پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی:برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش

دانلود متن کامل پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش گردشگری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

با عنوان:برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار  در شهرستان شوش

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی شود
 
دانشگاه اصفهان
دانشکده علوم جغرافیایی وبرنامه ریزی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 
 
 
پایان نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ی جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی
برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش
 
آبان ماه 1389
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
صنعت گردشگری از دیر باز مورد توجه بشر قرار گرفته و امروز یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. این صنعت از طریق ترکیب همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را برای فضاهای جغرافیایی به همراه دارد. امروزه نهادهای متولی صنعت گردشگری در سراسر دنیا، به امور گردشگری در طبیعت ودر ورای آن به لزوم حفظ محیط زیست بیش از هر زمان دیگر اذعان دارند. شهرستان شوش با دارا بودن توان های توریستی می تواندشرایط مناسب تری جذب گردشگران داخلی وخارجی داشته باشد. شناخت ومعرفی جاذبه های گردشگری شهرستان شوش وپی بردن به امکانات وتنگناها به منظورآینده نگری و برنامه ریزی مناسب از اهداف این پژوهش می باشد. روش تحقیق، ترکیبی از روش­های اسنادی و کتابخانه‌ای ، توصیفی، تحلیلی، علی و مطالعات میدانی است. جامعه آماری، مکان­های جاذب توریستی شهرستان شوش بوده و روش نمونه برداری به شیوه تصادفی است که برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است همچنین در این تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی به تعیین عامل های مهم در توسعه گردشگری شهرستان شوش پرداخته ایم:.و در تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و EXCEL و ARCGIS استفاده شده است.
یافته‌های حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که تدوین راهبردهای توسعه گردشگری و برنامه‌ریزی و جاذبه های شهرستان شوش نیازمند آگاهی، از قابلیت‌های تاریخی، طبیعی و زیست محیطی این شهر است. تا به این وسیله زمینه‌های جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی را فراهم نمود. این شهر علی‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های گردشگری، به علت کمبود امکانات و خدمات زیر بنایی و رفاهی، ضعف تبلیغات، با مشکل مواجه است با این حال وجود زمینه‌های اشتغال زایی، درآمد ارزی و سرمایه‌گذاری زیر بنایی مهم‌ترین فرصت‌ها و وجود آثار تاریخی، و برخورداری از جذابیت‌های طبیعی به عنوان نقاط قوت و جاذب در کنار امکان توسعه و اصلاح نهادهای مدیریتی، تقویت تبلیغات، تعامل و هم فکری بین مسئولین، سازمان‌های مرتبط با گردشگری و مردم و توسعه توریسم از مهم‌ترین رهیافت­ها به منظور توسعه گردشگری این شهرستان تلقی می‌گردند.
 
واژگان کلیدی: توریسم، اکوتوریسم، جاذبه ها، شهرستان شوش
 
 
 
فهرست مطالب

عنوان صفحه

 
فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن…………….. 1

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق……………………… 3

1-3- پیشینه تحقیق……………………………. 4

1-4- اهداف تحقیق…………………………….. 4

1-5- فرضیه‌ها وسوال…………………………… 5

1- 6- واژگان کلیدی…………………………… 5

1-7- روش تحقیق و مراحل آن…………………….. 6

1- 7-1- روش گرد آوری اطلاعات…………………… 6

1- 7- 2- جامعه آماری…………………………. 6

1- 7-3- روش نمونه برداری …………………….. 6

1- 7-4- ابزار تجزیه وتحلیل……………………. 6

1- 7-5- نمونه گیری…………………………… 6

1- 7-5-1- حجم نمونه………………………….. 6

1- 8- کاربرد نتایج تحقیق……………………… 7

1- 9- محدودیت‌های تحقیق……………………….. 7

 

فصل دوم : اصول و مبانی گردشگری

2-1- واژه شناسی توریسم……………………….. 9
2-2- مفهوم توریسم……………………………. 10
2-3-تعریف جهانگردی ………………………….. 10
2-4- مهم­ترین دیدگاه‌های ارائه شده درزمینه گردشگری… 11
2-4-1- جهانی شدن…………………………….. 11
2-4-2- فرهنگ پذیری ………………………….. 12
2-4-3- نوسازی ………………………………. 12

