نقش مدیران در واحدهای انتفاعی

نقش مدیران در واحدهای انتفاعی

مدیران در انجام وظایف خود فرایندی را دنبال می کنند که شامل اجزایی چون برنامه ریزی، سازمان دهی، نظارت و کنترل، انگیزش، ارتباطات، هدایت و تصمیم گیری است. در سازمانها، برنامه ریزی­ها در سه سطح جامع؛ استراتژیک و عملیاتی صورت می گیرد که در تدوین آنها در تمامی سطوح مدیریت مشارکت دارند که پس از انجام این مرحله، مدیران بر اجرای صحیح برنامه از پیش تعیین شده نظارت دارند و جهت حصوص نتایج از پیش تعیین شده از ابزارها و معیارهایی برای سنجش مورد نظر استفاده می­کنند که یکی از این معیارها یا شاخص ها در واقع مقیاسهایی برای سنجش عملکرد به شمار می روند، اما در این راه مدیران وظایف دیگری نیز درند و آن، هدایت و انگیزش می باشد که در این راستا میتوان از برقراری نظام پاداش در کنار اجرای برنامه ها نام برد  با بررسی روند تاریخی، نقش و اهیمت مدیریت مالی مشخص می­شود. در سالهای گذشته مدیر بازاریابی، فروش را پیش بینی میکرد، کارکنان مهندسی و تولید، دارایی های لازم را برای پاسخگویی به این سطح از فروش تعیین می کردند و تنها زمانی به مدیران مالی توجه می کردند که به تخصص آنها نیازمند بودند. به عنوان مثال، زمانی که شرکت با کمبود نقدینگی مواجه می­شد، یا وجهی برای خرید زمین، ماشین آلات و تجهیزات و موجودی کالا لازم بود، مدیر مالی مسئول تامین وجوه مورد نیاز می شدند. به مروز زمان، نقش مدیران مالی به نحو قابل ملاحظه ای تغییر کرد. هر اندازه تجارت و امور بازرگانی گسترده تر و پیچیده تر شد، مدیران مالی مسئولیت بیشتری را در حل مسایل و مشکلات بر عهده گرفتند .در جهان امروزی، با توجه به تغییرات سریع فناوری، شرایط بازار رقابت، وظیفه مدیران مالی، تحصیل و استفاده از وجوه به نحوی است که ارزش شرکت را به حداکثر رساند. این امر، نیازمند داشتن دیدگاههای وسیع از لحاظ مسایل مالی، آشنایی با ماهیت و ابعاد مختلف ابزارهای مالی و توانایی درک و بررسی نحوه عملکرد شرکت می باشد تا همسو با اهداف واحد تجاری نسبت به سرمایه گذاری، نحوه تامین مالی و تصمیمات تقسیم سود و غیره که در مجموع تعیین کننده ارزش شرکت برای سهامداران است، تصمیم گیری مطلوب و مناسبی اتخاد شود. از جمله سوالاتی که در ذهن یک مدیر مالی وجود دارد می توان موارد زیر را برشمرد:

چه میزان سرمایه در گردش، برای پشتیبانی عملیات شرکت مورد نیاز خواهد بود؟

بهترین ترکیب تامین مالی یا به عبارت دیگر سرمایه شرکت چگونه باشد تا با حداقل سرمایه بتوان ارزش بازار سهام را حداکثر نمود؟

کدام استراتژی  در مورد تقسیم سود سهام شرکت در چهارچوب هدف حداکثر نمودن ثروت سهامدار اتخاد شود؟

فعالیت های خاصی که مدیران همواره با آن روبه رو می­باشند عبارتند از:

الف) پیش بینی و برنامه ریزی: همکاری با سایر مدیران

ب) تصمیمات سرمایه گذاری و تامین مالی اصلی

پ) هماهنگی و کنترل

ت) سر و کار داشتن با بازارهای مالی.

اگر این مسئولیت ها به صورت بهینه انجام گیرد، در واقع مدیران مالی با برنامه ریزی به موقع در رفع مسایل و تنگناهای مالی شرکت در به حداکثر رساندن ارزش واحد تجاری کمک کرده و باعث می­شوند که رفاه کسانی که کالا یا خدمت از شرکت خریداری می کنند به  حداکثر برسد . (الوانی، 1384).