شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی و ارائه مدلی  …

شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی و ارائه مدلی …

۱

دکتری مدیریت بازرگانی

مدیر پروژه استعدادیابی مدیران شهرداری تهران- ارزیاب در کانون های های سازمان های مختلف

۳ سال

۲

کارشناسی ارشد مدیریت

طراح کانون – ارزیاب

۴سال

۳

دکتری مدیریت دولتی

مدیر مرکز ارزیابی و توسعه مدیران شهرداری تهران

۵سال

۴

کارشناسی ارشد منابع انسانی

محقق و ارزیاب آینده گروه خودروسازی بهمن

۲سال

۵

دکتری مدیریت کارآفرینی

طراح ومجری کانون

۴سال

۶

دکتری مدیریت منابع انسانی

مدیر سیستم ها و برنامه ریزی منابع انسانی گروه مپنا

۱۸سال

۷

کارشناسی ارشد منابع انسانی

محقق و ارزیاب کانون مپنا وسایر سازمان ها

۲سال