پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی تأثیر انگیزه­ های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشكده ی‌ علوم اقتصادی و اداری

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

موضوع:

بررسی تأثیر انگیزه ­های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر احمد احمدپور


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق.. 12
مقدمه. 2
1-1. تعریف موضوع و بیان مسئله پژوهش… 2
1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق. 3
1-3. اهداف تحقیق. 4
1-4. سؤالات پژوهش… 4
1-5. فرضیههای تحقیق. 5
1-6. روش تحقیق. 5
1-6-1. متغیرهای تحقیق. 5
1-7. قلمرو تحقیق. 7
1-8. جامعه و نمونه آماری.. 7
1-9. روش گردآوری دادهها و اطلاعات.. 8
1-10. روشهای آماری و آزمون فرضیهها 8
1-11. تعریف واژهها واصطلاحات.. 9
1-12. ساختار کلی تحقیق. 10
 
فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق.. 11
مقدمه. 12
2-1. مبانی نظری.. 13
2-1-1. تحلیل رفتار هزینهها 13
2-1-2. چسبندگی هزینهها 15
2-1-2-1. مفهوم چسبندگی هزینهها 16
2-1-2-2. تئوریهای چسبندگی هزینهها 17
2-1-3. مدیریت سود. 18
2-1-3-1. تئوری نمایندگی.. 18
2-1-3-2. مفهوم مدیریت سود. 22
2-1-3-3. روشهای مدیریت سود. 26
2-1-3-3-1. مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری.. 26
2-1-3-3-2. مدیریت سود از طریق فعالیتهای واقعی.. 26
2-1-3-3-3. فعالیتها و عوامل مؤثر بر دستکاری سود از طریق فعالیتهای واقعی: 27
2-1-3-4.انگیزههای مدیریت سود. 29
2-1-4. چسبندگی هزینه و انگیزههای مدیریت سود. 32
2-2. پیشینه پژوهش… 34
2-2-1. مروری بر تحقیقات خارجی.. 34
2-2-2. مروری بر تحقیقات داخلی.. 39
2-2-3. خلاصهای از پژوهشهای انجام شده 41
 
فصل سوم: روش تحقیق.. 47
مقدمه. 48
3-1. روش تحقیق. 48
3-2. روش و ابزار گردآوری دادهها 48
3-3. قلمرو پژوهش… 48
3-4. جامعه و نمونهی آماری.. 49
3-5. طرح مسأله تحقیق. 49
3-6. فرضیههای پژوهش… 50
3-7. مدل آماری پژوهش… 51
3-8. نحوهی محاسبه متغیرهای تحقیق. 52
3-8-1. متغیر وابسته. 52
3-8-2. متغیرهای مستقل. 52
3-8-3. متغیرهای کنترلی.. 52
3-9. روش تخمین مدل. 54
3-9-1. دادههای تابلویی.. 54
3-9-2. روشهای تخمین مدل دادههای تابلویی.. 55
3-9-2-1. روش حداقل مربعات تلفیقی (pls): 55
3-9-2-2. مدل اثرات ثابت (مدل حداقل مربعات با متغیر موهومی)(LSDV): 55
3-9-2-3. مدل اثر تصادفی.. 56
3-9-2-4. مدل پارامترهای تصادفی.. 56
3-9-3. آزمونهای الگوی دادههای تابلویی: 57
3-9-3-1. آزمون چاو. 57
3-9-3-2. آزمون هاسمن. 57
3-9-4. آزمون مانایی در دادههای تابلویی.. 58
3-9-5. آزمون همجمعی  در دادههای تابلویی.. 58
3-9-6. آزمون استقلال خطاها 59
3-9-7. آزمون معناداری کلی رگرسیون و ضرایب.. 59
3-10. خلاصه فصل سوم. 59
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­ها 60
مقدمه. 61
4-1. آمار توصیفی.. 61
4-2. آزمونهای تشخیص بر روی دادهها 62
4-2-1. آزمون مانایی.. 62
4-2-2. آزمون همجمعی.. 63
4-2-3. آزمون چاو. 64
4-3. تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج.. 65
4-3-1. آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از زیان و نتایج آن. 65
4-3-2. آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از کاهش سود و نتایج آن. 66
4-3-3. آزمون مدل انگیزهی اجتناب از زیان و یا کاهش سود و نتایج آن. 67
4-4. خلاصه فصل. 69
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 70
مقدمه. 71
5-1. بحث و نتیجهگیری.. 71
5-2. محدودیتهای تحقیق. 72
5-3. پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش… 73
5-4. پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 73
فهرست منابع و مأخذ. 74
پیوست.. 81
 
فهرست جداول
جدول (1-1): متغیرهای تحقیق. 6
جدول (2-1): خلاصهای از پژوهشهای انجام شدهی خارجی.. 41
جدول (2-2): خلاصهای از پژوهشهای انجام شدهی داخلی.. 44
جدول (3-1): جمعبندی متغیرهای تحقیق. 53
جدول (4-1): آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش… 61
جدول (4-2): نتایج آزمون مانایی مربوط به متغیرهای پژوهش… 62
جدول (4-3): بررسی وجود همجمعی میان متغیرهای تحقیق در مدل. 63
جدول (4- 4): نتایج آزمون چاو. 64
جدول (4-5): نتایج آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از زیان. 65
جدول (4-6): نتایج آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از کاهش سود. 66
جدول (4-7): نتایج آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از زیان و یا کاهش سود. 68
جدول (5-1): جمعبندی نتایج حاصل از آزمون فرضیهها 72
شکل (2-1): رابطهی بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی.. 19
 
