پایان نامه اثر دو نوع برنامه تمرینی ۴ هفته­ای مقاومتی و پلیومتریک بر عملکرد فوتبالیست‌های پسر ۱۵ تا ۱۷ سال

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
 
 
پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی
 
 
عنوان پایان نامه
­     اثر دو نوع برنامه تمرینی ۴ هفته­ای مقاومتی و پلیومتریک بر عملکرد فوتبالیست‌های پسر ۱۵ تا ۱۷ سال
 
 
اسفند ۱۳۹۰
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
به خالق زیباترین لحظه های زندگیم، دخترم نگار
 
چکیده :
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر دو نوع برنامه تمرینی ۴ هفته­ای مقاومتی و پلیومتریک بر عملکرد فوتبالیست­های پسر  ۱۵تا ۱۷ سال بوده است. به همین منظور تعداد ۳۰ نفر از دانش­آموزان فوتبالیست عضو تیم‌های آموزشگاهی استان کرمانشاه به صورت تصادفی به سه گروه ۱۰ نفری که شامل گروه پلیومتریک، قدرتی (با وزنه) و گواه تقسیم شدند. قد، وزن، درصدچربی، پرش عمودی، قدرت بیشینه (دینامومتر) و چابکی ایلی­نویز در روز اول پیش آزمون اندازه­گیری شد. درروز دوم پیش­ آزمون رکوردهای دوسرعت ۳۶ متر و تست استقامتی یویو ثبت گردید. سپس دو گروه مقاومتی و پلیومتریک به مدت ۴ هفته (سه جلسه در هفته) به تمرینات منتخب مقاومتی و پلیومتریک همراه بازی فوتبال و همچنین گروه گواه به تمرینات تخصصی فوتبال همراه بازی فوتبال پرداختند. کل زمان تمرین برای هر سه گروه ۶۵ الی ۸۵ دقیقه بود. پس از پایان دوره تمرینی، اندازه­گیری­ها و آزمون­های پس آزمون همانند پیش آزمون به ترتیب در دو روز به عمل آمد و داده­های خام بوسیله آمار توصیفی و استنباطی کلوموگرف– اسمیرنوف، آنالیز واریانس یک طرفه، آنالیز واریانس با اندازه­های تکراری، آزمون t جفت شده وآزمون تعقیبی توکی به شرح زیر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت: ۱- هر سه گروه در فاکتور­های سرعت دویدن، توان انفجاری و چابکی پیشرفت معنی­داری از پیش آزمون به پس آزمون داشته­اند (۰۵/۰p<). 2- تمرینات پلیومتریک و قدرتی هر دو به صورت معنی­داری باعث افزایش قدرت بیشینه شده­اند اما تمرینات تخصصی فوتبال (گروه گواه) تاثیر معنی­داری برفاکتور قدرت بیشینه نداشته است. ۳- توان هوازی دردو گروه، پلیومتریک و گواه  افزایش معنی‌داری داشته اما درگروه قدرتی افزایش معنی داری دیده نشد. نتیجه: ترکیب تمرینات پلیومتریک با تمرینات تخصصی فوتبال در پژوهش حاضر نسبت به روش­های دیگر موجب افزایش مطلوب­تری در عملکرد فوتبالیست­های نوجوان شده است در نتیجه می­توان در جهت افزایش فاکتور­های سرعت، چابکی، توان انفجاری، قدرت بیشینه و توان هوازی از تمرینات پلیومتریک استفاده نمود.

