پایان نامه ارشد : بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

عنوان : بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد سمنان

 

پایان نامه کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

موضوع : بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)

 

استادراهنما: سرکارخانم دکترکرکه آبادی

 

استاد مشاور: جناب آقای دکترزیاری

  

سال تحصیلی 90-1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
         فهرست مطالب  …………………………………………………………………………………….  صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
2-1- بیان مساله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..  3
3-1- اهمیت وضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………  5
4-1- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….  6
5-1- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….  7
6-1-  متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………..  8
7-1- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..  9
8-1- روش تحقیق و مراحل آن ……………………………………………………………………………………….  12
9-1- مشکلات و موانع تحقیق ………………………………………………………………………………………….  13
 
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
                    مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..  16
1-2- بررسی مفهوم شهرداری ومدیریت شهری…………………………………………………………………  17
1-1-2- تاریخچه شهرداری …………………………………………………………………………………..  17
2-2-  مفهوم تامین مالی شهر…………………………………………………………………………………………….  21
1-2-2- تاثیر افزایش جمعیت ورشد شهرنشینی……………………………………………….  21
2-2-2- اثرات انتظاری و تظاهری……………………………………………………………………….  22
3-2-2- افزایش قیمت ها و هزینه ارائه خدمات………………………………………………  22
4-2-2- نقش درآمدها در افزایش هزینه……………………………………………………………  23
3 -2- منابع درآمدشهرداری  ……………………………………………………………………………………………..  23
1-3-2- قیمت گذاری خدمات شهری یا فروش خدمات…………………………………  21
2-3-2-قیمت گذاری خدمات عمومی و نقش آن در کارائی…………………………..  22
3-3-2- قاعده قیمت گذاری براساس هزینه نهایی بمنظورحفظ کارایی………..  22
4-3-2- قیمت گذاری خدمات و کالاهای عمومی در صورت وجود منافع…….  23
5-3-2-  ابعاد توزیع درآمدی قیمت گذاری خدمات عمومی……………………………..26
7-3-2-قانون مالیات برارزش افزوده……………………………………………………………………..  27
8-3-2- معیارهای عوارض یا مالیات مطلوب……………………………………………………..  27                4-2-  منابع درآمدی خارجی شهرداری……………………………………………………………………………..  28
1-4-2- روش استقراض…………………………………………………………………………………….  28
2-4-2-  روش استفاده از کمکهای بلاعوض دولت ………………………………………  29
           5-2-  بررسی ومفهوم درآمدهای پایداروناپایدار……………………………………………………………..  30
            6-2- تجارب کشورهای جهان …………………………………………………………………………………………  34
1-6-2- مدیریت شهری در کشور آلمان…………………………………………………………..  34
1-1-6-2-  مشارکت مردم با شهرداری…………………………………………………….  35
2-1-6-2- شهرداران …………………………………………………………………………………  35
2-6-2-  مدیریت شهری در کشور تایلند…………………………………………………………  36
3-6-2- مدیریت شهری در کشورانگلیس…………………………………………………………  39
4-6-2-  مدیریت شهری در کشور فرانسه……………………………………………………….  41
5-2-2-  مدیریت شهری در کشور اندونزی……………………………………………………..  44
            7-2- مدیریت شهری در ایران…………………………………………………………………………………………  46
8-2- ساختار سازمانی شهرداری های ایران……………………………………………………………………  48
9-2-  وظایف  شهرداریها………………………………………………………………………………………………….  49
10-2-  سازمان شهرداریها …………………………………………………………………………………………………53
11-2-تعریف  بخشهای مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی وصنعت )……………………..  .55
1-11-2-خدمات………………………………………………………………………………………………………..  55
2-11-2-صنعت………………………………………………………………………………………………………..   58
3-11-2-کشاورزی…………………………………………………………………………………………………….  59
12-2-تعریف ضرایب همبستگی………………………………………………………………………………………… 59
 
فصل سوم: مطالعات جغرافیایی منطقه ای
1-3- ویژگیهای محیط طبیعی  …………………………………………………………………………………….. 64
1-1-3-موقعیت جغرافیایی استان سمنان …………………………………………………….  64
2-1-3- موقعیت جغرافیایی شهرستان شاهرود………………………………………………….68
2-3- ناهمواریهای  طبیعی منطقه شاهرود………………………………………………………………………72
1-2-3- دشتها و اراضی نسبتاً هموار حاشیه کویر و شوره زارهای جنوبی …….73
 
