پایان نامه ارشد: تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت فناوری اطلاعات

گرایش :منابع اطلاعاتی

عنوان : تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند بابلسر از دید معلمان

موسسه آموزش عالی فارابی

تحصیلات تکمیلی مدیریت

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت فناوری اطلاعات

( گرایش منابع اطلاعاتی )

تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند بابلسر از دید معلمان

استاد راهنما :

دکتر عیسی ابراهیم زاده

استاد مشاور :

دکتر علی رضا ربیع

شهریور ۹۰

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
هدف کلی این مطالعه ، بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ( فاوا ) در توانمندسازی دانش آموزان اعم از افزایش و بهبود در سطح یادگیری ، پیشرفت تحصیلی ، خلاقیت ، انگیزه ، مشارکت درسی و روحیه پژوهشی دانش آموزان می باشد . سوالات این تحقیق عبارتند از : سوال اصلی : آیا فاوا موجب توانمندسازی دانش آموزان در مدارس هوشمند می شود؟ و سوالات فرعی : ۱) آیا فاوا بر سطح یادگیری دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد؟ ۲) آیا فاوا بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد؟ ۳) آیا فاوا بر خلاقیت دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد؟ ۴) آیا فاوا بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد؟ ۵) آیا فاوا بر افزایش فعالیت های گروهی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد؟ ۶) آیا فاوا در افزایش روحیه پژوهشی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد؟
روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد . جامعه آماری شامل کلیه آموزگاران مدارس هوشمند شهرستان بابلسر در سال تحصیلی ۹۰ – ۸۹ می باشند . حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد ۹۱ نفر تعیین گردید . روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد . روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی می باشد که در روش میدانی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته ی بسته پاسخ استفاده شده است ، برای تعیین روایی آنها از روایی محتوایی و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای پرسشنامه ، ۸۴/۰ محاسبه شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم افزارSPSS  و Excel استفاده گردید .
پس از تجزیه و تحلیل داده ها ، سوال اصلی و سوالات فرعی تحقیق مورد تایید واقع شدند .
 
واژه های کلیدی : فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش الکترونیکی، مدارس هوشمند، انگیزش


