متغیر وابسته به بالاتر از 05/0 افزایش یافته. بنابراین فرضیهH0 مبنی بر نرمال بودن توزیع داده ها پذیرفته می شود و گویای آن است که بعد از نرمال سازی داده ها متغیر وابسته پژوهش دارای توزیع نرمال می باشد.
4-4 بررسی همبستگی میان متغیرهای پژوهش
در این بخش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق و همبستگی موجود بین آنها پرداخته می‏شود. ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق در جدول 4-3 ارائه شده است. براساس نتایج حاصل از آماره پیرسون، حساسیت جریانات نقدی- سرمایه گذاری (CFR) دارای همبستگی مثبت و معنی‏داری با جریان وجوه نقد آزاد (FCF)، انحراف سود پیش بینی شده و واقعی (EO) و سرمایه گذاران نهادی (IS) به ترتیب همبستگی منفی و مثبت معنی‏داری با نسبت گردش دارایی ها (SA) دارد. مابقی ضرایب و سطح معناداری آن ها در جدول پایین قابل رویت است.
جدول 4-3) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش