جستجوی مقالات فارسی – 
مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به  …

جستجوی مقالات فارسی – مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به …

فراشناخت

۱۸/۷

۵۳۶/۰

۰۰۱/۰

طرحواره درمانی

فراشناخت

۹۷/۱

۵۵۹/۰

۰۳/۰

علائم فیزیولوژیک

کنترل

طرحواره درمانی

۹۳/۳

۳۹۸/۰

۰۰۱/۰

فراشناخت

۷۲/۴

۳۹۱/۰

۰۰۱/۰

طرحواره درمانی

فراشناخت

۷۶/۱

۴۰۸/۰

۰۳/۰

مقایسه دو به دوی گروه های مختلف از نظر مؤلفه های اضطراب اجتماعی در پس آزمون در جدول فوق نشان می دهد که تفاوت مؤلفه های اضطراب اجتماعی بین دو گروه کنترل و طرح واره درمانی معنادار بود (p<0/05). تفاوت میانگین ها نشان می دهد که مؤلفه های اضطراب اجتماعی در پس آزمون در گروه کنترل بالاتر از گروه طرح واره درمانی بوده است. بنابراین آموزش طرح واره درمانی بر کاهش مؤلفه های اضطراب اجتماعی تأثیر معناداری داشته است. هم چنین تفاوت مؤلفه های اضطراب اجتماعی بین دو گروه کنترل و درمان فراشناختی معنادار بود (p<0/05). تفاوت میانگین ها نشان می دهد که مؤلفه های اضطراب اجتماعی در پس آزمون در گروه کنترل بالاتر از گروه فراشناخت بوده است. بنابراین آموزش فراشناختی بر کاهش مؤلفه های اضطراب اجتماعی تأثیر معناداری داشته است. از طرف دیگر، بین دو گروه درمان فراشناختی و طرح واره درمانی نیز تفاوت معناداری از نظر مؤلفه های اضطراب اجتماعی وجود داشته است (p<0/05)، به این معنی که درمان فراشناختی بر کاهش مؤلفه های اضطراب اجتماعی تأثیر بیشتری نسبت به طرح واره درمانی داشته است.
با توجه به معنادار شدن آزمون طرح اندازه گیری مکرر، می توان نتیجه گرفت که اثربخشی و تداوم اثر درمان های فراشناختی و طرح واره بر کاهش اضطراب اجتماعی و مؤلفه های آن معنادار بوده است. همچنین بین اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی بر اضطراب اجتماعی و مؤلفه های آن تفاوت معناداری وجود داشت، به این معنی که درمان فراشناختی باعث کاهش بیشتر اضطراب اجتماعی و مؤلفه های آن در دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی شد. در نتیجه فرضیه ۱ تأیید میشود.
فرضیه ۲: بین اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و مؤلفه های آن در دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی تفاوت وجود دارد.
اثربخشی و تداوم اثر درمان های طرح واره محور و فراشناختی بر کیفیت زندگی با کمک تحلیل چند متغیری طرح اندازه گیری مکرر مورد آزمون قرار گرفت. مفروضه نرمال بودن برای این آزمون برقرار بود.
جدول ۴-۱۶: آزمون لوین برای برابری واریانس خطا برای کیفیت زندگی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است