فهرست مطالب
عنوان                               صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق…………. ۱۳-۱
۱-۱ ) مقدمه……………………………… ۱
۱-۲ ) تعریف موضوع و بیان مساله…………….. ۲
۱-۳ ) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………. ۴
۱-۴ ) اهداف تحقیق………………………… ۶
۱-۵ ) سوال اصلی و سوال های ویژه تحقیق………. ۷
۱-۶ )  قلمرو تحقیق………………………. ۸
۱-۷ ) روش تحقیق…………………………. ۸
۱-۸ ) جامعه و نمونه آماری………………… ۸
۱-۹ ) روش گرد آوری اطلاعات………………… ۹
۱-۱۰ ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:………….. ۹
۱-۱۱ ) ساختار کلی تحقیق………………….. ۹
۱-۱۲ ) تعاریف مفاهیم تحقیق……………….. ۱۰
۱-۱۲-۱ ) تعاریف عملیاتی………………. ۱۰
۱-۱۲-۲ ) تعاریف نظری…………………. ۱۲
فصل دوم ادبیات تحقیق……………     ۹۲-۱۴
۲-۱ ) مقدمه…………………………….. ۱۴
۲-۲ ) فاوا در آموزش و پرورش………………. ۱۴
۲-۲-۱) اهمیت فاوا در آموزش و پرورش کشور……. ۱۴
۲-۲-۲ ) دلایل استفاده از فاوا در آموزش……… ۱۵
۲-۲-۳ ) نگرش های توسعه فاوا………………. ۱۶
۲-۲-۳-۱) نگرش ظهور کننده……………….. ۱۷
۲-۲-۳-۲) نگرش کاربردی………………….. ۱۷
۲-۲-۳-۳) نگرش ترکیبی ( ادغامی )…………. ۱۸
۲-۲-۳-۴) نگرش تحولی……………………. ۱۸
۲-۲-۴) ماتریسی برای توسعه فاوا در مدارس……. ۱۹
۲-۲-۵ ) مراحل اجرای برنامه های فاوا در آموزش و پرورش ۲۳
۲-۲-۵-۱) مرحله اول : تا پایان برنامه سوم توسعه ۲۴
۲-۲-۵-۲ ) مرحله دوم : تا پایان برنامه چهارم توسعه  ۲۴
۲-۲-۵-۳ ) مرحله سوم : پایان برنامه پنجم توسعه ۲۵
۲-۲-۶ ) مراحل توسعه فاوا در آموزش و پرورش ایران از ابعاد علمی و نظری…………………………………… ۲۶
۲-۲-۶-۱)ورود فاوا به صورت ابزار مدیریت در ساختار اداری و … …………………………………….. ۲۶
۲-۲-۶-۲) ورود فاوا به مثابه یک درس در آموزش و پرورش    ۲۶
۲-۲-۶-۳ ) تغییر نگاه به فاوا و تکوین جهت گیری کلی ۲۶
۲-۲-۶-۴ ) توسعه ی فاوا در چارچوب طرح تکفا .. ۲۷
۲-۲-۷ ) بررسی های موردی در برنامه های ملی فاوا در کشورهای دیگر………………………………………. ۲۷
۲-۲-۷-۱ ) کشور بلغارستان……………….. ۲۷
۲-۲-۷-۲ ) کشور چین…………………….. ۲۹
۲-۲-۷-۳ ) آموزش و پرورش امریکا ………….  ۳۱
۲-۲-۷-۴ ) کشور دانمارک…………………. ۳۱
۲-۲-۷-۵ ) کشور اندونزی…………………. ۳۲
۲-۲-۷-۶ ) کشور برزیل…………………… ۳۳
۲-۲-۷-۷ ) کشور مالزی…………………… ۳۴
۲-۲-۸ ) موانع بکارگیری فاوا در آموزش و پرورش.. ۳۶
۲-۲-۸-۱ ) موانع زیر ساختی – فنی …………  ۳۶
۲-۲-۸-۲ ) موانع فردی ………………….. ۳۷
۲-۲-۸-۳ ) موانع اقتصادی ……………….. ۳۹
۲-۲-۸-۴ ) موانع فرهنگی – آموزشی …………  ۴۰
۲-۲-۹ ) یادگیری الکترونیکی یا آموزش الکترونیکی ۴۲
۲-۲-۱۰ ) فاوا و ارتقاء یادگیری دانش آموزان…. ۴۵
۲-۲-۱۱ ) نقش های  یاددهی _ یادگیری فاوا……. ۴۶
۲-۲-۱۱-۱ ) نقش فاوا در تسهیل یاددهی – یادگیری ۴۷
۲-۲-۱۱-۲ ) نقش فاوا در انگیزش یادگیری  ….. ۴۹
۲-۲-۱۱-۳ ) نقش فاوا در یادگیری شاگرد محور… ۵۰
۲-۲-۱۱-۴ ) نقش فاوا در سنجش و ارزیابی……. ۵۴
۲-۲-۱۱-۵ ) نقش فاوا در بهبود و ارتقای مهارتهای تفکر    ۵۶
۲-۲-۱۲ ) صلاحیت های مورد نیاز معلمان در فرایند یاددهی– یادگیری مبتنی بر فاوا…………………………… ۵۹