3-3- مشخصات زمین شناسی وژئومورفولوژی  منطقه مورد مطالعه  ……………………….   74
1-3-3 – زمین شناسی …………………………………………………………………………….     74                        2-3-3-  ژئومرفولوژی   ……………………………………………………………………………..     74
3-3-3- گسل و لرزه خیزی   …………………………………………………………………….     77
4-3- هیدرولوژی    …………………………………………………………………………………………………..     78
1-4-3- منابع آب منطقه مورد مطالعه  ……………………………………………………     79
5-3-پوشش جنگلی و مراتع    ………………………………………………………………………………….     80
6-3- مناطق حفاظت شده زیست محیطی  ……………………………………………………………..     81
7-3- ویژگی های اقلیمی   ………………………………………………………………………………………      83
8-3- تاریخچه شاهرود    …………………………………………………………………………………………..     87
9-3- بررسی تحولات  جمعیت منطقه مورد مطالعه : ……………………………………………..    89
1-9-3-  تحولات جمعیتی شهرستان شاهرود:  ………………………………………..   89
2-9-3- بررسی میزان مهاجرت در شهر شاهرود………………………………………    90
3-9-3- وضع فعالیت : ………………………………………………………………………………..    94
4-9-3- وضع شغلی  : …………………………………………………………………………………..  95
5-9-3- نوع خانوار و پراکندگی آن : ……………………………………………………………  96
10-3- اقتصادشهرشاهرود وتحولات آن………………………………………………………………………….99
11-3-پتانسیل ها  و توان های محیطی  شهرستان  شاهرود …………………………………… 100
1-11-3 جاذبه های طبیعی: …………………………………………………………………….    100
2-11-3- جاذبه های تاریخی و مذهبی شاهرود:…………………………………………… 102
3-11-3- خدمات اقامتی ، رفاهی  و بهداشتی: ………………………………………..     109
 
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….    112
1-4- تاریخچه شهرداری شاهرود: ………………………………………………………………………..    113
2-4- بررسی  بودجه شهرداری شاهرود :  ……………………………………………………………    115
1-2-4 اعتبارات جاری   : ……………………………………………………………………….    110
2-2-4-اعتبارات عمرانی  : ………………………………………………………………………..  112
3-4- بررسی منابع درآمدی شهرداری شاهرود : ………………………………………………..     118
1-3-4 –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود……………………………………   122
4-4- درآمدحاصل ازقانون مالیات بر ارزش افزوده: ……………………………………………     129
5-4- اقتصاد شهرشاهرود و تحولات آن………………………………………………………………    132
1-5-4 –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود…………………………………..   132
1-1-5-4 – بررسی بخش خدمات درشهرشاهرود…………………………..   137
2-1-5-4 – بررسی بخش کشاورزی درشهرشاهرود……………………….   140
3-1-5-4 – بررسی بخش صنعت درشهرشاهرود……………………………   140
 
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 143
1-5- جمع بندی و آزمون فرضیات…………………………………………………………………………144
1-1-5-آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………………..144
2-1-5-آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………. 146
2-5- نتیجه گیری  ………………………………………………………………………………………………… 149
3-5-موانع و مشکلات مرتبط با عدم تحقق اهداف، سیاست ‌ها و اقدامات…………….151
4-5-پیشنهادات وارائه راهکارها …………………………………………………………………………….. 152
1-4-5-ارائه راهکار جهت جذب سرمایه گذاری ……………………………………….154
2-4-5-مزیت های سرمایه گذاری درشاهرود……………………………………………..155
3-4-5-موارد قانونی مصوب قانون برنامه پنجم توسعه ……………………………….156              
منابع وماخذ ……………………………………………………………………………….. 158
 
