پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین  بازدهی سهام  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته گروه حسابداری

گرایش :حسابداری

عنوان : سود مندی سود تقسیمی در تبین  بازدهی سهام  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

سود مندی سود تقسیمی در تبین  بازدهی سهام  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :

دکتر مجید زنجیردار

استاد مشاور:

دکتر غلامعلی حاجی

زمستان ۱۳۸۹


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
سود یکی از اقلام مهم واصلی صورتهای  مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوتی دارد.
معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات ،عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران وتصمیم گیری وعاملی برای پیش بینی به تصور در می آید .یکی ازکار بردهای اصلی سود استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیش بینی است که افراد را در امر پیش بینی سودهای و رویدادهای اقتصادی آینده یاری میدهد . در واقع ثابت شده است که سودهای تقسیمی منتج از سود های گذشته  را میتوان برای پیش بینی سود های آتی بکار گرفت  . همچنین با توجه به مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیات استاندارد های حسابداری مالی فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می تواند برای پیش بینی  گر دش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد . دیگر صاحبنظران فرض می کنند که سود های تقسیمی از لحالظ کلی ، اطلاعاتی مر بوط در مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتار دهندگان محسوب می شود .  این پژوهش با در نظر گرفتن محتوای اطلاعاتی سودتقسیمی برای ارزیابی بازدهی  شر کتهای پذیر فته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن در بین سالهای ۱۳۸۳-۱۳۸۷ و بیان رابطه بین سود تقسیمی  و مقدار آن به عنوان  متغیرها ی مستقل و بازدهی سهام به عنوان متغیر وابسته را مورد بررسی قرار میدهد.ا بتد ا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین و تدبیر پرداز، برای محاسبه متغیر های  پژوهش ،از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS   به کمک    آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
نتایج فرضیه اصلی اول:  به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت ، بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران  وجود دارد و مقدار آن۳۵۳/۰ است ؛که این ضریب همبستگی به  میزان تقریباًمتوسط بوده و در واقع    متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن ۱۱۸/۰ می باشد، نشان می دهد که ۸/۱۱% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است.
نتایج فرضیه اصلی دوم: به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت در شرکت های پرداخت کننده سود، بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران  وجود دارد و مقدار آن۴۰۲/۰ است ؛که این ضریب همبستگی به میزان نسبتاً متوسط بوده و در واقع    متغیر های یاد شده ،  نمی توانند به  صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به مقدار ۱۵۶/۰، نشان   می دهد   که ۶/۱۵% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی   می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است.