واژگان کلیدی: تمرین قدرتی، تمرین همزمان، فوتبال، پلایومتریک

 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                    صفحه 
فصل اول: طرح تحقیق   ۱
۱-۱-  مقدمه  و بیان مسئله.. ۲
۱-۲- مبانی نظری پژوهش…. ۵
۱-۲-۱- مقدمه. ۵
۱-۲-۲- مبانی علم تمرین.. ۵
۱-۲-۳- اصول تمرین.. ۶
۱-۲-۴- متغیرهای تمرین.. ۶
۱-۲-۴-۱- حجم تمرین.. ۶
۱-۲-۴-۲- شدت تمرین.. ۷
۱-۲-۴-۳- تراکم (فراوانی) تمرین.. ۷
۱-۲-۴-۴- مدت تمرین.. ۸
۱-۲-۵-  قلمرو تمرین.. ۸
۱-۲-۶- اصل اضافه بار- اصل ویژگی.. ۸
۱-۲-۷- کاربردتمرین­های قدرتی و پلایومتریک در فوتبال.. ۹
۱-۲-۸-  سازگاری­های حاصل از اجرای تمرین­های قدرتی و پلایومتریک…. ۱۳
۱-۲-۸-۱- سازگاری ساختاری و عضلانی تمرین قدرتی و پلایومتریک…. ۱۳
۱-۲-۸-۲- سازگاری دستگاه عصبی تمرین قدرتی و پلایومتریک…. ۱۵
۱-۲-۹- آماده­سازی در فوتبال.. ۱۷
۱-۲-۹-۱- نقش قدرت، سرعت و توان در فوتبال.. ۱۷
۱-۲-۹-۲- بهبود سرعت و قدرت توسط تمرینات قدرتی و پلیومتریک…. ۱۷
۱-۲-۱۰- چابکی در فوتبال.. ۱۸
۱-۳- پیشینه تحقیق… ۱۸
۱-۳-۱- پژوهش­های انجام شده در داخل کشور. ۱۸
۱-۳-۲- پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور. ۲۲
۱-۴- ضرورت اجرای پژوهش…. ۲۷
۱-۵- اهداف پژوهش…. ۲۸
۱-۵-۱- هدف کلی پژوهش…. ۲۸
۱-۵-۲- اهداف اختصاصی.. ۲۸
۱-۷- متغیرهای پژوهش…. ۲۹
۱-۷-۱- متغیر مستقل.. ۲۹
۱-۷-۲- متغیرهای  وابسته ۲۹
۱-۸- محدودیت­های پژوهش…. ۲۹
۱-۸-۱- محدودیت­های خارج از کنترل پژوهش­گر. ۲۹
۱-۸-۲- محدودیت­های تحت کنترل پژوهش­گر. ۲۹
۱-۹- تعریف واژه­ها و مفاهیم.. ۳۰
۱-۹-۱- تمرین ۳۰
۱-۹-۲- تمرین مقاومتی.. ۳۰
۱-۹-۳- آمادگی عضلانی.. ۳۰
۱-۹-۴- قدرت ۳۰
۱-۹-۵- توان بی­هوازی.. ۳۰
۱-۹-۶- توان.. ۳۱
۱-۹-۸- استقامت عضلانی کوتاه مدت ۳۱
۱-۹-۹- سرعت… ۳۱
۱-۹-۱۰- چابکی.. ۳۱
۱-۱۰-۱۳- بازتاب- ماهیچه­ای یا کششی.. ۳۱
فصل دوم: روش‌شناسی پژوهش    ۳۳
۲-۱ مقدمه.. ۳۴
۲-۲ جامعه آماری و روش گزینش آزمودنی­ها ۳۴
۲-۲-۱- معیارهای ورود به پژوهش…. ۳۴
۲-۲-۲- معیارهای خروج از پژوهش…. ۳۴
۲-۳- طرح پژوهش…. ۳۵
۲-۳-۱- گروه مقاومتی.. ۳۵
۲-۳-۲- گروه پلیومتریک…. ۳۷
۲-۳-۳- گروه گواه. ۳۹
جدول ۲-۱ زمان اجرای آزمون­ها و تمرینات… ۴۰
۲-۴- ابزار، اندازه­گیری­ها و آزمون­ها ۴۰
۲-۴-۱- پرسش­نامه مشخصات فردی.. ۴۰
۲-۴-۲- اندازه­گیری  وزن.. ۴۰
۲-۴-۳- اندازه­گیری قد. ۴۰
۲-۴-۴- محاسبه توده بدن (BMI) 40
۲-۴-۵- محاسبه درصد چربی.. ۴۱
۲-۴-۵-۱- اندازه­گیری چین پوستی سه سربازویی ۴۱
۲-۴-۵-۲- اندازه­گیری چین پوستی ساق پا ۴۱
۲-۴-۶- آزمون توان انفجاری پایین تنه. ۴۲
۲-۴-۷- آزمون سرعت دویدن.. ۴۲
۲-۴-۸- آزمون قدرت بیشینه (آزمون دینامومتر) ۴۳
۲-۴-۹- آزمون چابکی (ایلی­نویز) ۴۳
۲-۴-۱۰- آزمون استقامتی متناوب یو- یو. ۴۴
۲-۵- روش­های آماری… ۴۶
فصل سوم: یافته‌ها ۴۷
۳-۱- مقدمه.. ۴۸
۳-۲- اطلاعات و ویژگی­های آزمودنی­ها و تجزیه و تحلیل مقدماتی… ۴۸
۳-۳- یافته­های به دست آمده بر مبنای اهداف پژوهش…. ۴۹
فصل چهارم: بحث و نتیجه‌گیری   ۵۹
۴-۱- مقدمه.. ۶۰
۴-۲- خلاصه پژوهش…. ۶۰
۴-۳- بحث و تفسیر نتایج پژوهش…. ۶۱
۴-۳-۱- سرعت دویدن.. ۶۱
۴-۳-۲- قدرت بیشینه. ۶۲
۴-۳-۳- چابکی.. ۶۴
۴-۳-۴- توان انفجاری پایین تنه (پرش سارجنت) ۶۴
۴-۳-۵- اکسیژن مصرفی بیشینه ۶۶
۴-۴- نتیجه­گیری… ۶۷
۴-۵- پیشنهادات پژوهشی… ۶۷
۴-۵-۱- پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. ۶۷
۴-۵-۲- پیشنهادات برای مطالعه بیشتر. ۶۷
پیوست­ها ۶۸
منابع و مأخذ  ۷۵
 