عنوان صفحه

 
2-4-4- سلسله مراتب نیازها وتوریسم …………….. 12
2-4-5- انگیزش………………………………. 13
2-4-6- نظریه عطایای الهی……………………… 13
2-4-7- نظریه هزینه نسبی………………………. 13
2-4-8- نظریه مزیت مطلق و دانش فنی……………… 13
2-4-9- نظریه شرایط تقاضا …………………….. 13   2-5- اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌و سازمان جهانی گردشگری…….. 17
2-6- انواع گردشگری………………………….. 18
2-6-1-توریسم معمولی………………………….. 18
2-6-2-توریسم بر مبنای طبیعت…………………… 19
2-6-3- توریسم ماجراجویانه ……………………. 19
2-6-4-توریسم محصور…………………………… 19
2- 6- 5- توریسم سلامتی………………………… 19
2- 6-6- توریسم مصرفی…………………………. 19
2- 6-7- اکوتوریسم …………………………… 20
2-6-8- جهانگردی بر مبنای هدف از مسافرت جهانگردان.. 20
2-6-9- جهانگردی برمبنای مبدأ جهانگردان………… 20
2-6-10- جهانگردی بر مبنای سطح درآمد جهانگردان….. 20
2-6-11- توریسم تفریحی ……………………….. 21
2-6-12-توریسم شهری ………………………….. 21
2-6-13- توریسم طبیعت گرا …………………….. 22
2-7- اهداف گردشگران…………………………. 23
2-8- شهر و توریسم …………………………… 23
2-9- ویژگی‌های بارز صنعت توریسم ………………. 24
2-10- برنامه ……………………………….. 24
2-10-1- پیشینه برنامه ریزی …………………… 24

عنوان صفحه

 
2- 10- 2- تعریف برنامه ریزی…………………… 25
2- 10-3- سطوح برنامه ریزی توریسم………………. 26
2-11- توریسم پایدار………………………….. 27
2- 11-1- پیشینه مفهوم توسعه پایدار…………….. 27
2- 11-2- تعاریف توسعه پایدار………………….. 28
2- 11-3- ابعاد توسعه پایدار…………………… 29
2- 11-4- ارتباط گردشگری پایدارو توسعه پایدار…… 31
2- 11-5- اصول توریسم پایدار…………………… 31
2-11-5 -1 -مشارکت ……………………………. 31
2-11- 5-2-حضور ذینفع‌ها……………………….. 32
2-11-5-3 – اشتغال برای افراد محلی…………….. 32
2-11-5-4- ارتباطات بازر گانی …………………. 32
2-11-5-5 – پایداری منابع……………………… 32
2-11-5-6 – هماهنگی در هدف‌ها…………………… 32
2-11-5-7 – همکاری …………………………… 33
2-11-5-8 – ظرفیت پذیرش ………………………. 33
2-11-5-9 – نظارت و ارزشیابی ………………….. 33
2-11-5-10 -پاسخگویی ………………………….. 34
2-11-5-11- آموزش ……………………………. 34
2-11-5-12- حفظ هویت …………………………. 34
2- 11- 6 – اصول اساسی توسعه پایدارگردشگری……… 34
2-12- نقش گردشگری در اقتصاد وایجاد اشتغال……… 36
2-13- پیامد‌های اجتماعی – فرهنگی توریسم………… 39
2-14- ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی     41
2-15- آینده صنعت توریسم     …………………. 45
2- 16- درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان   48

عنوان صفحه

 
فصل سوم : روش‌های برنامه ریزی گردشگری  
مقدمه………………………………………. 50
3- 1- ضرورت برنامه ریزی برای توسعه گردشگری…….. 51
3- 2- برنامه ریزی توریسم……………………… 52
3- 3- رویکردهای برنامه ریزی توسعه گردشگری……… 55
3- 4- فرایند برنامه ریزی گردشگری………………. 57
3- 4-1- تعیین اهداف………………………….. 58
3- 4-2- تجزیه و تحلیل………………………… 60
3- 4-3- تدوین سیاست و برنامه …………………. 60
3- 4-4- تدوین رهنمود‌های سازمانی……………….. 61
3- 4-5- اجرا و نظارت…………………………. 61
3- 4-6- تدوین سیاست توسعه توریسم………………. 61
 