فهرست جداول
         عنوان   …………………………………………………………………………………………………  صفحه
جدول 1-3- تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان استان براساس تقسیمات کشوری  سال 1389                      64
جدول 2-3-تعداد بخش‌ها، دهستان‌ها، شهرها و آبادی‌های دارای سکنه وکل آبادی های شهرستانسال1389            69
جدول شماره 3-3- تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود به تفکیک بخش و دهستان  سال 1385                         69
جدول 4-3-  – بررسی جمعیت شهر و شهرستان شاهرود نسبت به استان                                                      89
جدول 5-3- درصد باسوادان در جمعیت 6 ساله و بیش‌تر بر حسب سن به تفکیک جنس و وضع سکونت سال 1385  92
جدول 6-3- توزیع درصد جمعیت 6 تا 24 ساله در حال تحصیل  سال 1385                                             93
جدول 7-3- توزیع نسبی جمعیت 10 ساله و بیش‌تر بر حسب وضع فعالیت  سال 1385                                94
جدول 8-3- تـوزیع نسبی بـراورد جمعیت شاغلان 10 ساله و بیش‌تر سال 1385                                        95
جدول 9-3- خانوار بر حسب نوع و به تفکیک وضع سکونت  سال 1385                                                    96
جدول 10-3-  خانوارهای معمولی  بر حسب جنس سرپرست و تعداد افراد در خانوار سال 1385                       97
جدول 11-3- خانوارهای معمولی ساکن و گروهی  سال 1385                                                               97
جدول 12-3- براورد درصد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی سال 1385                                                98
جدول شماره 1-4 هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی شهرداری شاهرود                                      116
جدول شماره 2-4 عملکرد  درآمدی قطعی   بودجه  سالهای 81 لغایت87                                                    118
جدول شماره 3-4- درآمد شهرداری شاهرود طی سالهای 1381 لغایت 1387                                               121
جدول شماره 4-4- منابع درآمدی (وصولی) شهرداری شاهرود طی دوره سالهای 1375-1388                           123
جدول شماره 5-4- میزان اقلام درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی وصولی شهرداری شاهرود 1375                  126
جدول شماره 6-4- سهم منابع درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی از کل وصولی بخش عوارض عمومی              128
جدول شماره 7-4- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین  از کل وصولی شهرداری شاهرود                                130
جدول (8-4)-  درصد گروههای عمده فعالیت در شهر شاهرود                                                                134
جدول شماره (9-4) – تسهیلات ارائه شده از سوی بانک به بخش های عمده فعالیت                                     135
جدول 10-4- محاسبه ضریب همبستگی متغیرهای مورد بررسی درشهرداری شاهرود                                    139
 
فهرست نمودار ها
         عنوان   ………………………………………………………………………………………..  صفحه
نمودارشماره 1-3- گلباد ایستگاه سینوپتیک شاهرود                                                                     84
نمودار شماره 2-3-  متوسط دمای ایستگاه سینوپتیک شاهرود                                                        85
نمودارشماره 3-3- نمودار سالانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک شاهرود                                         86
نمودارشماره 4-3-نمودار سالانه بارندگی ایستگاه سینوپتیک شاهرود                                                 86
نمودارشماره 5-3- تعداد مهاجران وارد شده شهرستان شاهرود 1385                                              92
نمودارشماره 6-3- نسبت با سوادی جمعیت 6 ساله و بیشتر شهرستان شاهرود                               93
نمودار شماره 1-4- سنجش درآمدهای شهرداری شاهرود طی سالهای 81 الی 87                            120
نمودار شماره 2-4 عملکرد سهم درآمد های  سالهای 81 لغایت 87 شهرداری شاهرود                       121
نمودار شماره 3-4 سهم بودجه درآمدهای ساختمانی از کل بودجه شهرداری شاهرود                        124
نمودار شماره 4-4 سهم وصولی درآمدهای ساختمانی از کل درآمدهای وصولی شهرداری شاهرود        124
نمودارشماره 5-4- تغییرات درآمد ناشی از عوارض پروانه های ساختمانی  شهرداری شاهرود               127
نمودارشماره 6-4- تغییرات درآمد ناشی از مازادتراکم شهرداری شاهرود                                        127
نمودار شماره 7-4- میزان سهم وصولی اقلام درآمدی شهرداری از درآمدهای ناشی از عوارض عمومی    128
نمودار شماره 8-4- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین  از کل وصولی شهرداری شاهرود                  131
نمودار شماره (9-4) تسهیلات ارائه شده به بخش های عمده فعالیت از سال 1388-1384                 135
نمودار شماره (10-4) تسهیلات ارائه شده در بخش کشاورزی از سال 1388-1384                         136
نمودار شماره (11-4) تسهیلات ارائه شده در بخش خدمات از سال 1388-1384                            136
نمودار شماره (12-4) تسهیلات ارائه شده در بخش صنعت از سال 1388-1384                             137
 
فهرست نقشه ها
         عنوان   ……………………………………………………………………………………………..  صفحه
 
نقشه شماره 1-3 موقعیت استان سمنان در کشور  سال 1389                                                        65
نقشه شماره 2-3- تقسیمات کشوری استان سمنان سال 1389                                                      66
نقشه شماره 3-3 پراکندگی نقاط شهری استان سمنان سال 1389                                                 67
نقشه شماره 4-3 موقعیت ناحیه شاهرود در استان و کشور  سال 1389                                           70
نقشه شماره 5-3-  تقسیمات کشوری شهرستان شاهرود سال 1389                                              71
 