 
 

فصل اول

طرح تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱-۱-  مقدمه  و بیان مسئله

فوتبال[۱]، پرطرفدارترین ورزش دنیا است که توسط بسیاری از مردان، زنان، کودکان و بزرگسالان در سطوح مختلف رقابتی انجام می­گیرد. در طول۹۰ دقیقه بازی، بازیکنان نخبه حدود ۱۰ کیلومتر با میانگین شدتی نزدیک به آستانه بی­هوازی می­دوند. در میان این فعالیت­ها، بازیکن به بسیاری از حرکات انفجاری از قبیل پرش­ها، شوت زدن­ها، تکل­ها، چرخش­ها­، استارت­ها، تغییر موقعیت و از همه مهم تر فعالیت­هایی که بازیکن به طور مستقیم درگیر بازی با توپ و رقابت برای تصاحب آن است، نیاز دارد. در فوتبال نیز همانند بسیاری از ورزش­ها آمادگی جسمانی نقش تعیین­کننده و بسیار مهمی در اجرای بهینه دارد. برخورداری از آمادگی جسمانی مطلوب نیاز به برنامه تمرین صحیحی دارد که بتواند عواملی چون استقامت قلبی– تنفسی، استقامت عضلانی، قدرت، سرعت، توان­ انفجاری و انعطاف­پذیری ورزشکاران را بهبود بخشد. بنابراین، فوتبال، ورزشی است که نیازمند آمادگی هوازی و بی هوازی است.    
کسب عنوان قهرمانی در عرصه رقابت­های جهانی اهمیت بی­سابقه­ای یافته است و تلاش برای بهبود عملکرد ورزشکاران، دانشمندان علوم ورزشی را نیز به فعالیت در این حوزه واداشته و پژوهش در علوم ورزشی را فزونی بخشیده است. انتقال نتایج پژوهش­ها به مربیان و ورزشکاران که مصرف­کنندگان این اطلاعات هستند، انتشار کتاب­ها و انجام تحقیقات گوناگون را طلب می­کند (۱۱).
یکی از موضوعات مهم در تربیت بدنی که افکار متخصصین را در جهان به خود معطوف داشته است، نقش فعالیت­ها و برنامه­های تدوین شده بدنی بر سیستم­های مختلف بدن می­باشد و از آنجا که قدرت عضلانی به عنوان یکی از عوامل آمادگی جسمانی نقش مهمی در بهداشت و تندرستی بازی می­کند، آشنایی با روش­های مختلف افزایش قدرت عضلانی موجب توسعه و گسترش تندرستی خواهد شد. با آن­که انسان طی گذشت هزاران سال دریافته است که انجام کارهای سخت و شدید، قدرت بدنی را افزایش می­دهد، اما تنها در سال­های اخیر، آن هم به کمک مطالعات و تحقیقات علمی توانسته است بر مزایای انواع تمرین­های قدرتی پی ببرد (۵).
در تلاش مربی برای پرورش ورزشکاران، تمرین قدرتی یکی از عوامل ضروری است. همه ورزشکارانی که به نوعی در ورزش­های رقابتی فعال هستند، از یک برنامه سالانه که آن­ها را به اوج عملکرد در زمان مسابقه یا مسابقه­های اصلی برساند، پیروی می­کنند. بنابراین در بین مجموعه عواملی که چارچوب فیزیولوژیکی برای رسیدن به اوج عملکرد را می­سازند، تمرین قدرتی از عوامل کلیدی است (۱).
تمرین قدرتی فعالیت بدنی است که منجر به افزایش قدرت عضلانی و توده­های عضلانی می­شود. با این تعریف احتمالاً، افرادی که از تمرین­های قدرتی استفاده می­کنند کمتر فقدان توده عضلانی، کاهش عملکرد و صدمات مربوطه را تجربه خواهند کرد (۷۰و۶۳).
