ض مبادی و مبانی موضوع بکاهد و موأنست مفهومی مطلوبتری با موضوع اصلی بحث فراهم آورد، لذا درنخستین گفتار به تعریف وتبیین مفاهیم اصلی مورد بحث می پردازیم.این مفاهیم ناظر به مفهوم سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری و نهادهای مالی مشابه خواهد بود.
مبحث اول: سرمایه‌گذاری
در تعریف سرمایه گذاری آورده اند؛ «صرف وجوه حال حاضر به امید دریافت عایدات بیشتر در آینده که باعث رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش مستمرتولید وصادرات و درنتیجه دستیابی به رفاه مادی و مقابله ریشه ای با فقر عمومی شود.»(جهانخانی،1374: 17)از ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻛﻠﻲ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﭘﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ پول بیشتری در آینده است ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ؛ سرمایه ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺑـﻪ ﺗﻌﻮﻳـﻖ ﺍﻧـﺪﺍﺧﺘﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ.(شارپ وهمکاران،1390: 23) صندوق‌های بازنشستگی نمونه‌هایی هستند که مصرف را به تعویق می‌اندازند. هنگامی که کارکنان تمام دستمزد خود را در زمان حاضر دریافت نمی‌کنند، و بخشی از آن را در صندوق بازنشستگی نگه‌داری می‌کنند، در واقع مصرف خود را به تعویق می‌اندازند. به همین شیوه، هنگامی که افراد سهام یا دیگر دارایی‌های مالی می‌خرند، در حال به تعویق انداختن مصرف هستند، یعنی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
در بیانی دیگر سرمایهگذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی به منظور کسب سود برای مدّتی در زمان آتی ، وجوهی که سرمایه گذاری می شود می تواند ناشی از داراییهای موجود فرد، پول وام گرفته شده یا پس انداز باشد. اغلب مردم و در بیشتر مواقع تصمیم گیریهایی را در خصوص سرمایهگذاری در زندگی خود انجام می دهند چراکه همه مردم به نوعی دارای ثروتی هستند که ناشی از ارائه خدمات آنان در بازار کار است. افراد سعی میکنند از طریق صرفه جویی در مصرف امروز خود و پس انداز آن، بتوانند مصرف آتی خود را بهبود ببخشند و همچنین سرمایهگذاران سعی می کنند ثروت و دارایی خود را به نحو مؤثری مدیریت کنند و بتوانند با محافظت آن از عواملی همچون تورم، مالیات و سایر عوامل، بیشترین بازده را کسب نمایند.(جونز،1374: 11)

بنابراین، سرمایه‌گذاری دامنه وسیعی از فعالیتها را در بر می‌گیرد و شامل سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی و دارایی های مالی قابل داد و ستد و غیرقابل داد و ستد است. دراینجا، منظور از “سرمایه‌گذاری” سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی به خصوص اوراق بهادار قابل دادوستدی است که توسط دولت ها، شهرداری ها و شرکت ها منتشر می‌شود. اوراق بهادار قابل دادوستد دارایی‌های مالی‌ای هستند که به آسانی و با حداقل هزینه در بازارهای مالی انسجام‌یافته قابل خرید و فروش هستند. سرمایه‌گذاری روشی برای حفظ ارزش پول و کسب عایدی می‌باشد. به هر حال، دو ویژگی اصلی سرمایه‌گذاری؛ زمان و ریسک است. از دست دادن منافع در حال حاضر قطعی و مبلغ آن معین است. اما، پاداش سرمایه‌گذاری مربوط به آینده است و مبلغ آن اغلب بویژه در اوراق مالکیت نامشخص است.
در واقع سرمایه‌گذاری خرید آن دسته از اقلام دارایی است که با گذشت زمان منجر به ایجاد درآمد و افزایش ارزش برای سرمایه‌گذار خواهد شد. از این رو، هنگامی که فرد یک ورقه بهادار را خریداری می‌کند، سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته ‌است، اما خرید یک خانه به قصد سکونت سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. چرا که خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، بازده معینی در طی زمان برای ما به وجود نمی‌آورد، اما خرید ورقه‌ بهادار به‌طور بالقوه دارای بازده است.