فصل چهارم : ویژگی‌های طبیعی و انسانی شهرستان شوش

4-1- ویژگی‌های جغرافیایی شهرستان شوش……………. 64

4-1-1- موقعیت جغرافیایی شهرستان شوش……………. 64

4-1-2- ناهمواری……………………………… 65
4-1-3- آب وهوا………………………………. 67
4-1-4- بارندگی………………………………. 68
4-1-5- درجه حرارت……………………………. 68
4-1-6- روز‌های یخبندان………………………… 69
4-1-7- تبخیر………………………………… 69
4-1-8- رطوبت نسبی……………………………. 70
4-1-9- زمین شناسی شهرستان شوش………………… 70
4-1-10- خاک………………………………… 70
4-1-11- پوشش گیاهی شهرستان شوش………………… 71

عنوان صفحه

 
4-1-12- منابع آب…………………………….. 73
4-2- ویژگی‌های انسانی شهرستان شوش………………. 73
4-2-1- خصوصیات جمعیتی شهرستان شوش……………… 73
4-2-2- ترکیب جنسی جمعیت ……………………… 77
4-2-3- ترکیب سنی جمعیت……………………….. 78
4-2-4- وضع فعالیت……………………………. 78
4- 2-5- ا قتصاد شهرستان شوش …………………. 78
فصل پنجم: معرفی جاذبه‌های گردشگری شهرستان
مقدمه……………………………………… 80

5- 1- جاذبه‌های طبیعی شهرستان………………….. 80

5- 1-1- آب وهوا……………………………… 80

5- 1-2- رودخانه‌ها……………………………. 81

5- 1-2-1- رودخانه کرخه ………………………. 82
5- 1-2- 2- رودخانه دز ………………………. 82
5 – 1-2-3- رودخانه شاوور ……………………. 83
5- 1- 3 – مناطق حفاظت شده وپناهگاه‌های‌های حیات وحش 83
5- 1- 4- تالاب بامدژ………………………….. 86
5- 2- جاذبه‌های تاریخی شهرستان ………………… 87
5- 2-1- پیشینه تاریخی شهر شوش…………………. 87
5- 2-2- قلعه شوش…………………………….. 88
5- 2-3- زیگورات چغازنبیل……………………… 88
5- 2-4- کاخ آپادانا………………………….. 90
5- 2-5- آکروپل………………………………. 90
5- 2-6- شهر صنعت گران (شهرپیشه وران )…………. 91
5- 2-7- شهرشاهی……………………………… 91

عنوان صفحه

 
5- 2-8- کاخ شائور( کاخ اردشیر)………………… 92
5- 2-9- محوطه باستانی هفت تپه…………………. 92
5- 2-10- موزه‌ها……………………………… 93
5- 3 – جاذبه‌های مذهبی………………………… 94
5- 3-1- آرامگاه دانیال نبی (ع)………………… 94
5- 3-2- آیین تعزیه خوانی……………………… 96
5- 3-3- بقعه عبدالله بن علی ( دعبل خزاعی)………… 96
5- 4- جاذبه‌های دفاع مقدس……………………… 97
5- 4-1- یادمان شهدای فتح المبین ……………… 97
5- 4-2-منطقه فکه…………………………….. 97
5- 5- گردشگری روستایی، کشاورزی………………… 97
5- 6- گردشگری عشایری…………………………. 97
5- 7- امکانات اقامتی…………………………. 100
 
فصل ششم :‌ بررسی و تحلیل داده‌ها
مقدمه……………………………………….. 103
6-1- بررسی توصیفی متغیرهای تحقیق………………. 104
6-1-1- جنس پاسخگویان…………………………. 104
6-1-2- سن پاسخ گویان…………………………. 105