فصل اول:
کلیات تحقیق


1-1- مقدمه
هرچند شهر نشینی در جهان از سابقه دیرینه ای برخوردار است اما ایجاد و گسترش شهرهای نوین عمدتاً متاثر از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم صورت پذیرفت. رشد جمعیت، تنوع در شیوه های تولید، شکل گیری نظام تولید کالاهای عمومی و تغییر در مناسبات روابط اجتماعی در سده های قبل، زمینه مساعدی را برای ایجاد و رشد شهرها فراهم ساخت.
به همراه فرآیند گسترش شهر نشینی و افزایش جمعیت شهروندان، تقاضا برای کالاها و خدمات جدید چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی اضافه گردید و متولیان شهرها و سازمان های شهری را برآن داشت که در پی یافتن راه ها و شیوه های جدید تامین منابع مالی به منظور تولید کالا و خدمات مورد نیاز باشند . شهرداری ها ، حکومت های محلی، شوراهای شهری و متولیان نهادهای عمومی در کشورهای جهان به روشهای گوناگون سعی نمودند که از امکانات مالی داخلی و خارجی به منظور ایجاد زیرساختارهای شهری در جهت ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان استفاده نمایند.
تامین منابع مالی یکی از مهم ترین وظایف نهادهای عمومی از قبیل شهرداری هاست. هرچند که منابع مالی شهرداری ها به صور مختلف قابل حصول است اما همه آن ها از خصوصیات درآمدهای پایدار برخوردار نیستند. پایداری در درآمدها مستلزم آن است که اولاً این اقلام از یک استمرار نسبی برخوردار باشند. و باید به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکا بوده ثانیاً حصول این درآمدها شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد.
با توجه به مطالب فوق مطالعه بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها بخصوص روشهای ایجاد منابع مالی پایدار در شهرداری ها جهت توسعه و عمران شهری ضروری بنظر می رسد . این پژوهش به بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود) پرداخته است.
 
