مقاله آزمون معیار کیفیت زندگی، شادکامی و عزت نفس

میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی، شادکامی و عزت نفس  به همراه مولفه های آن ها به تفکیک گروه ها در پیش آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر های وابسته گروه کنترل  گروه آزمایش
میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
کیفیت زندگی ۵۳/۵۹ ۸۷/۳ ۰۱/۵۹ ۹۵/۴
سلامت جسمانی ۳۲/۱۸ ۰۵/۲ ۰۵/۱۸ ۳۲/۲
سلامت روانی ۵۶/۱۴ ۹۶/۲ ۳۳/۱۴ ۱۴/۳
روابط اجتماعی ۱۱/۶ ۱۱/۱ ۸۶/۶ ۰۶/۱
سلامت محیط ۰۸/۲۰ ۵۲/۲ ۹۶/۲۰ ۴۳/۲
عزت نفس کل ۰۵/۲۶ ۲۴/۲ ۹۸/۲۵ ۰۶/۲
 عمومی ۲۸/۱۲ ۷۷/۱ ۳۶/۱۲ ۶۹/۱
اجتماعی ۵۱/۴ ۷۷۹/۰ ۴/۴ ۸۸/۰
خانوادگی ۶۳/۴ ۵۸/۰ ۶۶/۴ ۷۴/۰
تحصیلی ۳۷/۴ ۷۵/۰ ۵۵/۴ ۶۱/۰
شادکامی ۹۵/۴۶ ۸۳/۲ ۸۵/۴۶ ۰۸/۳
خود پنداره ۹۸/۱۳ ۵۸/۱ ۹۱/۱۳ ۶۰/۱
رضایت از زندگی ۵۱/۶ ۳۲/۱ ۴۵/۶ ۵/۱
آمادگی روانی ۱۸/۶ ۲۵/۱ ۴۱/۶ ۳۶/۱
سر ذوق بودن ۱۱/۳ ۶۱/۰ ۱۶/۳ ۶۶/۰
احساس زیبایی .. ۳۸/۷ ۳۵/۱ ۴۳/۷ ۳۵/۱
خود کارامدی ۴۱/۶ ۹۹/۰ ۴۰/۶ ۲۱/۱
امیدواری ۰۱/۳ ۶۷/۰ ۰۶/۳ ۶۸/۰

جدول ۲-۴ میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی، شادکامی و عزت نفس  به همراه مولفه های آن ها به تفکیک گروه ها در پس آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر های وابسته گروه کنترل  گروه آزمایش
میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
کیفیت زندگی ۲۰/۵۸ ۵۲/۴ ۰۶/۶۸ ۸۶/۵
سلامت جسمانی ۳۵/۱۷ ۱۲/۲ ۶۶/۲۰ ۱۸/۳
سلامت روانی ۷۰/۱۴ ۱/۳ ۶۵/۱۶ ۸۶/۲
روابط اجتماعی ۱۶/۶ ۷۱/۱ ۶۱/۸ ۹۶/۱
سلامت محیط ۹۸/۱۹ ۸۴/۱ ۱۳/۲۲ ۵۶/۲
عزت نفس کل ۶۱/۲۵ ۴۹/۲ ۷۱/۳۶ ۸۶/۳
 عمومی ۹۱/۱۱ ۸۴/۱ ۷۱/۱۴ ۲۴/۲
اجتماعی ۳۶/۴ ۸۸/۰ ۶۳/۷ ۹۷/۱
خانوادگی ۸۱/۴ ۴۳/۱ ۷۱/۷ ۳۲/۲
تحصیلی ۵۱/۴ ۶۵/۰ ۷۳/۶ ۱۶/۲
شادکامی ۸۸/۴۴ ۴۷/۳ ۷۵/۶۳ ۵۹/۵
خود پنداره ۳۶/۱۳ ۰۲/۲ ۴۶/۱۸ ۳۸/۲
رضایت از زندگی ۲۵/۶ ۳۹/۱ ۸۶/۸ ۰۳/۲
آمادگی روانی ۰۸/۶ ۲۱/۱ ۴۸/۸ ۶۸/۱
سر ذوق بودن ۹۶/۲ ۶۸/۰ ۲۳/۵ ۸۷/۰
احساس زیبایی .. ۷۶/۶ ۷۸/۱ ۵۳/۹ ۰۴/۲
خود کارامدی ۹/۵ ۰۸/۱ ۹۱/۷ ۵۹/۱
امیدواری ۵۵/۳ ۲۱/۱ ۲۵/۵ ۷۹/۰

مندرجات جدول توصیفی نشان می دهد که میانگین های دو گروه در تمام متغیر های وابسته پژوهش در پس آزمون با یکدیگر اختلاف پیدا کرده اند. به منظور مشخص شدن تفاوت گروه ها در خصوص متغیر های پژوهش از لحاظ معنی داری یا عدم معنی داری، از تحلیل استنباطی استفاده می شود.