6-1-3- میزان تحصیلات پاسخگویان…………………. 106

6-1-4- سطح درآمد پاسخگویان……………………. 107
6-1-5- محل اقامت گردشگران…………………….. 108
6-1-6- مدت اقامت در منطقه…………………….. 109
6-1-7- هزینه سفر…………………………….. 110
6-1-8- هدف از بازدید منطقه……………………. 111

عنوان صفحه

 
6-1-9- مهم­ترین منابع اطلاع رسانی از جاذبه‌ها ……. 112
6-1-10- مهم­ترین مانع توسعه گردشگری در منطقه……. 113

6-1-11- امکانات خدماتی ورفاهی ………………… 114

6-1- 12- امکانات بهداشتی وزیربنایی …………… 115

6-1- 13- نقش تبلیغات درتوسعه گردشگری…………… 116

6-1- 14- نقش معرفی جاذبه ها درتوسعه گردشگری……. 117

6- 1-15- رضایت کلی گردشگران از سفر به شهرستان شوش. 118

6- 2- بررسی رابطه توسعه گردشگری دربهبود وتوسعه شرایط اقتصادی و اجتماعی شهرستان شوش………………………….. 119

6- 3-بررسی رابطه برنامه ریزی مناسب درزمینه گردشگری دربهبود شرایط اقتصادی واجتماعی …………………………… 120
6- 4- روش تجزیه وتحلیل SWOT………………… 121

6- 4-1-بررسی اثرات بهسازی و نوسازی با استفاده از ماتریس SWOT     122

6- 4-2- عوامل داخلی موثر برگردشگری در شهرستان شوش. 123

6-4-3 -عوامل خارجی موثر بر گردشگری درشهرستان شوش.. 123
6-4-4-تحلیل نقاط قوت ،ضعف، فرصت وتهدید ها……… 126
فصل هفتم : نتیجه‌گیری، بررسی فرضیه‌ها و پیشنهادات
7-1- نتیجه‌گیری ……………………………… 132
7-2- بررسی فرضیه­های تحقیق…………………….. 133
7-2-1- فرضیه اول…………………………….. 134
7-2-2- فرضیه دوم…………………………….. 134
7-3- ارائه پیشنهادات…………………………. 135
پیوست……………………………………….. 137
منابع ومأخذ………………………………….. 141
 
 
 
فهرست شکل ‌ها

عنوان صفحه

 
شکل2 -1 تعداد گردشگران ورودی به بازارهای گردشگری در سال 2009    49
شکل 4-1 موقعیت شهرستان شوش در استان و کشور…….. 65
شکل 4-2 نقشه ناهمواری های شهرستان شوش…………. 66
شکل 4-3 نقشه آب و هوای شهرستان شوش……………. 67
شکل 4-4 نقشه وضعیت بارندگی شهرستان شوش………… 68
شکل 4-5 نقشه وضعیت دما شهرستان شوش…………….. 69
شکل 6-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان براساس جنس. 104
شکل 6-2: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان براساس سن. 105
شکل 6-3: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات     106
شکل 6-4: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس میزان درآمد 107
شکل 6-5: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس محل اقامت   108
شکل 6-6: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مدت اقامت    109
شکل 6-7: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس هزینه سفر    110
شکل 6-8: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس هدف بازدی   111
شکل 6-9:توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مهم­ترین منابع اطلاع رسانی از جاذبه‌ها…………………………….. 112
شکل 6-10: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مهم­ترین مانع توسعه گردشگری در منطقه…………………………….. 113