۲-۲-۱۲-۱ ) صلاحیت های ارتباطی – اطلاعاتی…… ۵۹
۲-۲-۱۲-۲ ) صلاحیت در استفاده از فاوا……… ۶۱
۲-۲-۱۲-۳ ) صلاحیت رسانه ای معلم………….. ۶۲
۲-۲-۱۳) مدارس هوشمند…………………….. ۶۵
۲-۲-۱۴ ) علل تاسیس مدارس هوشمند…………… ۶۶
۲-۲-۱۵ ) اهداف مدارس هوشمند………………. ۶۸
۲-۲-۱۶ ) انتخاب محتوا در مدرسه هوشمند……… ۶۹
۲-۲-۱۷ ) فرایند تمرین و تکرار در مدرسه هوشمند. ۷۰
۲-۲-۱۸ ) آزمون در مدرسه هوشمند……………. ۷۰
۲-۲-۱۹ ) راهبردهای توسعه مدارس هوشمند……… ۷۱
۲-۲-۲۰ ) زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند   ۷۲
۲-۲-۲۱ ) ساختار اجرایی مدارس هوشمند……….. ۷۴
۲-۲-۲۱-۱ ) شرح وظایف مدیر مدرسه هوشمند…… ۷۴
۲-۲-۲۱-۲ ) شرح وظایف کارشناسان فناوری اطلاعات در مدرسه هوشمند…………………………………….. ۷۵
۲-۲-۲۱-۳ ) شرح وظایف معلمان مدرسه هوشمند…. ۷۵
۲-۲-۲۱-۴ ) شرح وظایف دانش آموزان مدرسه هوشمند ۷۷
۲-۲-۲۱-۵ ) شرح وظایف اولیای دانش آموزان مدرسه هوشمند   ۷۷
۲-۲-۲۲ ) موانع موجود در راه توسعه ی مدارس هوشمند در کشور ۷۸
۲-۳ ) مبانی عملی تحقیق  …………………. ۷۹
۲-۳-۱ ) تحقیقات انجام شده در داخل کشور…… ۷۹
۲-۳-۲ ) تحقیقات انجام شده در خارج کشور…… ۸۴
فصل سوم روش شناسی تحقیق………….. ۹۸-۹۳
۳-۱ ) مقدمه…………………………….. ۹۳
۳-۲ ) نوع و روش تحقیق……………………. ۹۳
۳-۳ ) جامعه آماری تحقیق………………….. ۹۳
۳-۴ ) نمونه آماری (فرمول نمونه گیری، نحوه محاسبه و انتخاب نمونه)………………………………………. ۹۴
۳-۵ ) روش جمع آوری اطلاعات………………… ۹۴
۳-۶ ) ابزار جمع‌آوری اطلاعات……………….. ۹۴
۳-۷ ) روایی ابزار اندازه گیری…………….. ۹۶
۳-۸ ) پایایی ابزار اندازه گیری……………. ۹۶
۳-۹ ) روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………. ۹۸
فصل چهارم   تجزیه و تحلیل داده ها. ۱۲۷-۹۹
۴-۱ ) مقدمه…………………………….. ۹۹
۴-۲ ) تحلیل توصیفی داده ها بر مبنای ویژگی های فردی آزمودنی ها ۱۰۰
۴-۲-۱ ) تحلیل توصیفی متغیر جنسیت …….. ۱۰۰
۴-۲-۲ ) تحلیل توصیفی متغیر گروه سنی…… ۱۰۱
۴-۲-۳ ) تحلیل توصیفی متغیر میزان تحصیلات.. ۱۰۲
۴-۲-۴ ) تحلیل توصیفی متغیر سابقه تدریس در آموزش و پرورش پاسخگویان………………………….. ۱۰۳
۴-۲-۵ )  تحلیل توصیفی متغیر سابقه تدریس در مدارس هوشمند پاسخگویان………………………….. ۱۰۵
۴-۲-۶ ) تحلیل توصیفی متغیر گذراندن دوره مهارتهای عمومی کامپیوتر…………………………… ۱۰۶
۴-۳ ) تحلیل توصیفی متغییرهای پژوهش………… ۱۰۸
۴-۳-۱ ) تحلیل توصیفی متغیر سطح یادگیری… ۱۰۸
۴-۳-۲ ) تحلیل توصیفی متغیر پیشرفت تحصیلی. ۱۰۹
۴-۳-۳ ) تحلیل توصیفی متغیر خلاقیت دانش آموزان    ۱۱۰
۴-۳-۴ ) تحلیل توصیفی متغیر انگیزش تحصیلی. ۱۱۱
۴-۳-۵ ) تحلیل توصیفی متغیر فعالیت های گروهی دانش آموزان  ۱۱۳
۴-۳-۶ ) تحلیل توصیفی متغیر روحیه پژوهشگری دانش آموزان    ۱۱۴
۴-۴ ) تحلیل استنباطی داده ها……………… ۱۱۵
۴-۴-۱ ) سوال ویژه نخست :…………….. ۱۱۵
۴-۴-۲ ) سوال ویژه دوم :……………… ۱۱۷
۴-۴-۳ ) سوال ویژه سوم :……………… ۱۱۹
۴-۴-۴ ) سوال ویژه چهارم :……………. ۱۲۰
۴-۴-۵ ) سوال ویژه پنجم :…………….. ۱۲۲
۴-۴-۶ ) سوال ویژه ششم :……………… ۱۲۴
۴-۴-۷ ) سوال اصلی :…………………. ۱۲۶
