وسایل کتبی اندازه-گیری پیشرفت تحصیلی

وسایل کتبی اندازه-گیری پیشرفت تحصیلی

مهمترین وسیله اندازه­گیری پیشرفت تحصیلی آزمون است، آزمونهای پیشرفت تحصیلی کتبی را می­توان به دودسته 1)عینی     2)غیرعینی(یاذهنی) تقسیم کرد:

آزمونهای عینی، آزمونهایی هستند که در آنها هم سوالها و هم­ جواب سوالها در اختیار آزمون شوندگان قرار داده می­شوند و آزمون شوندگان درباره جوابهای ­داده شده اعمالی انجام میدهند یا تصمیهایی اتخاذ می کنند به همین سبب این آزمونها را آزمونهای بسته­ پاسخ نیز می­نامند آزمونهای عینی یا بسته­ پاسخ به طور عمده از سه نوع اصلی صحیح _  غلط، جور کردنی، و چند گزینه ای تشکیل می­شوند، آزمون شونده در جواب دادن به سوالهای صحیح _غلط ، درست یا نادرست بودن سوالها را تعیین می­کند در سوالهای جور کردنی، تعدادی پرسش را با تعدادی پاسخ جور می­کند، و در سوالهای چندگزینه ای پاسخ صحیح را از میان تعدادی پاسخ پیشنهادی بر می­گزیند در تصحیح برگه های آزمونهای عینی نظر شخصی مصحح هیچ گونه دخالتی ندارد، و از این رو به این آزمونها آزمونهای عینی می­گویند.

آزمونهای غیرعینی یاذهنی که به آ‍زمونهای تشریحی یا ا نشایی معروف اند آزمونهایی هستند که در آنها سوالها در اختیار آزمون شونده گذاشته می­شوند و او جواب سوالها را خود آماده میکند و در برگه آزمون می نویسد به همین دلیل به آنها آزمونهای باز پاسخ نیز گفته می­شود علت نام­گذاری این نوع آزمونها به آزمونهای ذهنی آن است که در تصحیح جوابهای آنها ممکن است نظر شخصی مصحح دخالت کند این نوع آزمونها را نیز می­توان به دو دسته آزمونهای گسترده پاسخ و آزمونهای محدود پاسخ تقسیم کرد در آزمونهای گسترده پاسخ، برای پاسخ آزمون شونده­ هیچ محدویتی وجود ندارد و او آزاد است ­تا هرگونه که مایل باشد پاسخ به سوالها آزادی کامل ندارد و سازنده آزمون پاسخ دهنده را ملزم می­کند تا پاسخهای خود را در چهارچوبهای شرایطی محدود سازد.

نوع دیگری از آزمون پیشرفت تحصیلی بازپاسخ وجود دارد که حد وسط دو نوع آزمون عینی و ذهنی قرار دارد در پاسخ به این ­آزمون که به آزمون کوته پاسخ شهرت دارد سوالها بسیار شبیه به سوالها ­آزمونهای تشریحی هستند، زیرا آزمون­شونده ­خود باید پاسخها را تهیه کند، اما سوالها بسیار دقیق­ و مشخص هستند، به ­نحوی که­در تصحیح جوابهای آنها نظر شخصی مصحح دخالت چندانی نمی­کند جواب سوال آزمونهای کوته پاسخ معمولا به یک چند کلمه(حداکثریک جمله یا یک عددویایک علامت خلاصه می شود (سیف، 1386). 

بازخورد : بازگشت دادن نتیجه عملکردهای دانش آموزان توسط محیط (معلم _فراگیران ) و خود  فراگیر.

2- 4- 16- دسته بندی ارزشیابی با توجه به ارزشیابان

2- 4- 16- 1- درونی : این ارزشیابی توسط کارکنان و افراد درون برنامه مثل معلمان و مدیران و کارشناسان و یا سایر دست اندرکاران امور آموزشی انجام می­شود به این لحاظ وابسته به برنامه ارزشیابی است بیشترین کاربرد آن در ارزشیابی تراکمی است هدف این نوع ارزشیابی تعیین میزان دستیابی به اهدا ف است.

2- 4- 16-2 بیرونی: این نوع ارزشیابی ­توسط اشخاص خارج از برنامه انجام ­می­گیرد بنابراین ­هیچ نوع وابستگی برنامه ارزشیابی ندارد. در ارزشیابی ­تکوینی کاربرد بیشتری دارد به هدف این  نوع ارزشیابی آن است که وضعیت گروهی از دانش­آموزان را نسبت به  سایر دانش­آموزان که با روش دیگر برنامه را گذرانده اند مشخص کند. تفاوت عمده این دو نوع ارزشیابی از این است که ارزشیابان داخلی به هنگام تفسیر ارائه نتایج  بیطرف نمی­مانند ولی ارزشیابان بیرونی عینی تر و بی طرفانه تر عمل می کند.(موسوی ،1383،ص35)