شکل 6-11: وضعیت امکانات و خدمات رفاهی از نظر گردشگران   114

شکل 6-12: وضعیت امکانات بهداشتی و زیر بنایی از نظر گردشگران 115

شکل 6-13: نقش تبلیغات در جذب گردشگر……………. 116

شکل 6-14: نقش معرفی جاذبه‌ها در توسعه گردشگری…… 117

شکل 6-15: رضایت کلی گردشگران از مکان‌های گردشگری شهرستان شوش 118

شکل شماره 6-16:امتیاز بندی فرصت‌ها،قوت‌ها،ضعف‌ها،تهدیدها 131
فهرست جدول ‌ها

عنوان صفحه

جدول 2-1 اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌و سازمان جهانی گردشگری 18
جدول 2-2 ضریب فزاینده اشتغال(به مقدار تقریبی میلیون نفر)   39
جدول 2-3 پیش بینی ودرصد نرخ گردشگری بین سال‌های 1995 – 2020 به میلیون نفر را نشان می‌دهد……………………………. 46
جدول 2-4 ده کشوری که بیشترین تعداد گردشگر را جذب نموده اند(تعداد گردشگربین المللی وارده برحسب میلیون نفر)………. 47
جدول 2-5 درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان (برحسب میلیارد دلار آمریکا)………………………………. 49
جدول 3 -1   سیستم گردشگری…………………….. 54
جدول 4-1 جمعیت شهری شهرستان شوش 1385………… 74
جدول 4-2 جمعیت روستایی شهرستان شوش 1385………. 75
جدول 4-3 جمعیت شهرشوش را بر حسب جنس در طی سال‌های 1355 تا 1385 را نشان می‌دهد…………………………………… 76
جدول 4-4 جمعیت و خانوار شهرستان شوش بر حسب تقسیمات کشوری 1375  77
جدول 4-5 جمعیت فعال و غیرفعال در سال 1385…….. 78
جدول 5-1 آمار بازدید کنندگان از برخی محوطه‌های تاریخی و موزه‌های شهرستان شوش………………………………….. 94
جدول 5-2 آمار بازدید کنندگان خارجی از آستان دانیال نبی(ع) رادرفروردین 88 نشان می‌دهد…………………….. 95
جدول 5-3 درصد وچگونگی استفاده ازقابلیت‌های گردشگری استان توسط گروه‌های مختلف گردشگری
را نشان می‌دهد……………………………….. 100
جدول 5-4 شاخص‌های جمعیت مقیم ورودی جهانگردان به هتل 101
جدول 5-5   مشخصات رستوران‌های شهرستان شوش………. 102
جدول 6-1 توزیع فراوانی ودرصد پاسخگویان براساس جنس. 104

جدول 6-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس سن 105

جدول 6-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات     106

جدول شماره 6-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس میزان درآمد 107
جدول شماره 6-5 توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس محل اقامت    108

عنوان صفحه

 
جدول شماره 6-6 توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مدت اقامت    109
جدول شماره 6-7: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس هزینه سفر 110
جدول شماره 6-8: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس هدف بازدید  111
جدول شماره 6-9 توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مهم­ترین منابع اطلاع رسانی از جاذبه‌ها………………………… 112
جدول شماره 6-10توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مهم­ترین مانع توسعه گردشگری در ……………………………. 113

جدول شماره6-11: وضعیت امکانات و خدمات رفاهی از نظر گردشگران 114

جدولشماره 6-12: وضعیت امکانات بهداشتی و زیر بنایی از نظر گردشگران……………………………………………. 115

جدول شماره 6-13: نقش تبلیغات در جذب جذب گردشگر…. 116

جدول شماره6-14: نقش معرفی جاذبه‌ها در توسعه گردشگری 117

جدول شماره6-15 : رضایت کلی گردشگران از مکان‌های گردشگری شهرستان شوش……………………………………………. 118

جدول شماره 6-16: فراوانی و درصد پاسخگویان …….. 119

جدول شماره 6- 17 آزمون کای اسکوئر ……………. 120
جدول شماره 6-18-ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون 121
جدول6-19-تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA)…………. 121

جدول(6-20):نظام تجزیه و تحلیل SWOT…………… 124

جدول( 6-21):نظام تجزیه و تحلیل SWOT…………… 125

جدول شماره(6-22)ماتریسSWOT ( عوامل اصلی تأثیر گذار بر گردشگری شوش)بر اساس نظر کارشناسان…………………………… 126
جدول شماره (6-23) رتبه بندی عوامل تأثیر گذار از نظر کارشناسان    128
جدول شماره (6-24) ماتریس SWOT امتیازبندی عوامل اصلی تأثیرگذار بر گردشگری شوش بر اساس
نظر کارشناسان……………………………….. 130
 

ی

 
 

 

 
 
 
 
فصل اول

کلیات تحقیق

 
 