هر فردی که در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کند دارای هدف مشخصی است. او برای بدست‌آوردن سود و کسب منافع بیشتر در این بازار گام می‌نهد. در حقیقت شخص سرمایه‌گذار به امید بدست‌آوردن جریان نقد در زمان آینده از منافع کنونی چشم‌پوشی می‌نماید. اگر عوامل ترغیب‌کننده برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، افراد به‌طور معمول مصرف کنونی را به مصرف آینده ترجیح می‌دهند. بنابراین فرد سرمایه‌گذار باید از سرمایه‌گذاری کنونی خود انتظار بدست‌آوردن بازده مثبت داشته باشد و بهره‌مندی از ثروت و فرصت‌های مصرف در آینده ترغیب‌کننده وی خواهد بود.
گفتار اول) روش‌های سرمایه‌گذاری
دراینجا منظور از روشهای سرمایه گذاری معمولا دو روشی است که سرمایه گذاران بازار سرمایه پیش از هرگونه اقدامی در امر سرمایه گذاری برمی گزینند چون در روش نخست مداخله مستمر وآگاهانه و تصمیم ساز سرمایه‌گذار که مستقیماً وارد بازار سرمایه شود لازم است در حالی که در روش دوم نهادهای واسط مالی به جانشینی از سرمایه گذار او را از حضورمستقیم در بازار معاف می دارند. به همین جهت این روشها به روش مستقیم وغیر مستقیم سرمایه گذاری موصوف اند.
بند اول- سرمایه گذاری مستقیم
دراین نوع سرمایه گذاری، اشخاص خودشان مستقیما اقدام به سرمایه گذاری در دارایی های مالی می کنند وطبعا باید از دانش و تخصص و وقت کافی درانجام کلیه مراحل سرمایه گذاری برخوردار باشند. چون تمام ریسک وموفقیت این نوع سرمایه گذاری به توانایی شخصی اشان در درک وتحلیل بازار ومدیریت سبد دارایی اشان دارد. بی شک در این شیوه ممکن است شخص به جهت دلسوزی، دقت وتمرکزی که مصروف دارایی شخصی خود می دارد از منافع بیشتری برخوردار گردد اما به همان میزان نیز ریسک سرمایه گذاری فردی درمقایسه با روش های غیرمستقیم جمعی افزایش می یابد.
بند دوم- سرمایه گذاری غیرمستقیم
در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، اشخاص جهت خرید وفروش دارایی های مالی به‌طور مستقیم خود به سرمایه گذاری نمی‌پردازند بلکه نهادهای مالی واسطه‌ی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اداره‌کنندگان طرح‌های بازنشستگی متفاوت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مشابه آنها امر سرمایه گذاری را برای آنها انجام می دهند. این نهادهای مالی با تشکیل سبد متنوع سهام و سایر اوراق بهادار و با تصمیمات مناسب که ناشی از همفکری مدیران حرفه ای است والبته با برخورداری از توان مالی موثری که ناشی از تجمیع منابع اشخاص متعددی است می‌کوشند که ریسک سرمایه‌گذاران را کاهش دهند. بنابراین سرمایه گذاری غیرمستقیم سرمایه گذار را از دغدغه تصمیم گیری درباره سبد دارایی های مالی اش می رهاند و مسولیت اداره