عوارض عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری

– عوارض عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری

از جمله عوارضی که برای حمایت نکردن از حقوق مالکیت فکری در هر دو حوزه‌ی داخلی و بین‌الملل بیان شده، موارد ذیل می‌باشد:

·       محروم شدن جامعه از نتیجه ابتکار و نوآوری

·       از بین رفتن روحیه جسارت در ابتکار و نوآوری در نخبگان جامعه

·       عدم پایه ریزی یک صنعت پیشرفته و دارای مبنای مستحکم

·       جلوگیری از رشد و توسعه واحدهای تجاری و اقتصادی

·       کاهش سطح کیفیت زندگی مردم

·       کاهش میزان تمایل کشورهای دیگر به سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی.