مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه گروهی بر کاهش  …

مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه گروهی بر کاهش …

Bogels, S. M., Alberts, M., & De Jong, P. J. (1996). Self-consciousness, self-focused
attention, blushing propensity and fear of blushing. Personality and Individual
Differences,21(4), 573-581.
Bogels, S. M., Alden, L., Beidel, D. C., Clark, L. A., Pine, D. S., Stein, M. B., et al. (2010).
Social anxiety disorder: Questions and answers for the DSM-V. Depression and
Anxiety, 27, 168-189.
Bogels, S. M., Rijsemus, W., & De Jong, P. J. (2002). Self-focused attention and social
anxiety: The effects of experimentally heightened self-awareness on fear, blushing,
cognitions, and social skills. Cognitive Therapy and Research, 26(4), 461-472.
Bogels, S. M., van Oosten, A., Muris, P., & Smulders, D. (2001). Familial correlates of social
anxiety in children and adolescents. Behavior Research and Therapy, 39, 273‐۲۸۷٫
Bogels, S. M., & Mansell, W. (2004). Attention processes in the maintenance and treatment of
social phobia: hypervigilance, avoidance and self-focused attention. Clinical Psychology Review, 24(7), 827-856.
Bohlin, G., & Hagekull, B. (2009). Socio‐emotional development: from infancy to young
adulthood. Scandinavian Journal of Psychology, ۵۰, ۵۹۲‐۶۰۱٫
Bokhorst, C. L., Westenberg, P. M., Oosterlaan, J., & Heyne, D. A. (2008). Changes in social
fears across childhood and adolescence: Age‐related differences in the factor structure of the Fear Survey Schedule for Children‐Revised. Journal of Anxiety Disorders, ۲۲, ۱۳۵‐۱۴۲٫
Bond, L., Carlin, J. B., Thomas, L., Rubin, K., & Patton, G. (2001). Does bullying cause
emotional problems? A prospective study of young teenagers. British Medical Journal, ۳۲۳, ۴۸۰‐۴۸۴٫
Borge, F. M., Hoffart, A., Sexton, H., Clark, D. M., Markowitz, J. C., & McManus, F.(2008)
.Residential cognitive therapy versus residential interpersonal therapy for social phobia: A randomized clinical trial. Journal of Anxiety Disorders, 22(6), 991-1010.
Bowling, A. (2005), Measuring health- A review of quality of life measurement scales.
۳rd ed. Buckingham, Open University Press.
Brown, T. A., & Barlow, D. H. (2005). Dimensional versus categorical classification of mental
disorders in the fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders and beyond: comment on the special section. Journal of Abnormal Psychology, 114, 551‐۵۵۶٫
Bruch, M. A., Fallon, M, & Heimberg, R. G. (2003). Social phobia and difficulties in
occupational adjustment. Journal of Counseling Psychology, 50,109 –۱۱۷٫
Buckner, J. D., Schmidt, N. B., Lang, A. R., Small, J. W., Schlauch, R. C., & ewinsohn, P. M.
(۲۰۰۸). Specificity of social anxiety disorder as a risk factor for alcohol and cannabis dependence. Journal of Psychiatric Research, ۴۲(۳), ۲۳۰-۲۳۹٫
Butler, G., & Wells, A. (1995). Cognitive-behavioral treatments: Clinical applications. In R.

  1. Heimberg, M. R. Liebowitz, D. A. Hope & F. R. Schneier (Eds.), Social Phobia:diagnosis, assessment, and treatment. New York; London: Guilford.

Butler, A. C., Chapman, J. E., Forman, E. M., & Beck, A. T. (2006). The empirical status of
cognitive-behavioral therapy: A review of meta-analyses. Clinical Psychology Review, 26(1), 17-31.
Calvete, E., & Orue, I. (2008). Ansiedad socialy esquemas cognitivos disfuncionales [Social
anxiety and early maladaptive schemas]. Psicología Conductual, 16, 5–۲۱٫
Calvete, E., & Orue, I. (2012). Social information processing as a mediator between cognitive
schemas and aggressive behavior in adolesscents. Journal of Abnormal Child Psychology, 40, 105–۱۱۷٫
Calvete, E., Orue, I., & Hankin, B. L. (2013). Early maladaptive schemas and social anxiety in
adolescents: The mediating role of anxious automatic thoughts. Journal of Anxiety Disorders, 27, 278– ۲۸۸٫