فصل پنجم   نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۳۵-۱۲۸
۵-۱ ) مقدمه…………………………….. ۱۲۸
۵-۲ ) یافته های تحقیق……………………. ۱۲۸
۵-۳ ) بحث و تفسیر……………………….. ۱۲۹
۵-۴ ) نتیجه گیری………………………… ۱۳۱
۵-۵ ) محدودیت ها و مشکلات تحقیق……………. ۱۳۲
۵-۵-۱ ) محدودیت های در کنترل محقق……….. ۱۳۲
۵-۵-۲ ) محدودیت های خارج از کنترل محقق…… ۱۳۲
۵-۶ )پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش……… ۱۳۰
۵-۷ ) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی………… ۱۳۵
فهرست منابع و ماخذ………………….. ۱۳۶
پیوست ……………………………….. ۱۴۹
پرسشنامه……………………………. ۱۴۹
چکیده انگلیسی…………………………… ۱۵۳
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول  ۲-۱ ) ماتریس توسعه فاوا در مدارس…….. ۱۹
جدول  ۳-۱ ) چگونگی توزیع سوالات پرسشنامه……. ۹۵
جدول ۴-۱ ) توزیع پاسخگویان برحسب جنس………. ۱۰۰
جدول ۴-۲ ) توزیع پاسخگویان برحسب گروه سنی….. ۱۰۱
جدول ۴-۳) توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات.. ۱۰۲
جدول ۴-۴ ) توزیع پاسخگویان برحسب گروه سابقه تدریس در آموزش و پرورش………………………………….. ۱۰۴
جدول ۴-۵) توزیع پاسخگویان برحسب گروه سابقه تدریس در مدارس هوشمند………………………………………. ۱۰۵
جدول ۴-۶) توزیع پاسخگویان برحسب گذراندن دوره مهارت های عمومی کامپیوتر……………………………….. ۱۰۶
جدول ۴-۷ ) فراوانی گویه های سنجش اثرگذاری فاوا بر سطح یادگیری دانش آموزان…………………………….. ۱۰۸
جدول ۴-۸ ) فراوانی گویه های سنجش اثرگذاری فاوا بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان…………………………….. ۱۰۹
جدول ۴-۹ ) فراوانی گویه های سنجش اثرگذاری فاوا بر خلاقیت دانش آموزان…………………………………. ۱۱۰
جدول ۴-۱۰ ) فراوانی گویه های سنجش اثرگذاری فاوا بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان…………………………….. ۱۱۱
جدول ۴-۱۱ ) فراوانی گویه های سنجش اثرگذاری فاوا بر فعالیتهای گروهی دانش آموزان……………………….. ۱۱۳
جدول ۴-۱۲ ) فراوانی گویه های سنجش اثرگذاری فاوا بر روحیه پژوهشگری دانش آموزان…………………………….. ۱۱۴
جدول ۴-۱۳ ) آماره تک نمونه ای تی تست مربوط به سوال ویژه نخست ۱۱۵
جدول ۴-۱۴ ) آزمون تک نمونه ای تی مربوط به سوال ویژه نخست ۱۱۶
جدول ۴-۱۵ ) آماره تک نمونه ای تی تست مربوط به سوال ویژه دوم  ۱۱۷
جدول ۴-۱۶ ) آزمون تک نمونه ای تی مربوط به سوال ویژه دوم  ۱۱۸
جدول ۴-۱۷ ) آماره تک نمونه ای تی تست مربوط به سوال ویژه سوم  ۱۱۹
جدول ۴-۱۸ ) آزمون تک نمونه ای تی مربوط به سوال ویژه سوم  ۱۱۹
جدول ۴-۱۹ ) آماره تک نمونه ای تی تست مربوط به سوال ویژه چهارم ۱۲۱
جدول ۴-۲۰ ) آزمون تک نمونه ای تی مربوط به سوال ویژه چهارم    ۱۲۱
جدول ۴-۲۱ ) آماره تک نمونه ای تی تست مربوط به سوال ویژه پنجم ۱۲۲
جدول ۴-۲۲ ) آزمون تک نمونه ای تی مربوط به سوال ویژه پنجم ۱۲۳
جدول ۴-۲۳ ) آماره تک نمونه ای تی تست مربوط به سوال ویژه ششم  ۱۲۴
جدول ۴-۲۴ ) آزمون تک نمونه ای تی مربوط به سوال ویژه ششم  ۱۲۵
جدول ۴-۲۵ ) آماره تک نمونه ای تی تست مربوط به سوال اصلی  ۱۲۶
جدول ۴-۲۶ ) آزمون تک نمونه ای تی مربوط به سوال اصلی ۱۲۶
 
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱ ) توزیع پاسخگویان برحسب جنس…….. ۱۰۰
نمودار ۴-۲) توزیع پاسخگویان برحسب گروه سنی…. ۱۰۲
نمودار ۴-۳ ) توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات ۱۰۳
نمودار ۴-۴ ) توزیع پاسخگویان برحسب سابقه کاری. ۱۰۴
نمودار ۴-۵ ) توزیع پاسخگویان برحسب سابقه کاری در مدارس هوشمند ۱۰۶
نمودار ۴-۶) توزیع پاسخگویان برحسب گذراندن دوره مهارتهای عمومی کامپیوتر……………………………….. ۱۰۷
 
فهرست شکل ها
شکل  ۲-۱ ) نقش های فاوا در فرایند یاددهی – یادگیری  ۴۷
شکل  ۲-۲ ) نقش های فاوا در تسهیل یادگیری…… ۴۷
شکل  ۲-۳ ) نقش های انگیزشی فاوا در فرایند یاددهی – یادگیری   ۴۹
شکل  ۲-۴ ) نقش های فاوا در یادگیری شاگرد محور در فرایند یاددهی – یادگیری………………………………… ۵۰
شکل  ۲-۵ ) نقش فاوا در ارزیابی یادگیری……… ۵۴
شکل  ۲-۶ ) نقش فاوا در ارتقای مهارت های تفکر… ۵۶
 
