملیاتی پرداخته نسبت حاشیه سود عملیات ، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای وابسته استفاده کردند و به منظور بررسی هدف دو فرضیه به شرح زیر تعریف کردند :
الف : متغیرهای مهم کلان اقتصادی بر شاخصهای عمده حسابداری صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری دارند . ب : رشد متغیرهای مهم اقتصادی بر عمده حسابداری صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری دارد.
برای دریافت اطلاعات متغیرهای وابسته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سالهای ۷۶ تا ۸۵ را مورد بررسی قرار دادند و در مورد متغیرهای مستقل عمدتاً از نشریات مختلف بانک مرکزی ، نماگر های اقتصادی ، دیسک اطلاعاتی بانک مرکزی و فصل نامه اقتصاد و مسکن استفاده کردند و برای بررسی فرضیه های تحقیق و با توجه به ماهیت اطلاعات و داده های تحقیق که مبتنی بر اطلاعات واقعی گذشته و از نوع سری های زمانی و مقطعی می باشد . روش آماری به کار گرفته شده رگرسیون خطی چند متغیره می باشد . با توجه به اینکه متغیرهای مستقل مورد استفاده در تحقیق همبستگی شدیدی با هم داشته اند بنابراین شکل هم خطی در مدل برآمدی به وجود آمد که برای رفع آن از تحلیل عاملی استفاده کردند .
در آزمون فرضیه های تحقیق ابتدا رابطه بین درآمد فروش ، بهای تمام شده کالای فروش رفته و سود عملیاتی با ۴ متغیر مهم کلان اقتصادی شامل : تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) ، درآمد نفت ، سرمایه گذاری در بخش ساختمان و تورم به صورت تک تک و توام مورد آزمون قرار دادند . سپس رابطه رشد چهار متغیر مهم کلان اقتصادی با نسبت حاشیه سود عملیاتی با بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند که متوجه شدند به طور کلی ۳ متغیر وابسته با نرخ تورم در سطح خطای ۵ درصد رابطه معکوس و با سه متغیر مستقل دیگر رابطه مستقیم دارند چون میزان ضریب همبستگی میان ۳ متغیر مستقل بسیار بالا بوده از روش تحلیلی به عنوان روش کارامد برای کاهش بعد متغیرها استفاده کردند و همچنین یافتند که بین سه متغیر توضیحی غیر از تورم با نسبت حاشیه سود عملیاتی بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه ای وجود ندارد اما نرخ تورم با نسبت حاشیه سود عملیاتی و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد ولی با بازده دارایی ها رابطه معناداری وجود ندارد و با توجه به تحلیل ضرایب همبستگی و ضرایب عامل ها متوجه شده اند که رابطه متغیر های اقتصادی با شاخص های عمده حسابداری به دلیل استفاده از اصل بهای تمام شده تاریخی ضعیف است .
سجادی ، فرازوند و علی صوحی(۱۳۸۹) در همین راستا پژوهشی با نام بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند که با هدف تعیین رابطه بلند مدت بین نرخ رشد شاخص کل قیمت سهام و مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم ، نرخ نقدینگی ، نرخ ارز ، نرخ سود سود واقعی بانکی و درآمد نفتی انجام دادند که به دنبال مشخص کردند میزان تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ رشد شاخص های قیمت در بورس اوراق بهادار تهران و کمک به تدوین سیاست های کلان اقتصادی به ویژه سیاست های پولی و مالی و سیاست های مربوط به بورس اوراق بهادار بودند .
ایشان در انجام پژوهش داده ها مربوط به متغیرهای مستقل را به صورت فصلی از سیاست بانک مرکزی به نماگرهای اقتصادی و متغیرهای وابسته را از نماگرهای بورس اوراق بهادار استخراج کردند و قلمرو زمانی تحقیق را سه ماهه ی دوم سال ۱۳۷۴ تا پایان سه ماهه ی چهارم سال ۱۳۸۶ و قلمرو مکانی آن را تمامی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران تعیین کردند . و به منظور تجزیه و تحلیل با توجه به اینکه معمولاً سری های زمانی در بررسی های اقتصاد کلان ناپایا هستند و ناپایایی آن ها اسکان بروز رگرسیون کاذب در مطالعات تجربی را فراهم می آورد از این دو پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته مورد آزمون قرار دادند که نتایج این آزمون حاکی از این است که متغیرهای نرخ نقدینگی و نرخ رشد شاخص کل قیمت سهام در سطح پایا و سایر متغیرها در تفاضل مرتبه اول پایا هستند و برای انتخاب وقفه بهینه از معیار شوارتز بیزن استفاده کردند و با توجه به معنادار نبودن ضریب متغیرهاینرخ سود واقعی بانکی و نرخ ارز ، متغیرهای مزبور از الگو حذف گردید و دوباره الگوی جدید برآورد شد و آماره هایt محاسباتی حاکی از این بوده که ضرایب متغیرهای توضیحی نرخ تورم و نرخ نقدینگی از نظر آماری با اطمینان ۹۵ درصد ضریب متغیر درآمد نفتی با اطمینان ۸۵ درصد معنی دار بوده است که نشان دهنده رابطه منفی بین متغیرهای ذکر شده با شاخص کل سهام می باشد و در ادامه نیز به عدم وجود رابطه معنادار بین نرخ سود واقعی بانکی و نرخ ارز با شاخص کل سهام رسیدند که در انتها محققین این پژوهش به تصمیم گیران و سیاست گذاران اقتصادی توصیه کردند که هنگام تدوین سیاست های پولی و مالی در سطح کلان ، آثار ناشی از تصمیم های مذبور را بر شاخص های بازار سهام و سایر بازارهای مالی دیگر مدنظر قرار دهند .