فهرست پیوست­ها
پیوست 1: اسامی شرکتهای موجود در نمونه. 82
پیوست2: آمارهای توصیفی.. 83
پیوست3: آزمونهای مانایی.. 84
پیوست 4: آزمون همجمعی مدل 1 (اجتناب از زیان) 87
پیوست 5: آزمون F لیمر مدل 1 (اجتناب از زیان) 88
پیوست 6: نتیجه رگرسیون ترکیبی (پنلی) مدل 1 (اجتناب از زیان) 89
پیوست 7: آزمون همجمعی مدل 2 (اجتناب از کاهش سود) 90
پیوست8: آزمون F لیمر مدل 2 (اجتناب از کاهش سود) 91
پیوست 9: نتیجه رگرسیون ترکیبی (پنلی) مدل 2 (اجتناب از کاهش سود) 92
پیوست 10: آزمون همجمعی مدل 3 (اجتناب از زیان و یا کاهش سود) 93
پیوست11: آزمون F لیمر مدل 3 (اجتناب از زیان و یا کاهش سود) 94
پیوست 12: نتیجه رگرسیون ترکیبی (پنلی) مدل 3 (اجتناب از زیان و یا کاهش سود) 95
چکیده
شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکت­ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در مدل رایج و سنتی رفتار هزینه­ها، هزینه­های متغیر به نسبت تغییرات در سطح فعالیت تغییر می­کنند، به این معنا که اندازه تغییر در هزینه­ها تنها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد و نه به جهت تغییر. اما نظریه­ی جدید در مورد رفتار هزینه­ها حاکی از آن است که میزان درصد افزایش هزینه­ها با افزایش حجم فعالیت، بیشتر از میزان درصد کاهش هزینه­ها در نتیجه­ی کاهش همان حجم فعالیت است. این نوع رفتار هزینه به «چسبندگی هزینه­ها» معروف شده ­است. عوامل متعددی بر چسبندگی هزینه­ها مؤثر است.
هدف این پژوهش بررسی تأثیر انگیزه­های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه­ها در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور دو فرضیه ارائه شده است که به آزمون و بررسی تحلیلی ارتباط بین انگیزه­های مدیریت سود و میزان چسبندگی هزینه­ها می­پردازد. جامعه آماری شامل کلیه­ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره­ی 5 ساله از 1387 تا 1391 است. از بین کل جامعه، با استفاده از روش نمونه­گیری حذف سیستماتیک، 138 شرکت انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی فرضیه­ها از تحلیل رگرسیون به روش داده­های پنلی استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که در سال­های مورد بررسی بین انگیزه­های مدیریت سود و چسبندگی هزینه­ها رابطه معنی­داری وجود دارد. به عبارت دیگر، انگیزه­های مدیریت سود باعث کاهش چسبندگی هزینه در شرکت­ها می­شود. از این رو، فعالیت­هایی که در جهت شناخت عوامل تعیین­کننده­ی ساختار هزینه­ی شرکت­ها انجام می­شود، باید با توجه به انگیزه­های مدیران در اتخاذ تصمیمات مرتبط با هزینه­ها و منابع این شرکت­ها، خصوصاً انگیزه­های ناشی از نمایندگی، باشد.
مقدمه
پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای جهانی، مدیران واحدهای اقتصادی را به تولید محصولات با کیفیت با حداقل بهای تمام شده و استفاده بهینه از منابع ترغیب کرده است. از این رو، مطالعه رفتار هزینه­ها برای مدیران و همچنین برای تمام کسانی که فعالیت­های حرفه­ایشان با فعالیت­های شرکت در ارتباط است، دارای اهمیت است. در مدل­های سنتی رفتار هزینه­ها در حسابداری مدیریت، هزینه­های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا کاهش می­یابد. اما در تحقیقات اخیر، رفتاری نامتقارن از هزینه­ها نشان داده شده است که “چسبندگی هزینه” نامیده می­شود. چسبندگی هزینه­ها یکی از ویژگی­های رفتار هزینه­ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است (نمازی و دوانی­پور 1389). عوامل متعددی بر چسبندگی هزینه­ها مؤثر است؛ یکی از این عوامل تصمیمات سنجیده­ی مدیران است، به این معنی که چسبندگی هزینه در نتیجه تصمیمات سنجیده مدیران در مورد منابع تخصیص­یافته به فعالیت­ها، ایجاد می­شود. در پژوهش حاضر، تأثیر انگیزه­های مدیریت سود بر تصمیم­گیری مدیران و نتیجتاً بر چسبندگی هزینه­ها مورد بررسی قرار گرفته است.
در این فصل کلیاتی درباره­ی موضوع پژوهش مطرح می­شود. در ابتدا به تشریح و بیان مسأله­ی پژوهش که «بررسی تأثیر انگیزه­های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» است، پرداخته می­شود. سپس اهمیت و اهداف پژوهش، فرظیه­های پژوهش و روش جمع­آوری اطلاعات بیان می­شود. در ادامه جامعه و نمونه آماری و تعاریف عملیاتی برخی از واژه­ها و اصطلاحات تخصصی تشریح و در پایان خلاصه­ای از ساختار پژوهش ارائه می­شود.
تعداد صفحه : 109
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

[add_to_cart id=146902]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com