ان را دیگران وا می گذارد هرچند در قبال دریافت این خدمات هزینه هایی را باید متقبل شد اما این روش سرمایه‌گذاری به ویژه برای کسانی که از دانش و اطلاعات کافی در حوزه‌ی مالی و سرمایه‌گذاری برخوردار نیستند و یا فرصت کافی برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار و شرکت‌ها ندارند مطلوبیت دارد. بدیهی است ریسک سرمایه گذاری بیشتر به ساختار و اعتبار نهادهای مالی واسط وتخصص و کاردانی مدیران آن مرتبط است. (Kenneth,1998:86)
گفتار دوم) فرآیند سرمایه‌گذاری
فرآیند سرمایه‌گذاری دارایی های مالی دربردارنده نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران در رابطه با انواع اوراق بهادار قابل داد و ستدی که باید سرمایه گذاری کنند، میزان سرمایه گذارای در این اوراق بهادار و زمان سرمایه گذاری در آنها را تشریح می کند. در این حالت فعالیتهای مربوط به فرآیند تصمیم گیری تجزیه شده و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایهگذاران که بر روی تصمیم گیری آنها تأثیر میگذارد مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به اهداف افراد و سازمانها، این فرآیند تصمیم گیری به طور سنتی در یک فرآیند پنج مرحله ای صورت می گیرد که عبارتند از:
بند اول- تدوین سیاست سرمایه‌گذاری
مرحله اول، تدوین سیاست سرمایه‌گذاری، شامل تعیین هدفهای سرمایه‌گذاری و میزان سرمایه‌گذاری است. چون در استراتژی س
رمایه‌گذاری ارتباط مثبتی بین ریسک و بازده وجود دارد سرمایه‌گذار نمی‌تواند، قاطعانه ادعا کند که در سرمایه‌گذاری بازده زیادی بدست می‌آید. آنچه که سرمایه‌گذار باید بداند این است که هدف وی در جهت حداکثر نمودن بازده با توجه به ریسک می‌باشد. هدفهای سرمایه‌گذاری باید بر حسب ریسک و بازده بیان شود.اولین قدم در این مرحله انتخاب نوع دارایی مورد سرمایه‌گذاری است که در اینجا با شناسایی گروه های بالقوه دارایی های مالی که باید در سبد سرمایه گذاری سرمایه گذار قرار بگیرد محقق می گردد.مثلا اشخاصی که از نوسانات قیمت سهام بیمناک اند می توانند برای کاهش ریسک خود بجای سهام واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری را خریداری کنند ویا با سرمایه گذاری روی اوراق مشارکت و صکوک جانب احتیاط را بطور کامل نگه دارند.عوامل دیگری نیز در تعیین خط ومشی سرمایه گذاری موثرند مثلا در آمریکا ، شرکت‌های که از پرداخت مالیات معاف هستند همچون صندوق‌های بازنشستگی اقدام به خرید اوراق بهادار معاف از مالیات مثل اوراق قرضه شهرداری‌ها نمی کنند.( شارپ وهمکاران،1390: 35) خط و مشی سرمایه‌گذاری شالوده سرمایه‌گذاری می‌باشد، بدون آن سرمایه‌گذاران نمی‌توانند تصمیم‌گیری نمایند. با وجود این، اغلب سرمایه‌گذاران توجهی به خط‌مشی سرمایه‌گذاری ندارند.