 
 
 

1-1- تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن

اصولاً گردشگری درتاریخ زندگی انسان ریشه داردومسافرت از نقطه ای به نقطه دیگراز گذشته‌های دور وجودداشته است هرچنددردوره‌های گذشته افرادکمتری ازاوقات فراغت خوداستفاده می‌کردنندامابه هرحال گردش وسفرانجام می‌گردید.
انسانهادردوران‌های مختلف زندگی خودبرای دیدن جذابیت‌های طبیعی،کشف فرصت‌های اقتصادی، بهره مندی ازامکانات زیستی مناسب تر،آگاهی از تنوع قومی‌و فرهنگی بار سفر بسته اندو مشکلات را نیز تحمل کرده ا ند بنا براین توریسم قدمتی به بلندای تاریخ دارد.(زاهدی،3:1385)
به عبارتی سفردرسرشت انسان است آدمی‌چنان آفریده شده وچنان هستی گرفته است که بایدبه سفربرود.سفریک نیازحیاتی است.آدمی‌درآغازبرحسب سرشت خودپابه سفرنهادوازپیامدهای احتمالی آن هیچ آگاهی نداشت ولی درضمن سفردستاوردهایی برای اوفراهم آمدکه سفررافضایی تازه بخشید (دیبایی،3:1371)
اماباوجوداینکه سفروگردشگری پدیده ای کهن است اماانقلاب صنعتی واکتشافات جدیدوافزایش رفاه عمومی‌واوقات فراغت انسان‌هاباعث تغییرات اساسی درنقش،ابعادواهمیت آن شده است.(سینایی،15:1382)
امروزه صنعت گردشگری یکی ازمنابع مهم درآمدوهمچنین ازعوامل موثردر ارتباطات فرهنگی بین کشورها می‌باشدوبه عنوان وسیع ترین صنعت خدماتی جهان اهمیت زیادی داردبه همین دلیل کشورها
درتلاشند تا با سرمایه گذاری مناسب سهم بیشتری از منافع این صنعت داشته باشند.
گردشگری می‌توانددر صورت هدایت مناسب وبرنامه ریزی درست درآمدزاترین وارزآورترین صنعت باشدوسهم بسزایی درایجاد فرصت‌های شغلی،توزیع ثروت در سطح جهان،کاهش فقروبهبودسطح زندگی مردم وتعاملات مثبت فرهنگی داشته باشد.
امروزه گردشگری با توجه به دامنه تقاضا و نیازهای فضایی روبه رشد از اهمیت وجاذبه خاصی برخوردار می‌باشد.( Flescher.2000)
شرط اساسی در گردشگری برنامه ریزی مناسب ومشارکت بخش‌های مختلف جامعه است هماهنگی این بخش‌ها دراجرای برنامه‌ها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
تجربه بسیاری از نواحی توریستی در جهان این امر را به اثبات رسانده است که در بلند مدت روش برنامه ریزی شده برای توسعه توریسم می‌تواند بدون ایجاد مشکلات عمده منافعی را در بر داشته باشدوبه حفظ رضایت بازار منجر شود‌.(رنجبریان،زاهدی،1379: 13)
همچنین باید درنظر داشت که برنامه ریزی گردشگری مانند سایر برنامه‌های توسعه باید به گونه ای باشد که تحقق تو سعه پایدار را میسر سازدتوسعه پایدار بر این امر دلالت داردکه ضمن تحقق منافع برای جامعه امروز،منابع مختلف گردشگری را برای استفاده آیندگان حفظ نماید.
شهرستان شوش با بر خورداری از جاذبه‌های فرهنگی،تاریخی،طبیعی ودیگر جاذبه‌های گردشگری می‌تواند نقش موثرتری در سطح استان و کشور در این زمینه ایفا نمایید وجود آثار تاریخی متعدد از جمله مجموعه تپه‌های باستانی شوش،آکروپل،شهر شاهی،کاخ آپادانا،ومعبد یا زیگورات چغا زنبیل،بقعه دانیال نبی‌(ع) آرامگاه دعبل خزاعی،یادمان‌های دفاع مقدس وموزه‌های شوش وهفت تپه که آثار تاریخی متعدد را در خودجای داده اند می‌توانند در جذب گردشگران داخلی و خارجی متوانند نقش مهمی‌داشته باشند بنا براین با توجه به توان بالای شهرستان شوش در زمینه گردشگری ضرورت تدوین و طراحی یک برنامه ریزی مناسب احساس می‌شود‌.این تحقیق تلاش دارد ضمن معرفی جاذبه‌های گردشگری این شهرستان موانع توسعه گردشگری در این شهرستان را برسی نماید ودر پایان راهکارهای مناسب برای توسعه گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار ارائه دهد.