در ارتباط با اجرای هر یک از ورزش­ها و برای رسیدن به آمادگی مطلوب، انجام تمرینات خاص ضرورت پیدا می­کند. در علم فیزیک، توان عبارتست از: انجام کاری معین در واحد زمان. به­عبارتی توان، سرعت انجام کار است. طبق این تعریف، توان بی­هوازی، توان عضلاتی حداکثر و توان انفجاری مفاهیم مشابهی از توان هستند. از آن جایی که در هر یک از رشته­های ورزشی به یکی از عوامل قدرت، استقامت، توان، انعطاف پذیری، سرعت و یا تلفیقی از آن­ها نیاز دارند که بسته به نوع ورزش با یکدیگر تفاوت دارند. به همین دلیل برای اجرای حرکات، داشتن سرعت زیاد، توان و قدرت انفجاری مناسب از اصول مهم ضروری آمادگی جسمانی است. تمرینات پلایومتریک یکی از روش­های تمرینی مرسوم است که اهمیت زیادی در تقویت قدرت انفجاری با تلفیق مناسب سرعت و قدرت عضلانی دارد. یکی از بهترین شیوه­های افزایش توان انفجاری در رشته­های سرعتی، تمرین­های پلایومتریک[۲] است (۲۷). امروزه تبدیل شدن فوتبال به یک پدیده ورزشی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، اهمیت خاصی به این رشته پرطرفدار بخشیده و آن را از سایر رشته­های ورزشی متمایز نموده است، بدون شک می­توان ادعا کرد که در اکثر کشورها، فوتبال ورزش اول و مورد علاقه اکثر جوانان است. از طرف دیگر، موفقیت و شکست­های فوتبال ملی کشور، می­تواند در حالات روحی کل جامعه تاثیر گذار باشد. بنابراین اهمیت پرداختن به مقوله فوتبال از جنبه­های مختلف علمی به خوبی احساس می­شود (۲۲).
همه ما می­دانیم پیشرفت و نظمی که در فوتبال امروز جهان وجود دارد، تنها حاصل آموزش فوتبال به تنهایی نیست، بلکه یافته­های پژوهشی علوم مختلف از جمله فیزیولوژی، تغذیه ورزشی، بیومکانیک، روان­شناسی و حتی علوم نرم افزاری کمک شایانی به توسعه عملکر­دهای مختلف در این رشته ورزشی نموده­اند (۲۴). اگر چه، مسائل تکنیکی و تاکتیکی را می­توان با تکیه بر یافته­ها و تجربیات دوران بازیگری و مربیگری به بازیکنان تعلیم داد، اما تعلیم موفقیت­آمیز آمادگی جسمانی که عناصر تکنیکی و تاکتیکی بر پیکر آن استوار هستند بدون شک، نیازمند پشتوانه علمی تعلیم دهنده است (۲۶).
هدف اصلی فرآیند تمرین قطعاً افزایش عملکرد می­باشد. این هدف برای ورزشکاران و مربیان بیشترین و بالاترین ارزش را دارد. با این حال رسیدن به آن آسان نیست. افزایش عملکرد در واقع فرآیندی است که منجر به سازگاری می­شود (۱۰۴). در نتیجه تمرین­های بدنی سازگاری­های زیادی در دستگاه عصبی عضلانی رخ می­دهد. میزان سازگاری­ها، بستگی به نوع برنامه تمرینی دارد (۳). قدرت، توانایی لازم و ضروری برای اجرای بیشتر حرکات و فعالیت­های بدنی است. شالوده و اساس بیولوژیک قدرت، ساختمان عضلانی است که بزرگترین سیستم در بدن است. حدود ۳۵ درصد وزن بدن زنان و ۴۵ درصد وزن مردان از بافت عضلانی تشکیل شده است (۱۷و ۸۱).