فهرست فرمول ها
فرمول ۳-۱ ) فرمول پایایی پرسشنامه…………. ۹۷
فرمول ۳-۲: فرمول محاسبه آزمون تی………….. ۹۸
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 


۱-۱ ) مقدمه
انقلاب ارتباطات و اطلاعات سرعت اقتصاد ، فرهنگ ، و سیاست جهان را دستخوش دگرگونی می کند و جهان را عملا به یک « دهکده جهانی[۱] » تبدیل می کند . با استفاده از امکانات این فناوری ، رخدادهایی که در هر گوشه از کره زمین رخ می دهد در کمترین زمان به سراسر جهان مخابره می شود ( شکفته ، ۱۳۸۷ : ۴۱) .
در عصری که اطلاعات همیشه و همه وقت در دسترس دانش آموزان است ، مفهوم یادگیری تغییر یافته است . آنچه باید در کلاس درس مورد توجه و تاکید قرار گیرد ، یاد دادن چگونه یاد گرفتن به دانش آموزان (آموزش یادگیری) است . به این معنا که دانش آموزان به طور دقیق اطلاعات مورد نیاز خود را تشخیص دهند و از مهارت های لازم برای تصمیم گیری و انتخاب آن برخوردار باشند . این نوع یادگیری به توسعه توانایی دانش آموزان در تبدیل اطلاعات به دانش کاربردی تاکید دارد (کاستلز[۲] ، ۲۰۰۱) .
فاوا[۳] به دانش آموزان کمک می کند تا سواد اطلاعاتی خود و الگوهای یادگیری مادم العمر مورد نیاز برای زندگی و کار در یک محیط غنی اطلاعاتی را به طور موثر توسعه دهند . به منظور موفقیت و دستیابی به این هدف ، برنامه درسی چارچوبی را برای دانش آموزان به منظور یادگیری نحوه حل مساله شان با استفاده از فناوری اطلاعات ارائه دهند . دانش آموزان به کمک فناوری اطلاعات از پیرامون محیط زندگی خود آگاهی می یابند . آنها از نقش فناوری اطلاعات در زندگی روزمره مطلع و با ابزارهای فناوری اطلاعات مشابه آشنا می شوند . از این ابزارها به طور مستقل و گروهی استفاده می کنند و با روش های گوناگون جمع آوری ، سازماندهی و ارائه اطلاعات آشنا می شوند . استفاده از این ابزارها توان دانش آموزان را در ارتباطات گروهی افزایش می دهد و نیز اطمینان آنها را در دستیابی به اطلاعات تقویت می کند ( دیلمقانی ، ۱۳۸۲ : ۲۷ ) .
قرن حاضر به دلیل توسعه و فراگیر شدن رایانه در ارتباطات و تولید روز افزون اطلاعات علمی ، قرن انفجار اطلاعات نامیده شده است . اهمیت اطلاعات به حدی است که تاثیر آن را می توان در تمام ابعاد زندگی و فعالیت های افراد و جوامع دید . در چند دهه اخیر تکنولوژی مدرن اطلاعات ، بر موفقیت و عملکرد بسیاری از جوامع ، مدارس و افراد اثر قابل ملاحضه ای گذاشته و به موزات آن پیشرفت های شگرفی که در این زمینه بوجود آمده است ، سرنوشت جوامع و افراد هر روز بیش از گذشته به این فناوری مدرن گره می خورد . بدیهی است که در چنین موقعیتی شناخت تاثیرات فاوا یکی از عوامل مهم محیطی به شمار می آید که بر موقعیت ، عملکرد و سرنوشت جوامع و افراد اثرات جدی می گذارد ( حسن پور قروقچی ، ۱۳۸۶ : ۷۲ ) .
 
