مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه  …

مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه …

افضلی، محمد حسن (۱۳۸۸). «مقایسه سبک ها و مکانیسم های دفاعی افراد مبتلا به وسواس بی اختیاری، اختلال
اضطراب تعمیم یافته و اختلال هراس اجتماعی». مجله روان شناسی بالینی، سال اول، شماره ۱، ۹۳-۷۹٫
امینی، همایون و همکاران (۱۳۸۶). «روایی نسخه فارسی مصاحبه ساختاریافته تشخیصی برای اختلال های محور یک
در DSM-IV (SCID-I) ». فصلنامه پایش، سال هفتم، شماره اول، ۵۷-۴۹٫
امینی رارانی، مصطفی (۱۳۸۹)، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی در ایران، تهران: دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
اورنگ، ملاحت (۱۳۸۶)، سنجش کیفیت محیط در بازسازی های پس از سانحه، مطالعه ی موردی: فضاهای عمومی
شهر بم، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، پایان نامه کارشناسی ارشد.
بهادری، محمد حسین؛ جهان بخش، مرضیه؛ کجباف، محمد باقر؛ فرامرزی، سالار (۱۳۹۱). اثربخشی درمان فراشناختی
بر باورهای فراشناختی و اعتماد شناختی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی، مجله روانشناسی بالینی، سال چهارم، شماره ۱ (پیاپی ۱۳).
بهمنی، بهمن؛ تمدنی، مجتبی و عسگری، مجید (۱۳۸۳)، بررسی کیفیت زندگی و رابطه آن با نگرش دینی و عملکرد
تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران، طب و تزکیه، شماره ۲۵، ۳۲-۴۴٫
بوند، جان و کورنر، لین (۱۳۸۹)، کیفیت زندگی و سالمندان (ترجمه سیدحسین محققی کمال)، تهران: نشر دانژه.
پارک، جی. ای؛ پارک، ک (۱۳۸۰)، درسنامه ی پزشکی پیشگیری و اجتماعی (کلیات خدمات بهداشتی)، بخش
نخست، جلد دوم (ترجمه حسین شجاعی تهرانی و حسین ملک افضلی)، تهران: انتشارات سماط، چاپ چهارم.
خدارحیمی، سیامک (۱۳۷۳)، روانشناسی سالمندی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
خورشید زاده، محسن؛ برجعلی، احمد؛ سهرابی اسمرود، فرامرز و دلاور، علی (۱۳۹۰). «اثربخشی طرح واره درمانی
در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی». پژوهشهای روان شناسی بالینی و مشاوره، سال اول، شماره ۲، ۲۴-۵٫
صفاری نیا، مجید (۱۳۹۲)، مشخصات روان سنجی مقیاس سلامت اجتماعی، فصلنامه روان شناسی سلامت، زیر
چاپ.
ربانی خوراسگانی، علی و کیان پور، مسعود (۱۳۸۵ )، درآمدی بر رویکردهای نظری و تعاریف عملی مفهوم کیفیت
زندگی، نشریه مددکاری اجتماعی، دوره پنجم، شماره ۴ ، تهران، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
رضوانی، محمدرضا و منصوریان، حسین (۱۳۸۷)، سنجش کیفیت زندگی: بررسی مفاهیم، شاخصها، مدلها و ارائه
مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی، روستا و توسعه، ۱۱(۳)، ۱-۲۶٫
رفیعی، حسن (۱۳۸۸)، تدوین شاخص ترکیبی سلامت اجتماعی، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، طرح
تحقیقاتی خاتمه یافته.
سجادی، حمیرا و صدرالسادات، سیدجلال (۱۳۸۸)، شاخص های سلامت اجتماعی، مجله ی سیاسی – اقتصادی،
شماره ۲۰۸-۲۰۹، ص ۲۴۴-۲۵۳٫
سمیعی، مرسده؛ رفیعی، حسن؛ امینی رارانی، مصطفی؛ اکبریان، مهدی (۱۳۸۹). سلامت اجتماعی ایران: از تعریف
اجماع مدار تا شاخص شواهدمدار. مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره ۲٫ ۵۰-۳۱٫
شاملو، سعید (۱۳۸۱)، بهداشت روانی، تهران: انتشارات رشد.
شریفی، ونداد؛ اسعدی، سید محمد؛ محمدی، محمدرضا؛ امینی، همایون؛ کاویانی، حسین؛ سمنانی، یوسف؛ شعبانی،
امیر؛ شهریور، زهرا؛ داوری آشتیانی، رزیتا؛ حکیم شوشتری، میترا (۱۳۸۳). پایایی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاحبه ساختار یافته تشخیصی برای IV DSM- (SCID). فصلنامه تازه های علوم شناختی، ۶، ۲۲-۱۰٫
شریعتی، مهدی (۱۳۸۵)، شاخص سلامت اجتماعی، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، طرح تحقیقاتی خاتمه
یافته.
شولتس، دوآن (۱۳۶۹)، روانشناسی کمال (ترجمه گیتی خوشدل)، تهران: نشر نو.
علی پور نوشری، مریم (۱۳۸۵)، بررسی مشکلات اجتماعی سالمندان مقیم سراهای سالمندی شهر تهران (مطالعه
موردی آسایشگاه کهریزک)، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
غفاری، غلامرضا و امیدی، رضا (۱۳۸۸)، کیفیت زندگی، شاخص توسعه اجتماعی، تهران: انتشارات شیرازه.
گال، مردیت. بورگ، والتر. گال، جویس (۱۳۹۱)، روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی
(ترجمه احمدرضا نصر)، تهران: انتشارات سمت.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است