ویژگی های مالی مرحله عمر سازمانی

ویژگی های مالی مرحله عمر سازمانی

– ویژگی های مالی مرحله عمر سازمانی

۲-۲-۱-۲-۱- مشخصات مالی مرحله تولد:

در مرحله ظهور معمولا میزان دارایی ها (اندازه شرکت)در سطح نازلی قرار دارد، جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و سود آوری پایین است و شرکت ها برای تامین مالی و تحقق فرصت های رشد به نقدینگی بالایی نیاز دارند. نسبت سود تقسیمی در این شرکت ها معمولاً، حداکثر ۱۰ درصد بوده و نرخ بازده داخلی[۱] در قیاس با نرخ تامین مالی ناچیز است؛ به عبارتی رابطه (IRR≤K) برقرار است. (کرمی و همکاران، ۱۳۸۹،ص ۵۲) در مرحله تولد، سرمایه به طور عمده از طریق بنیانگذاران شرکت و شرکت های سرمایه گذاری با انگیزه ی ریسک بالا، شکل می گیرد. شرکت هنوز کوچک است، درآمدهای وسیع عالی وجود ندارد و بنابراین در مقابل شوک های مالی آسیب پذیر است. (مارشال و همفز، ۲۰۰۴). بنابراین نیاز به تامین مالی بیرونی دارد. وجود سرمایه گذاران اولیه شرکت ها را  قادر می سازد تا عملیاتشان را بدون بهره برداری از بازارهای سرمایه ی عمومی، تامین مالی نمایند. (شی چن و هسیا لای،۲۰۱۰)

۲-۲-۱-۲-۲-  مشخصات مالی مرحله ی رشد:

در مرحله رشد اندازه شرکت بیش از اندازه شرکت های در مرحله ظهور بوده و میزان فروش و درآمد ها نیز نسبت به مرحله ظهور بیشتر است. منافع مالی نیز بیشتر در دارایی های مولد سرمایه گذاری شده، شرکت از انعطاف پذیری بیشتری در شاخص های نقدینگی برخوردار است. نسبت سود تقسیمی در این طیف از این شرکت ها معمولا بین ۱۰ درصد و ۵۰ درصد در نوسان است. نرخ بازده داخلی نیز در اغلب موارد بر نرخ هزینه تامین مالی فزونی دارد؛ به عبارتی رابطه (IRR>K) برقرار است (کرمی و همکاران، ۱۳۸۹،ص ۵۲). شرکت نیاز بیشتری به سرمایه در این مرحله دارد. استراتژی های تامین مالی مثبت بیشتری در مرحله  است. توانایی تامین مالی شرکت افزایش یافته و بوسیله ی کانال های گوناگونی پول افزایش می یابد. تکنولوژی های جدید بلوغ به طور ثابت، و محصولات جدید بتدریج به وسیله ی افزایش فروش کاهش می یابد. (شی چن و هسیا لای،۲۰۱۰)

۲-۲-۱-۲-۳-  مشخصات مالی مرحله بلوغ:

در مرحله بلوغ شرکت ها فروش با ثبات و متعادلی را تجربه نموده، نیاز به وجوه نقد در اکثر موارد از طریق منابع داخلی تامین می شود. اندازه دارایی های این شرکت ها نیز به تناسب بیش از اندازه شرکت های در مرحله رشد بوده، نسبت سود تقسیمی نیز در این شرکت ها معمولا بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد در نوسان است. به دلیل وفور نقدینگی و کاهش اتکا به سیاست تامین منابع مالی از خارج، معمولا نرخ بازده داخلی در این شرکت ها معادل یا بیش از نرخ تامین مالی است؛ به عبارتی رابطه (IRR≥K) برقرار است.(کرمی و همکاران، ۱۳۸۹،ص ۵۲).تحلیل کسب و کار در این مرحله بسیار محکم و دقیق است، اما انتظار زیادی از رشد یا عملکرد آینده نمی رود. ساز و کارهای مالی بیشتر پایدار هستند. شرکت ها در مرحله بلوغ، تکنولوژی تولید و مهارت های مدیریتی بالایی دارند. سهم بازار و سطح سودآوری پیوسته و یکنواخت است. جریان نقدی آرام بوده و ساختار سرمایه متعادل است. (شی چن و هسیا لای،۲۰۱۰)

۲-۲-۱-۲-۴-  مشخصات مالی مرحله افول:

در مرحله افول فرصت های رشد عموما بسیار ناچیز است. شاخص های سود آوری نقدینگی و ایفای تعهدات روند نزولی داشته و شرکت در شرایط رقابتی بسیار سخت محاط شده است؛ ضمن اینکه هزینه تامین مالی از منابع خارجی بالاست به گونه ای که در اغلب موارد نرخ بازده داخلی کمتر از تامین مالی است؛ به عبارتی رابطه (IRR<K) برقرار است. (کرمی و عمرانی، ۱۳۸۹، ص ۵۱-۵۲) سودآوری شرکت کم است و موقعیت مالی بدی دارد. در افول، عرضه ی محصولات بیشتر از تقاضای آنهاست. در این مرحله یک شرکت قوی قیمت محصول  را کاهش داده و خط اعتباری خود را منظم خواهد کرد. تامین کنندگان مالی مانند بانکهای سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه ای خصوصی نقش مهمی در این مرحله ایفا می نمایند. به دلیل اینکه بازارهای مالی ارزش کم یا هیچ ارزشی برای برنامه های سرمایه گذاری شرکت قائل نیستند، متقابلا شرکت نمی تواند از طریق بازارهای عمومی تامین مالی کند. (شی چن و هسیا لای،۲۰۱۰)

در این تحقیق به علت غیر فعال بودن معامله (خرید و فروش) سهام یا غیر بورسی بودن شرکت های نوظهور، مراحل چرخه عمر به سه شکل رشد، بلوغ و افول تعریف شده و از مرحله تولد یا ظهور چشم پوشی شده است.

[۱] Internal rate of return