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه گردشگری بزرگترین ومتنوع ترین صنعت دنیا به حساب می‌آیدوبا 200 میلیون نفرشاغل گردش مالی سالانه آن حدود4/5 تریلیون دلار می‌رسد.به بیان دیگر،این فعالیت 8 درصدکل اشتغال جهانی را به خود اختصاص می‌دهد دربیش از 150 کشور، گردشگری یکی از پنج منبع مهم کسب ارز خارجی است و در 60 کشور،رتبه اول را به خود اختصاص می‌دهد.تعدادکل گردشگران ورودی جهان از 25 میلیون نفردر سال 1950، به 760 میلیون نفر درسال 2004 افزایش یافته است‌.
پیش بینی می‌شودکه این تعداد درسال 2020 به 56/1میلیارد نفربرسد. نرخ رشدسالیانه گردشگری دردهه 1990 سالیانه 7 درصد ودرسال 2004 بیش از 10 درصد بوده است. در83 درصد کشورهای درحال توسعه یکی از منابع اصلی درآمد ودریک سوم کشورهای فقیر،عمده ترین منبع درآمد بوده است.(رضوانی:1387)
بسیاری از نویسندگان،گردشگری را یک فرصت منحصر به فرد افتصادی می‌دانند. در سالهای‌ اخیر، گردشگری منبع درآمد سرشار در تجارب جهانی و عنصر مهمی‌در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز پرداخت‌‌های بسیاری از کشورها شده است (کاظمی، 1386: 4).
توسعه گردشگری، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، عامل مؤثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزهای به دست آمده از فعالیت‌های گردشگری، در تنظیم تراز پرداخت‌های بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته که معمولاً وابسته به یک محصول اند، مؤثر واقع شده است (همان: 6-7).
اهمیت وعظمت گردشگری به ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد محدود نمی‌گردد.درصورت برنامه ریزی وتوسعه برنامه ریزی شده قادراست منافع مستقیم وغیرمستقیم اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،محیطی وسیاسی راایجاد وسهم قابل توجهی ازتوسعه ملی ومنطقه ای رابه خوداختصاص بدهد،به عبارتی به بهبود شاخص‌های عدالت عدالت اجتماعی،ارتقاء سطح زندگی،رفاه عمومی،تعادل وتوازن منطقه ای منجرگردد.(معصومی: 1388، 14)
شهرستان شوش دارای جاذبه‌های فراوان توریستی از جمله جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی و جاذبه‌های   طبیعی است. اما به دلیل عدم سرمایه گذاری‌های کافی و نبود امکانات و خدمات و زیرساخت‌های گردشگری، نتوانسته اند چندان موثر واقع شوند.
 