در طی پنجاه سال گذشته تحقیقات انجام شده زیربنای علمی و محکمی در رابطه با تمرین­های مقاومتی و کاربرد آن در سلامتی و ورزش فراهم نموده است. یافته­ها و پیشرفت­های گوناگون، در زمینه قدرت عضلانی، باعث تکمیل برنامه­های تمرینی در رشته­های مختلف ورزشی شده است (۲).
یافته­ها و پیشرفت­های گوناگون، در زمینه قدرت عضلانی،  باعث تکمیل برنامه­های تمرینی در رشته­های مختلف ورزشی شده است. یافته­های علمی مختلف که برخی از آنها گروه سنی دانش آموزی را بررسی می­کند، بیانگر اثرات مثبت و مهم تمرینات مقاومتی در پیشرفت عملکرد ورزشی است و تمرین قدرتی پیشرونده، منجر به افزایش در قدرت حداکثر و توده عضلات تمرین کرده حتی در زنان و مردان مسن­تر می­شود (۲۶و۸۱ و۶۰). تحقیقات داخلی حاکی از عدم قدرت و توان کافی در بالا تنه دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی دارد. از جمله ایرجی (۱۳۸۷) در تحقیقی که بر روی پسران ۱۷-۹ ساله انجام داد، به این نتیجه رسید که میانگین کشش بارفیکس در تمام این گروه­های سنی در مقایسه با همسالان خود در مدارس آمریکایی در سطح پایین­تری قرار دارد (۴).
انجمن ملی قدرت و آمادگی جسمانی ارتوپدی طب ورزشی آمریکا[۳] و آکادمی بیماری­های کودکان[۴] نشان داده­اند که دانش آموزان می­توانند از شرکت در یک برنامه تمرین مقاومتی که به طور صحیح برنامه­ریزی شده بهره ببرند. مزایای استفاده از چنین برنامه­ای عبارت است از: افزایش قدرت عضلانی، توان و استقامت موضعی عضلات، کاهش صدمات در ورزش­ها و فعالیت­های تفریحی، افزایش عملکرد در ورزش و فعالیت های تفریحی، هایپرترفی عضلانی، افزایش انعطاف­پذیری، بهبود مطلوب ترکیب بدن، کاهش چربی خون، کاهش فشار خون و بهبود عملکرد قلبی تنفسی (۱و۴۹).
با توجه به اهمیت تمرینات مقاومتی و پلیومتریک در رشته ورزشی فوتبال و تاثیر فواید این نوع تمرینات بر آن شدیم تا، ببینیم آیا تاثیر این دو نوع شیوه تمرینی مقاومتی و پلیومتریک منتخب ۴ هفته­ای همراه با بازی فوتبال می­تواند بر برخی از فاکتورهای عملکردی توان بی هوازی، هوازی و آمادگی عضلانی  دانش آموزان پسر فوتبالیست  ۱۵ تا ۱۷ سال تاثیرگذار باشد واینکه آیا ترکیب این نوع تمرینات با تمرینات فوتبالیست­ها مزیتی نسبت به اجرای صرفاً تمرین فوتبال در عملکرد آنها خواهد داشت یا نه؟
[۱] soccer
[۲] Plyometric
[۳] National Association of Orthopedic Sports Medicine and Physical Fitness America
[۴] Academy of Pediatrics
تعداد صفحه :۹۹
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com