2 -1- بیان مسئله 
شهرداری بعنوان یک نهاد عمومی عهده دار مدیریت شهری و تامین کننده خدمات و نیازهای اساسی شهروندان می باشد. شهرداری ها جهت دستیابی به این اهداف تشکیل و وظایف مختلفی براساس قانون به عهده آنها گذاشته شده است. بر این مبنا شهرداری سازمانی است محلی که طبق اصل عدم تمرکز اداری به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی ، بهداشت شهر و رفاه شهروندان و ساکنان آن تأسیس می شود.
شهرداری ، نوعی سیستم اداره شهر است و از دو واحد به نام شورای شهر و اداره شهرداری تشکیل شده است که اولی قوه ناظر و تصمیم گیرنده در شهر و دومی مجری آن است؛ به عبارت دیگر صفت بارز این سیستم آن است که تعیین خط مشی و سیاست کلی امور شهر در دست هیأتی به نام شورای شهر قرار می گیرد و اجرای نظریات و سیاست کلی مزبور به عهده مأموری به نام شهردار واگذار می شود و شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات اداره شهرداری یعنی دستگاه اجرایی تحت نظر خود است. اگر شهرداری در انجام وظایف خود تخلف و یا قصوری کرد ، به وسیله نمایندگان منتخب اهالی و ساکنان شهر که در شورای شهر هستند ، استیضاح می شود و اگر مورد تأئید نبود با رأی آنها برکنار میگردد.
شهرداری به عنوان یکی از ارکان بنیادی مدیریت شهری مانند دیگر سازمانها برای حفظ ارتقای کارایی خود باید از اصول تعادل بین منابع درآمدی و هزینه‌ها به عنوان یک رویکرد اساسی در تأمین و مصرف منابع مالی خود استفاده کند. درآمد برای شهرداریها یکی از چالشهای این بنیاد شهری در شهرهای مختلف اعم از بزرگ و کوچک می‌باشد.
از سوی دیگر شهروندان هر شهری با توجه به رشد روز‌افزون نیازهای خود و نیاز به بالا رفتن سطح خدمات مختلف شهری خواستار ارائه خدمات متنوع و مناسب از سوی شهرداریها هستند که این امر نیز وجود درآمدهای پایدار برای شهرداریها حتی در مقیاس کوچکتر و برنامه‌ریزی اصولی و مدون براساس این درآمدها را به امری لازم و ضروری در مدیریت شهری و جلب رضایت شهروندان تبدیل کرده است.
مطالعات در زمینه تجارب کشورها در زمینه ی دستیابی به درآمدهای شهری جدید و اصلاح آن ها همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کسب درآمد و تامین منابع مالی شهری به منظور ایجاد کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان، ضمن اینکه یکی از اهداف اساسی هرجامعه شهری است، چنانچه این گونه درآمدها سبب کاهش شرایط کیفی زندگی گردیده و کیفیت زیستگاههای انسانی ( شهرها ) را به خطر بیندازد، به عنوان درآمدهای پایدار و درآمدهای سالم( مطلوب) تلقی نمی گردند.
هرگونه تلاش جهت فعال کردن درآمدها و ایجاد منابع مالی جدید باید به دو مقوله ی مطروحه یعنی تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بود آن ها در چهارچوب ضوابط شهرسازی صورت پذیرد.(شرزه ای ،1387،صص 24-25)
نگرش موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری ها وعدم تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری ها به همراه هدفمند نبودن شکل گیری و تأسیس سازمان های تابعه و توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب ازدیگر چالش های درآمدی است. با توجه به تمامی مسایل مذکور باید راه های درآمدی درجهت کاهش هزینه ها مورد توجه مدیران شهری باشد تا تمام ابعاد درآمدی چه ازمنظر جایگاه قانونی، چه مکانیزم های دولتی وهم سهمی که از دولت و وزارت کشور به شهرداری پرداخت می شود و درنهایت مشارکت مردمی درقالب عوارض ازبرنامه های آتی، آینده روشنی را برای شهرها رقم بزند. عبور از حوزه فعالیت های خرد به فعالیت های کلان تر همچون مشارکت در پـــروژه هـای چنــد منظـــوره، فـــرصت پرداختن مدیریت شهری به دیگر بخش هایی را فراهم می آورد که جز با اعمال مدیریت مستقیم، سامان نمی یابد. تامین درآمدهای غیرنقدی که با مهندسی مجدد فرآیندها به دست می آید، کارآمدی منابع غیرنقدی را در بعضی حیطه ها تضمین کــرده است. در حالی که بعضی کارشناسان تنها منبع درآمد شهرداری ها را دریافت عوارض، عنوان کرده و از این رو این نهادها را نیازمند کمک دولت می نامند، این خود شهرداری ها هستند که باید با مطالعات عملی و تقویت پشتوانه های مدیریت اندیشه – عمل، از وابستگی به دولت بکاهند و از استانداردسازی روش های دستیابی به درآمدهای پایدار بهره ببرند. با مقایسه ای بسیار سطحی و گذرا و مقایسه کشورهای آلمان ، اندونزی ، انگلیس ، فرانسه وتایلند که نمونه ای از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته هستند و نیز شهر تهران که کلانشهری رو به توسعه است می توان دریافت که درآمدهای ناپایدار کنونی شهرداری ها که بیش از همه به فروش تراکم وابسته است نمی تواند متضمن رشد منطقی در این کلانشهر باشد و در واقع بدون داشتن درآمدهای پایدار نمی توان انگیزه زیادی برای اجرای پروژه های طولانی و کلیدی ایجاد کرد.
شهرداری شاهرود بعنوان یکی از شهرداریهای بزرگ استان بعداز شهرداری سمنان دارای بالاترین درآمد وبودجه درطول سال است . شهرداری مذکوربه عنوان متولی و اداره کننده شهر ، می بایست جهت دهنده و سرعت دهنده فعالیت های بخش های دولتی و خصوصی باشند محدودیت های مالی و عدم تامین منایع مالی مورد نیاز برای انجام وظایف و ماموریت های قانونی و یا نیازها و مطالبات شهروندان یکی از مهم ترین چالشها و دغدغه های این شهرداری می باشد.در این پژوهش با توجه به موقعیت جغرافیایی شاهرود و قرارگیری آن درمسیر تراتزیتی تهران – مشهد،  سعی شده است روشهای تامین منابع مالی و درآمدی شهرداری شاهرود مورد بررسی قرار گیرد .بنظر می رسد استفاده بهینه از قانون عوارض نوسازی و عمران شهری به عنوان منبع درآمدی پایداردرکنارمشارکت مردمی شرایط استقلال این شهرداری  را فراهم می‌نماید
تعداد صفحه : 174
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***