1-3- پیشینه تحقیق

در هر تحقیق علمی، مطالعه و بررسی تحقیقات‌ و پژوهشهایی‌که در ابتدا با موضوع انجام شده، لازم و ضروری است، چرا که تحلیل بدون دستیابی به نتایج پژوهشی دیگران و توسعه کامل آنها، امکان رسیدن به پاسخ مناسب و تجزیه و تحلیل بهتر میسر نیست.
پیرامون توریسم و اکوتوریسم در منطقه مورد پژو هش با توجه به وجود جاذبه‌های گردشگری ، تاریخی،‌ فرهنگی و مذهبی و طبیعی تحقیق چندانی انجام نشده است.
– حبیب الله جعفری پناه (1380) در پایان نامه خود تحت عنوان مطالعه و برنامه ریزی جاذبه‌های توریستی شهر ابرکوه به شناسایی جاذبه‌های گردشگری به منظور فعال نمودن آنها در راستای جذب توریست پرداخته است. وی در این بررسی توان اقامتی شهر را برای گردشگران به مدت 24 ساعت پیش بینی نموده است.
– رضا مختاری(1382) در پایان نامه خود تحت عنوان تحلیل پتانسیلهای گردشگری بخش باغبهادران و برنامه ریزی توسعه آن پس از معرفی جاذبه‌ها و پتانسیلهای گردشگری بخش، راهکارهای توسعه این صنعت را به منظور جذب توریست بیشتر و ارتقاءکمی‌وکیفی بخش ارائه داده است.
عبدالکریم عزیزی ( 1378 ) در پایان نامه خود تحت عنوان بررسی قابلیت سنجی منطقه ای توریسم به منظور برنامه ریزی گردشگری به معرفی جاذبه‌های گردشگری شهر یاسوج پرداخته وامکانات و تنگنا‌های این شهر را در این زمینه مورد بررسی قرار داده ودر پایان پیشنهاداتی در زمینه گسترش گردشگری در این شهر ارائه نموده است‌.
غلام حسین احسانی( 1385 ) در پایان نامه خود بررسی جاذبه‌ها توریستی و اکو توریستی منطقه خروطبس پرداخته است و پیشنهاداتی در زمینه توسعه و برنامه ریزی توریسم ارائه نموده است و به این نتییجه رسیده است که جهت توسعه و ساماندهی گردشگری تنها برنامه ریزی تک بعدی اقتصادی نمی‌تواند موفق شود و باید به جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز توجه شود‌.

1-4- اهداف تحقیق

شناسایی ومعرفی توان‌های گردشگری شهرستان شوش
بررسی موانع توسعه گردشگری درسطح شهرستان.
ارائه راهکار‌های منا سب برای توسعه گردشگری درشهرستان شوش

1-5- فرضیه‌ها وسوال

سوال:
– عمده ترین موانع توسعه گردشگری درشهرستان شوش کدامند؟
فرضیه‌ها:
– به نظر می‌رسد توسعه گردشگری نقش بسزایی در بهبود و توسعه شرایط اقتصادی واجتماعی درسطح شهرستان شوش داشته باشد‌.
– به نظر می‌رسد برنامه ریزی مناسب در زمینه گردشگری می‌تواند در توسعه و رشد گردشگری در سطح شهرستان شوش نقش مهمی‌داشته باشد

1- 6- واژگان کلیدی

-جاذبه‌ها[1]:یک منبع دائمی‌ومهم طراحی شده است که به منظور تفریح، سرگرمی، لذت بردن وآموزش بازدید کنندگان کنترل و اداره می‌شود (رنجبر یان، زاهدی، 1384 : 155 )‌.
-گردشگری[2]:گردشگری فعالیتی است که فرد در مسافرت ودرمکانی خارج از محبط عادی خود انجام می دهد این مسافرت بیش لز یک سال طول نمی کشد وهدف تجارت یا فعالیت های دیگراست (موحد، 1386 : 14(
-گردشگری پایدار[3]: عبارت است از گسترش این صنعت و جذب گردشگران به کشور با استفاده از منابع موجود به گونه ای که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ضوابط قانونی جامعه و همچنین انتظارات گردشگران، بتواند وحدت و یکپارچگی، هویت فرهنگی و سلامت محیط زیست، رشد اقتصادی و رفاه مردم و مهمانان آنها را به گونه ای متوازن و پیوسته تأمین نماید(منصوری، 1381 : 37 ).
-شوش: شهرستان شوش یکی از شهرستان‌های استان خوزستان است که از شمال به شهرستان اندیمشک، از شمال شرقی به شهرستان دزفول، از شرق به شهرستان شوشتر واز جنوب و جنوب شرقی به شهرستان اهواز،از جنوب و جنوب غربی به شهرستان دشت آزادگان،از غرب و شمال غربی به استان ایلام محدود است (سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان،1375: 1)


[1] Attractions
[2] Turism
[3] Sustainable Tourism
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :181
 

 
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]