بند دوم- تحلیل اوراق بهادار
دومین مرحله در فرآیند سرمایه‌گذاری تحلیل اوراق بهادار می‌باشد. تحلیل اوراق بهادار شامل ارزیابی ورقه بهاداری خاص یا گروهی از اوراق بهادار در بین مجموعه وسیعی از دارایی‌های مالی می‌باشد. یکی از دلایل ارزیابی اوراق بهادار، شناسایی اوراق بهاداری است که به نظر می‌رسد قیمت بازار آن با قیمت ذاتی آن تفاوت دارد. روش‌های زیادی برای تحلیل اوراق بهادار وجود دارد. با وجود این، بسیاری از این روش‌ها در یکی از این دو طبقه؛ تحلیل فنی و تحلیل بنیادی قرار می‌گیرند. تحلیل‌گری که با بررسی روند قیمت‌ها در گذشته وشناسایی تکرار روندها والگوهایی که مشابه مشی گذشته اند به پیش بینی حرکت های آتی اوراق بهادار می پردازد تحلیل‌گر فنی یا تکنیکال، می گویند و استفاده‌کنندگان از روش بنیادی که با احتساب ارزش واقعی یا ذاتی هر دارایی مالی ومقایسه با ارزش فعلی آن براین باورند که هرگونه اختلاف بین این دو ارزش واقعی وجاری توسط بازار در آینده اصلاح خواهد شد و لذا روند کاهش یا افزایش ارزش دارایی مزبور قابل پیش بینی است ، بنیادگرا می‌نامند. بطور مثال مهم ترین عواملی که این گروه در ارزیابی ارزش واقعی سهام یک شرکت بکار می گیرند، شرایط شرکت همچون درآمدها، قدرت مالی،محصولات،مدیریت،روابط نیروی کار، وشرایط صنعت همانند درجه ثبات و شرایط رقابتی ومزیتهای نسبی آن و همچنین شرایط اقتصادی و بازار همچون چرخه های اقتصادی و سیاستهای پولی و مالی کشور است.( راعی و پویان فر ، ،1389: 106)
بند سوم- تشکیل سبد سرمایه گذاری
ایجاد پرتفوی یا سبد سرمایه گذاری مرحله سوم در فرآیند سرمایه‌گذاری است و شامل شناسایی دارایی‌های خاص برای سرمایه‌گذاری و تعیین مبلغ سرمایه‌گذاری برای هر یک از دارایی‌های شناسایی شده است. این مرحله شامل؛ انتخاب، زمان‌بندی و تنوع‌بخشی است که باید مورد توجه سرمایه‌گذار قرار گیرد. انتخاب اوراق بهادار، حاکی از تحلیل موشکافانه اوراق بهادار و تمرکز بر پیش‌بینی تغییرات قیمت آن‌ها در کوتاه‌مدت می‌باشد. زمان‌بندی که به عنوان پیش‌بینی کلان شناخته می‌شود شامل پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام عادی نسبت به اوراق بهادار با درآمد ثابت مثل اوراق مشارکت می‌باشد. تنوع بخشی نیز شامل ایجاد سبد متنوع اوراق بهادار با هدف کاهش ریسک است.

بندچهارم- بازبینی سبد سرمایه گذاری
مرحله چهارم در فرآیند سرمایه‌گذاری، بازبینی سبد سرمایه گذاری، شامل تکرار دوره‌ای سه مرحله قبلی می‌ باشد. با گذشت زمان سرمایه‌گذار ممکن است اهداف سرمایه‌گذاری خود را تغییر دهد و سبد سرمایه گذاری فعلی بهینگی خود را از دست دهد. سرمایه‌گذار ممکن است با فروش برخی اوراق بهادار و خرید اوراق بهادار دیگر، سبد جدیدی ایجاد کند. انگیزه دیگر برای تغییر سبد این خواهد بود که اگر قیمت‌های اوراق بهادار تغییر یابد، بعضی از اوراق بهادار که قبلاً جذاب نبوده‌اند، اکنون ممکن است جذاب باشند و بعضی دیگر که قبلاً جذاب بوده‌اند اکنون دیگر این گونه نباشند. سرمایه‌گذار ممکن است بخواهد اوراق بهاداری که اکنون جذاب شده‌اند را به سبد خود اضافه و اوراق بهاداری که جذابیت خود را از دست داده‌اند از سبد خارج کند. چنین تصمیماتی به هزینه معاملات مربوط به خرید و فروش و چشم انداز بهبود در عملکرد سبد بستگی دارد. (ریاضی و ملکی،1388: 108)
بند پنجم- ارزیابی عملکرد سبدسرمایه گذاری
مرحله پنجم در فرآیند سرمایه‌گذاری، ارزیابی عملکرد پرتفوی، شامل؛ محاسبه ادواری بازده و ریسک سرمایه‌گذاری است.بنابراین معیارهای مناسب برای اندازه گیری ریسک و بازدهی و همچنین استانداردها یا مبناهای مرتبط مورد نیاز است.یعنی معیاری که بتوان بازدهی یا ریسک سبدتشکیل شده خود را با مقایسه کرد.
مبحث دوم: صندوق های سرمایه گذاری
صندوق را لغتنامه دهخدا نوعی جعبه دانسته که پول و اشیای گرانقیمت. .. در آن می نهند.)دهخدا،1373)در فرهنگ معین نیز به معانی متعددی از این واژه پرداخته شده که از جمله می توان به عبارتی نظیر: محل دریافت و پرداخت پول و مؤسسه ای که مسئولیت پرداخت مستمر حق بازنشستگی دارد، اشاره کرد. (معین،1363) در اینجا نیز منظور از صندوق صندوق سرمایه گذاری است، صندوق به معنی محل تجمیع و تجهیز منابع مالی در جهت سرمایه گذاری که الزاماً از ساختار، ساز و کار و شخصیت حقوقی نیز برخوردار است. قوانین و مقررات و ادبیات مالی کشورهای مختلف تعاریفی زیادی از صندوق های سرمایه گذاری به دست داده اند که معمولاً به جهت مبانی و اهداف مشترک نمی توان اختلاف چندانی از حیث مفهومی در آنها یافت. در دانشنامه« این وست و پدیا »در تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک آمده است:« مجموعه در بردارنده سرمایه گذاری که از محل وجوه جمع آوری شده تعدادی از سرمایه گذاران در جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق قرضه، ابزارهای بازار پول و دارایی های مشابه تأسیس گردیده و پرتفوی آن مطابق با اهداف سرمایه گذاری مندرج در امید نامه توسط مدیران مالی حرفه ای تنظیم و نگهداری می گردد.» این دانشنامه سپس در توضیح مفهوم این نهاد مالی می نویسد: یکی از مزیت های اصلی این صندوق ها این است که سرمایه گذاران کوچک به مدیریت حرفه ای، پرتفوی متنوعی از سهام، اوراق قرضه و دیگر اوراق بهادار دست می یابند که با سرمایه کم اگر نگوییم دسترسی به آن معمولاً غیر ممکن است بسیار دشوار به نظر می رسد. هر سهامداری متناسب با سهام خود سود و زیان می برد و واحدهای صندوق و یا سهام صادر شده می تواند به طور معمول بر اساس ارزش خالص دارایی خریداری شود. منشاء رشد و توسعه صندوق های سرمایه گذاری درجهان را می توان شرکتهای مدیریت سرمایه گذاری در امریکا و یونیت تراست ها در انگلستان دانست که ذیلاً به معرفی آن می پردازیم:

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول) تراست
در تعریف تراست آورده اند:« تراست عبارت از رابطه ای است که از این طریق مالک، مالکیت مالش را به نفع بعضی از اشخاص – که خود نیز ممکن است از آنها باشد – یا برای اهدافی که مورد تأیید قانون باشد، نگه می دارد. در این صورت منافع حاصله از مال، به منتفعان یا سایر افراد ذینفع تعلق خواهد گرفت.(Elizabeth and Marrtin,1990:442) تعریف دیگری نیز از تراست ارائه شده است که می گوید:« تراست تعهد منصفانه ای است که شخصی به نام تراستی را ملزم می کند تا از مالی که تحت کنترل و نظارت اوست – و مال مورد تراست نامیده می شود – در جهت انتفاع افرادی-که ذینفع نامیده می شوند و خودش نیز ممکن است یکی از آنها باشد –استفاده نماید».(Sakhninder,2001:149) به نظر می رسد که تراست از جمله اعمال حقوقی یا نهادهایی است که هم دارای ویژگی های عقود امانی –نیابتی مانند وصیت و وکالت است و هم از ویژگی عقود تملیکی مانند هبه برخوردار می باشد. در تبیین تاریخچه این نهاد گفته شده است که چون در قرون وسطی قواعد کامن لا مانع از توارث زمین می شد، بنابراین، ایجاد تراست بمنظور