نتایج فرضیه اصلی سوم:  به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت در شرکت هائی که سود بیشتری پرداخت می کنند بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران  وجود دارد و   مقدار آن۴۱۰/۰ است. ؛که این ضریب همبستگی به میزان نسبتاً متوسط بوده و در واقع متغیر های یا د  شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن ۱۶۰/۰   می باشد، نشان می دهد که تنها ۱۶% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است . لذا نتایج این  تحقیق با نتایج تحقیفات آقای لینتر در سال ۱۹۳۶ وآقای والتر در سال ۱۹۷۳ که بیان میکنند رابطه مثبتی بین سود سال آتی وتغیرات سود سال جاری وجود دارد و با فرضیه علامت دهی سود مطابقت و سازگاری دارد، همچنین با نتایج حاصل از تحقیقات و با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضادنمیباشد.
فهرست مطالب
چکیده…………………………….. ۱
مقدمه…………………………….. ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱ -۱)مقدمه………………………… ۶
۲-۱(بیان مسئله……………………… ۷
۳-۱ ( اهمیت وضرورت انجام تحقیق……….. ۸
۴- ۱( اهداف تحقیق…………………… ۹
۵-۱) چار چوب نظری تحقیق……………. ۱۰
۶-۱)مدل تحقیق وشیوه اندازه گیری متغیرها. ۱۱
۷-۱) فرضیه های تحقیق……………….. ۱۳
۸-۱) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق……. ۱۴
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
 ۱-۲)مقدمه…………………………. ۲۱
۲-۲)محدودیت ها وعوامل موثر بر سیاست های تقسیم سود   ۲۱
۱-۲-۲)وضعیت نقدینگی………………… ۲۱
۱-۲-۲) د سترسی شرکت ها به بازار های پول وسرمایه  ۲۱
۳-۲-۲)محدودیت های قرار دادهای استقراض… ۲۲
۴-۲-۲)محدودیت های قانونی……………. ۲۳
۵-۲-۲)سود آوری و فرصت های سرمایه گذاری.. ۲۳
۶-۲-۲)مالیات……………
…………. ۲۳
۷ -۲-۲)نیاز سهامداران………………. ۲۳
۳-۲)دلایل پرداخت سود سهام……………. ۲۴
۴-۲)روش های پرداخت سود سهام………….. ۲۵
۱-۴-۲)پرداخت سود سهام به صورت وجه نقد.. ۲۵
۲-۴-۲)سود سهمی…………………….. ۲۶
۵-۲)شیوه پرداخت سود سهام در ایران……. ۲۶
۶-۲)سیاست های متداول تقسیم سود………. ۲۸
۱-۶-۲ )نسبت سود تقسیمی ثابت…………. ۲۸
۲-۶-۲)پرداخت سود ثابت………………. ۲۸
۳-۶-۲)پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه یک مبلغ اضافی   ۲۹
۷-۲)نظریه های مختلف درباره سیاست پرداخت سود سهام    ۲۹
۸-۲)مکاتب فکری در مورد تقسیم سود…….. ۳۰
۱-۸-۲)نظریه ارتباط سیاست های تقسیم سود با قیمت سهام  ۳۱
۲-۸-۲)فرضیه نامربوطی سود سهام ـ فرضیه مودیلیانی و میلر   ۴۴
۹ -۲)فرضیه علامت دهی  سود سهام……….. ۴۷
۱۰-۲)بازده………………………… ۴۸
۱-۱۰-۲)انواع بازده………………. ۴۹
۱-۱-۱۰-۲)بازده کمی………………….. ۴۹
۲-۱-۱۰-۲ ) بازده کیفی……………….. ۵۳
۲-۱۰-۲) نرخ بازده مورد انتظار ونرخ بازده واقعی   ۵۴
۱-۲-۱۰-۲)نرخ بازده مورد انتظار……….. ۵۵
۲-۲-۱۰-۲)نرخ بازده واقعی سهام (روش اول ). ۵۶
۳-۲-۱۰-۲)نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم ). ۵۶
۱۱-۲)بازده وریسک مجموعه اوراق بهادار ( پرتفوی )  ۵۹
۱۲-۲) ارزش اطلا عات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران  ۶۰
۱۳-۲) الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای وبازده مورد انتظار …………………………………. ۶۰
۱۴-۲) بررسی تجربیات گذشته…………… ۶۲
۱-۱۴-۲)تحقیقات خارجی………………… ۶۲
۱-۱-۱۴-۲) تحقیقات لینتنر…………….. ۶۳
۲-۱-۱۴-۲)تحقیق علامت‌دهی با سودهای تقسیمی . ۶۵
۳-۱-۱۴-۲ )خلاصه تحقیق چون ـ چیاچنگ، پراوین کومار، کا. سیوارا ماکریشنان…………………………. ۷۰
۲-۱۴-۲) تحقیقات داخلی……………….. ۷۴
۱-۲-۱۴-۲) تحقیقات دکتر علی جهانخانی و محسن صمد زاده  ۷۴
۲-۲-۱۴-۲) تحقیقات دکتر ایرج نو روش وکوروش امانی  ۷۵
۳-۲-۱۴-۲) دکتر نقی بهرام فر وتحقیقات کاوه مهرانی ۷۶
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳ -۱) مقدمه……………………….. ۸۲
۲-۳ )روش تحقیق…………………….. ۸۲

۳-۳ )جامعه مطالعاتی………………… ۸۳

۴-۳) قلمرو تحقیق…………………… ۸۴

۱-۴-۳) قلمرو  مکانی تحقیق…………… ۸۴

 ۲-۴-۳ قلمرو زمانی تحقیق……………. ۸۴

۳-۴-۳ )قلمرو موضوعی تحقیق…………… ۸۴

۵-۳) روش های جمع آوری اطلاعات………… ۸۴

۶-۳) روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات………. ۸۵

۱-۶-۳( تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی   ۸۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

۱-۴) مقدمه………………………… ۹۱
۲-۴ ) شاخص های توصیفی متغیرها……….. ۹۱
۳-۴) روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق……… ۹۳
۴-۴ ) تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق….. ۹۴
۱-۴-۴) بررسی فرض نرمال بودن متغیرها….. ۹۵
۲-۴- ۴ )خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه    ۹۶
۱-۲-۴-۴)تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول ۹۶
۲-۲-۴-۴)تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم    ۱۰۰
۳  -۲-۴-۴)تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم   ۱۱۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵ )مقدمه………………………… ۱۲۷
۲-۵ )ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۱۲۷
۱-۲-۵)نتایج فرضیه اصلی اول …………. ۱۲۸
۲-۲-۵)نتایج فرضیه اصلی دوم …………. ۱۲۸
۳-۲-۵)نتایج فرضیه اصلی سوم …………. ۱۲۹
۳-۵) نتیجه گیری کلی تحقیق ………….. ۱۳۱
۴-۵) پیشنهادها ……………………. ۱۳۱
۱-۴-۵) پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش      ۱۳۲
۲-۴-۵) پیشنهادهایی  برای پژوهش های آتی . ۱۳۲
۵-۵ )محدودیت های تحقیق …………….. ۱۳۳
فهرست نمودار ها و جداول
 نگار ۱-۴ : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق ، شاص های مرکزی ، ……………………………….. ۹۲
شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (statistics)
نگاره ۲-۴ : آزمون کالموگراف – اسمیرنوف (k-s) 95
نگاره شماره ( ۳-۴) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین  ۹۶
، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین – واتسون
نگاره شماره (۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)   ۹۷
نگاره شماره (۵-۴): ضرایب معادله رگرسیون(coefficients) 98
بین سود سال آتی و بازده سهام
نمودار شماره (۶-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ۹۹
نمودار شماره (۷-۴) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال ۹۹
آتی (Et+1) بازده سهام Rt
نگاره شماره (۸-۴) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ، ۱۰۱
ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین واتسون بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام…………………………..
نگاره شماره (۹-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)   ۱۰۲
نگاره شماره ( ۱۰-۴) : ضرایب معادله رگراسیون (Coefficients)   ۱۰۳
بین سود سال اتی و بازده سهام
نمودار شماره (۱۱-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون …………………………………. ۱۰۴
نمودار شماره (۱۲-۴) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال آتی…………………………………. ۱۰۵
(Et+1) و بازده سهام (Rt)
نگاره شماره (۱۳-۴) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ، ضریب تعیین تعدیل…………………………….. ۱۰۶
شده و آزمون دوربین واتسون بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام
نگاره شماره (۱۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)   ۱۰۷
بین سود سال آتی و بازده سهام
نگاره شماره (۱۵-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) 108
بین سود سال آتی و بازده سهام
نمودار شماره ( ۱۶-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون …………………………………. ۱۰۹
نمودار شماره (۱۷-۴) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال آتی…………………………………. ۱۱۰
(Et+1) و بازده سهام (Rt)
نگاره شماره (۱۸-۴) : خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه…………………………………. ۱۱۱
فرعی الف و ب و فرضیه اصلی اول
نگاره شماره ( ۱۹-۴) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ، ضریب تعیین…………………………………. ۱۱۲
تعدیل شده و آزمون دوربین واتسون بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام
نگاره شماره (۲۰-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون   ۱۱۳
(ANOVA) بین سود سال آتی و بازده سهام
نگاره شماره (۲۱-۴) : ضرایب معادله رگرسیون ۱۱۴
(coefficients) بین سود سال آتی و بازده سهام
نمودار شماره (۲۲-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون…………………………………. ۱۱۵
نمودار شماره( ۲۳-۴) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال آتی و بازده سهام ……………………….. ۱۱۶
نگاره شماره ( ۲۴-۴) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ، ضریب تعیین …………………………………. ۱۱۷
تعدیل شده و آزمون دوربین واتسون بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام
نگاره شماره (۲۵-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)   ۱۱۸
نگاره شماره (۲۶-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) 119
بین سود سال آتی و بازده سهام
نمودار شماره (۲۷-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای    ۱۲۰
معادله رگرسیون بین سود سال آتی و بازده سهام
نمودار شماره ( ۲۸-۴) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال آتی و بازده سهام………………………… ۱۲۱
نگاره شماره (۲۹-۴) : خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی ج  و د……………………….. ۱۲۲
نگاره شماره (۳۰-۴) : برازش رگرسیون چند گانه از متغیرهای تحقیق…………………………………. ۱۲۳
نگاره شماره (۳۱-۴) : خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter …………………………….. 124
شکل ۲-۱ ـ عایدات ، سرمایه گذاری و منابع مالی جدید   ۳۶
جدول ۲-۱ مراحل محاسبه تا پرداخت سود سهام ۳۷
تعداد صفحه :۱۵۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.