 

 

 

۲-۴- یافته های استنباطی

 

در بخش استنباطی به منظور تحلیل فرضیه ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره به همراه آزمون های پیش فرض استفاده شد. دلیل ترجیح مانوا بر مانکوا عدم تفاوت معناداری گروه ها در نمرات پیش آزمون بود. لذا در جایی که نمرات پیش آزمون گروه ها با یکدیگر تفاوت فاحشی ندارد کنترل کردن آن در کواریانس نیاز نبوده و میزان خطا را بالا می برد. نتایج تحلیل مانوا در ادامه به منظور مقایسه متغیر های وابسته در ادامه در پیش آزمون ارائه می شود:

 

 

 

نتایج کلی تحلیل مانوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام آزمون مقدار F df فرضیه dfخطا P مجذور اتا
گروه اثر پیلایی ۰۰۱/۰ ۰۲/۰ ۳ ۱۱۶ ۹۹/۰ ۰۶/۰
لامبدا ویلکز ۹۹/۰ ۰۲/۰ ۳ ۱۱۶ ۹۹/۰ ۰۶/۰
اثر هتلینگ ۰۰۱/۰ ۰۲/۰ ۳ ۱۱۶ ۹۹/۰ ۰۶/۰
بزرگترین ریشه خطا ۰۰۱/۰ ۰۲/۰ ۳ ۱۱۶ ۹۹/۰ ۰۶/۰

نتایج تحلیل مانوا حاکی از عدم تفاوت معنادار بین متغیر های پژوهش به صورت کلی است.

 

 

 

 

 

نتایج برونداد تحلیل واریانس تک متغیره متغیر های پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر وابسته مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F P اتا
گروه کیفیت زندگی ۰۰۸/۰ ۱ ۰۰۸/۰ ۰۰/۰ ۹۸/۰ ۰۰۱/۰
عزت نفس ۱۳/۰ ۱ ۱۳/۰ ۰۲/۰ ۸۶/۰ ۰۰۱/۰
شادکامی ۳۰/۰ ۱ ۳۰/۰ ۰۳/۰ ۸۵/۰ ۰۰۱/۰

برونداد تک متغیری نیز نشان می دهد بین گروه ها در پس آزمون از لحاظ هیچ کدام از متغیر های وابسته تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

 

به منظور جلوگیری از برور خطای هم خطی چندگانه به هنگام استفاده از مانوا، دو تحلیل مجزا اجرا شد. نخست تحلیل مقایسه ای عامل های کلی پژوهش و سپس تحلیل تک متغیری مولفه های هر عامل.

 

 

 

۱-۳-۴- فرضیه اصلی پژوهش:

 

پیش از تحلیل پیش فرض تساوی واریانس های  گروه ها بررسی می شود:

 

جدول(۴-۴-۱-) نتایج تحلیل لوین جهت بررسی تساوی واریانس های دو گروه را ارائه می دهد:

 

 

 

جدول(۴-۴-۱-) نتایج تحلیل لوین، بررسی تساوی واریانس های دو گروه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر های وابسته F DF1 DF2 P
کیفیت زندگی ۲۸۰/۰ ۱ ۱۱۸ ۶۰/۰
عزت نفس ۱۰/۱ ۱ ۱۱۸ ۳۰/۰
شادکامی ۱۴۱/۰ ۱ ۱۱۸ ۷۰/۰

نتایج آزمون لوین نشان می دهد که واریانس های دو گروه در تمامی مولفه ها تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند(۰۵/۰<p). لذا فرض تساوی واریانس های دو گروه رعایت می شود و می توان از آزمون پارامتریک استفاده کرد.

 

جدول(۴-۴-۲-) نتایج تحلیل باکس، بررسی تساوی کواریانس های دو گروه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون باکس F DF1 DF2 P
۵۲/۳ ۱۴/۱ ۶ E729/1 ۳۲۸/۰

 

 

نتایج آزمون باکس نیز نشان می دهد که کواریانس های دو گروه درسه عامل کلی پژوهش تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند(۰۵/۰<p). شرط استفاده از آزمون پارامتریک برقرار است.

 

 

 

۱-۲-۴- فرضیه اصلی پژوهش:

 

  • مداخله ورزشی برمیزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان تاثیر دارد.

پس از بررسی معنی دار نبودن تفاوت پیش آزمونها دردو گروه کنترل و آزمایش نتیجه گیری شد که می بایست با بهره گرفتن از روش MANOVA به تحلیل های استنباطی پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ادامه نتیجه کلی آزمون مانوا به منظور بررسی اثر بخشی مداخله ورزشی برمیزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان ارائه می شود:

 

جدول ۳-۴ نتایج کلی تحلیل مانوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام آزمون مقدار F df فرضیه dfخطا P مجذور اتا
گروه اثر پیلایی ۸۶۳/۰ ۷۳/۲۴۳ ۳ ۱۱۶ ۰۰۱/۰ ۸۶/۰
لامبدا ویلکز ۱۳۷/۰ ۷۳/۲۴۳ ۳ ۱۱۶ ۰۰۱/۰ ۸۶/۰
اثر هتلینگ ۳۰/۶ ۷۳/۲۴۳ ۳ ۱۱۶ ۰۰۱/۰ ۸۶/۰
بزرگترین ریشه خطا ۳۰/۶ ۷۳/۲۴۳ ۳ ۱۱۶ ۰۰۱/۰ ۸۶/۰

 

 

همانطور که جدول صفحه قبل نشان می دهد سطوح معناداری تمام آزمون ها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز می شمارد. این نتایج نشان می دهد که در گروه های مورد مطالعه حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی داری وجود دارد.(۰۰۱/۰ p<، ۷۳/۲۴۳ F=، ۱۳۷/۰= لامبدای ویلکز). مجذور اتا نشان می دهد تفاوت بین گروه ها با توجه به متغیرهای وابسته در مجموع معنادار است و میزان این تفاوت بر اساس آزمون لامبدا ویلکز ۸۶/۰است، یعنی ۸۶ درصد واریانس مربوط به اختلاف بین گروه ها ناشی از اثر بخشی مداخله بوده است.