۱-۲ ) تعریف موضوع و بیان مساله
فاوا در طی زمانی کوتاه ، به یکی از اجزای اساسی تشکیل دهنده ی جامعه مدرن تبدیل شده است . اینک ، بسیاری از کشورها به موازات خواندن ، نوشتن و حساب کردن ، درک فاوا و تسلط بر مهارت ها و مفاهیم پایه فاوا را به عنوان هسته مرکزی آموزش و پرورش مورد توجه داده اند ( قورچیان ، ۱۳۸۲ : ۲ ) .
انفجار اطلاعاتی از طریق فناوری الکترونیکی جدید از قبیل رایانه  ، اینترنت ، وب ، فناوری های جدید ویدیوئی از قبیل کنفرانس های ویدیویی و ماهواره ، ماهیت دانستن را تغییر داده است . دانش آموزان به جای اینکه اطلاعات را حفظ کنند باید یاد بگیرند که اطلاعات را چگونه بدست آورند ، از اطلاعات بدست آمده چگونه استفاده کنند و اطلاعات بدست آمده را چگونه با هم ترکیب کنند  . بجای اینکه اطلاعات را تنها از طریق معلمان و کتب درسی بدست آورند ، در نگرش جدید یاددهی و یادگیری ، فناوری نقش اساسی را ایفا می کند . این تحول آموزشی ، دانش آموزن را قادر می سازد که بیندیشند ، مشکلات را حل کنند ، به کار با دیگران بپردازند و برای دست یافتن به راه حل های خلاق جستجو کنند ( ذوفن و لطفی پور ، ۱۳۷۹: ۴ ) .
اهمیت استفاده از فاوا در تقویت شخصیت علمی دانش آموزان ، انعطاف پذیری ، خلاقیت ، مسئولیت پذیری ، مشارکت بیشتر در دانش آموزان ، تعمیق مطالب درسی و علاقمندی بیشتر به یادگیری و ایجاد انگیزه و پیشرفت تحصیلی آنها می شود . دانش آموزان می توانند از فناوری به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط از راه دور و تشریک مساعی ، تعامل بین گروه های همگن استفاده کنند . ( بیرانوند و صیف ، ۱۳۸۹ : ۱۸۹ ) . راهبردهای جدیدی را برای همکاری با همسالان و دوستان خود به کار می برند ؛ یادگیری آن ها توأم با انگیزه و در انجام دادن کارها از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند ( کوزما[۴] ، ۲۰۰۲ : ۹ ) . تحقیقات نشان می دهد که فناوری بکار برده شده در مدارس در فرایند یاددهی و یادگیری مفید می باشد . در این زمینه فرصت های داده شده به دانش آموزان به آنها کمک می کند تا خلاقیت و تفکر انتقادی ، یادگیری خود هدایتی و همچنین خود مدیریتی شان را افزایش دهند . در حقیقت فناوری به عنوان یک توانمندساز ، دانش آموزان را تجهیز می کند تا دقیق تر بیاندیشند و خلاق تر باشند  ( قویفکر[۵] ، ۲۰۱۰ : ۱۰ ) .
نهاد آموزش و پرورش مهمترین نقش و وظیفه را در این مسیر بر عهده دارد ، یعنی اگر بستر مناسب  در مدارس و محیط های آموزشی برای پرورش روحیه دانشجویی و پژوهشگری فراهم و زمینه تبادل اندیشه ها ، آرا و افکار مهیا شود ، فضای آموزشی به جای انتقال یک طرفه اطلاعات به روش های دو سویه کسب اطلاعات و دانش هدایت گردد و نقش معلمان بر تسهیل جریان و فرایند یاددهی – یادگیری متمرکز شود ، دانش آموزان و دانشجویان نیز خود خالق دانش و اطلاعات شوند ، زمینه مساعدی برای رشد و توسعه و تعالی کشورها فراهم خواهد شد . بی شک یکی از مهمترین دستاوردهای توسعه فناوری اطلاعات ، تحول در عرضه آموزش و پرورش است . کلاس های مجازی ، مدارس مجازی ، مدارس هوشمند و دانشگاه های مجازی و بطور کلی یادگیری الکترونیکی از ظرفیت های و قابلیت های قابل اتکا برای توسعه این مهارت هاست ( عطاران محمد ،۱۳۸۳ : ۱۱ ) .
بکارگیری گسترده فاوا در فرآیند آموزش، همزمان با تحول در رویکردهای آموزشی در جهان، زمینه شکل گیری مدارس هوشمند را فراهم آورده است. این مدارس از جمله نیازمندی های کلیدی جوامع دانش محور می باشند و رویکردهای توسعه مهارت های دانشی و کارآفرینی دانش آموزان را دنبال می نمایند. در این مدارس، فرآیندهای یادگیری – یاددهی تقویت شده و محیط تعاملی یکپارچه برای ارتقای مهارت های کلیدی دانش آموزان در عصر دانایی محور فراهم می شود. ( نقشه راه مدارس هوشمند ، ۱۳۸۸ : ۳ ) .
با توجه به توضیحات فوق ، در پژوهش حاضر به پاسخ این سوال ، که آیا بکارگیری فاوا در مدارس می تواند عاملی جهت توانمندسازی دانش آموزان در قالب خلاقیت ، انگیزه ، پیشرفت تحصیلی ، سطح یادگیری ، فعالیتهای گروهی و روحیه پژوهشی در مدارس هوشمند مورد مطالعه ، شود ؟
[۱] Global Village
[۲] Castells
می باشد   مخفف عبارت فناوری اطلاعات و ارتباطات ۳
[۴] Kozma
[۵] Ghavifekr
تعداد صفحه : ۲۰۵
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***