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
۱-۳ . مقدمه
در این فصل به مفاهیم روش تحقیق اشاره خواهد شد محقق پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق بایستی در فکر انتخاب روش تحقیق باشد . مراد از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص کنیم کدام روش تحقیق برای بررسی موضوع خاصی لازم و کافی است . باید به خاطر داشت محقق به خوبی آگاهی دارد که آنچه یافته است تا میزان زیادی بستگی به نوع کاوش او برای دست یافتن به آن دارد . انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد ، بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش ، هدفها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد . به عبارت دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیقتر ، آسان تر و سریع تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسشهای تحقیق مورد نظر کمک کند.
۲- ۳ . نوع پژوهش
تحقیق حاضر بر اساس طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد چرا که باعث توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد و در ارزیابی و استفاده مدیران شرکت ها در تصمیم گیری های ساختار سرمایه در زمان وجود شرایط پر نوسان اقتصادی کشورمی تواند مشکل گشا باشد . و از نظر طبقه بندی بر مبنای روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی بوده زیرا ضریب همبستگی شاخص دقیقی است که میزان ارتباط بین دو متغیر را مشخص می کند و در اینجا ما به دنبال ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران هستیم .
۳ -۳ . جامعه ، نمونه آماری و روش نمونه گیری
محدوده و فضای مطلوب محقق ، جامعه های آماری را معین و مشخص می کند . بنابراین تعریف ، جامعه آماری عبارتست از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند . صفت مشخصه ، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک بوده و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد . هر بخشی از جامعه آماری را نمونه گویند . به عبارت دیگر نمونه عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد . (عادل آذر ، مومنی،۱۳۸۵ )۱
اصولاً فرآیند یک تحقیق را می توان تلاشی برای درک رفتار جامعه دانست که بر پایه اطلاعات به دست آمده از نمونه صورت می گیرد ؛ زیرا جمع آوری اطلاعات برای کل جامعه آماری مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی می باشد . از این گذشته در بعضی از موارد نیز جمع آوری اطلاعات از کل جامعه امری غیر منطقی می باشد. لذا ناچار به استخراج نمونه می باشیم . البته بدیهی است که نمونه گیری موجب کاهش قطعیت و اطمینان نتایج به دست آمده می شود. به طور کلی عواملی نظیر ماهیت تحقیق ، توزیع جامعه و مقدار فاصله اطمینان بر روی حجم نمونه مؤثر می باشند و بایستی در هنگام انتخاب نمونه به این عوامل توجه داشت تا بتوان خصوصیات جامعه آماری را با استفاده از نتایج نمونه آماری برآورد نمود .
در این تحقیق جامعه آماری ، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ می باشند که دارای ویژگیهای زیر باشند :
۱. حداکثر تا ابتدای سال ۱۳۸۴یا قبل از آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۸۸ سهام آنها مورد معامله قرار گرفته باشد و تاریخ تراز نامه آنها مربوط به ۲۹/۱۲ هر سال باشد.
۲. حداکثر یک ماه بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ، سهام آنها مورد معامله قرار گرفته باشد.
روش نمونه گیری،نمونه گیری بصورت هدفمند بوده و تعداد ۱۲۵ شرکت با توجه به شرایط بالا انتخاب شده اند .
۴-۳ . روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات برای هر نوع پژوهشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . اطلاعات مورد نیاز این تحقیق به روش کتابخانه ای و هم چنین ابزار تحقیق عمدتا اطلاعات صورت های مالی شرکت های نمونه ، سالنامه بورس اوراق بهادار بوده است .
۵-۳. روش تجزیه و تحلیل

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *