سیگنالینگ  TGF-β۱ در عضله اسکلتی

سیگنالینگ TGF-β۱ در عضله اسکلتی

بیان ژن TGF-β۱  در عضله اسکلتی تکثیر  سلول های ماهواره ای را سرکوب می کند. در واقع می توان گفت که TGF-β۱  در مهار تکثیر وتمایز سلولی  نقش اساسی دارد.  TGF-β۱  داخل بدن در عضلات اسکلتی نقش بازسازی را نیز دارا می باشند  (۵۰ ،۴۹).  در موش های دارای کمبود فیبریلین -۱،  TGF-β۱  کاهش  پیدا می کند که باعث تخریب فیبرهای  عضله اسکلتی می شود  و باسازی در عضلات رخ می دهد. این عمل به عنوان مدل [۱](MFS)  مارفان سندروم در انسان شناخته می شود که دارای علائمی از قبیل  رشد بیش از حد استخوان، دررفتگی، آمفیزم، عوارض قلبی، و ناتوانی برای افزایش توده عضلانی در پاسخ به ورزش و دیگر تحریکات  فیزیولوژیکی است. در موش های که دچار دیستروفی می شوند  افزایش TGF-β۱ رخ می دهد ودرموش های که دارای کمبود فیبریلین -۱ هستند، افزایش سلول های ماهواره ای دیده می شود. بنابراین مهار سیگنالینگ TGF-β۱ در تعدادی از افرادی که دچار میوپاتی هستند (۶) نشان از بهبود در عضلات اسکلتی آن ها دارد همچنین در مطالعات آزمایشگاهی نیز نقش TGF-β۱ در آسیب های عضلانی بررسی شده و نشان داده شده است که آسیب عضلانی ناشی از انقباضات غیر عادی،  تزریق و فشار عضلانی منجر به افزایش بیان  TGF-β۱در عضلات اسکلتی می شود (۴۹،۵۰).

–  ۳۳  Marfan syndrome