روش های رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

به طور کلی شرکت­ها می­توانند برای رشد خود از روش­های مختلفی استفاده کنند . این روش­ها شامل رشد طبیعی (داخلی) و رشد خارجی است . در ادامه هر یک از این روش­ها تشریح شده و مزایا و معایب آنها بیان می­شود .

 رشد طبیعی ( داخلی )

نخستین گزینه برای بسیاری از شرکت­ها رشد از درون است . رشد طبیعی با استفاده از منابع داخلی صورت می­گیرد . مهم­ترین دلایل تمایل شرکت­ها به رشد طبیعی عبارتند از :

 1. فرآیند تولید یک محصول جدید بهترین راه برای شناخت بازار و محصول است .
 2. رشد طبیعی ممکن است تنها راه منطقی برای دستیابی به فناوری­های نوین و استفاده از آنها باشد .
 3. ممکن است شرکت مناسبی برای تحصیل وجود نداشته باشد .
 4. رشد طبیعی را می­توان به طور دقیق­تر و با سهولت بیشتر برنامه­ریزی کرد.
 5. استفاده از منابع نقدی شرکت برای رشد ، راه­کار راحت­تری برای مدیران است .
 6. سبک کنونی مدیریت و فرهنگ سازمان حفظ می­شود .
 7. مدیران و کارکنان ، انگیزه­های بیشتری برای رشد طبیعی دارند .
 8. زیان­های پنهان یا پیش­بینی نشده در رشد طبیعی کمتر از تحصیل شرکت است .
 9. صرفه جویی ناشی از مقیاس با استفاده بهتر از امکانات ستادی بدست می­آید .
 10. رشد طبیعی دارای مشکلاتی به این شرح است :
 1. رشد طبیعی معمولاٌ فرآیند طولانی و کند دارد و ممکن است پاسخگوی نیازهای بازار نباشد .
 2. محدودیت در توانمندی­های شرکت مانعی برسر راه رشد طبیعی است .
 3. کسب منابع به طور مستقل مشکل است .
 4. غلبه بر موانع ورود به بازار مشکل­تر می­باشد .رشد خارجی بیشتر از طریق ترکیب­های تجاری ، مشارکت­های خاص ، فرانشیز و تشکیل ائتلاف صورت می­گیرد . مهم­ترین روش مورد استفاده در رشد خارجی ، ترکیب­های تجاری است . مزایای ترکیب تجاری عبارتند از :
 5. پیوستن شرکت­ها به همدیگر از طریق ترکیب تجاری نسبت به سایر روش­های رشد ، روش سریع­تری محسوب می­شود . مزایا و معایب ترکیب تجاری از نظر اقتصادی به قرار زیر است :
 6.  رشد خارجی
 1. دستیابی به محصولات و بازارهای جدید با سرعت بیشتر
 2. حذف رقبا یا حفاظت از بازار موجود
 3. استفاده بهینه­تر از امکانات موجود و دستیابی به صرفه­جویی ناشی از مقیاس
 4. دستیابی به تیم مدیریتی توانمند که در شرکت هدف فعالیت می­کند .
 5. دستیابی به منابع نقدی در مواردی که شرکت هدف دارای منابع نقدی زیادی است .
 6. توزیع ریسک
 7. غلبه برموانع ورود به بازار
 8. برخی از معایب ترکیب تجاری عبارتند از :
 1. هزینه بالای تحصیل بخصوص در موارد مخالفت مدیران شرکت هدف
 2. وجود سیستم­های اطلاعاتی و عملیاتی متفاوت و فرهنگ­های مختلف سازمانی
 3. ناکافی بودن اطلاعات برای تحصیل
 4. تجارب ناموفق در زمینه تحصیل ( کمتر از 50 درصد تحصیل­ها موفق بوده­اند )

  عوامل مؤثر بر رشد شرکت­ها

  رشد شرکت افزایش اندازه و فعالیت­های شرکت در بلندمدت می­باشد و به پنج عامل که در زیر آورده می­شوند بشتگی دارد. لازم به ذکر است که از شرکت­های با رشد بالا به عنوان شرکت­های قدرتمند یاد می­شود.

  این پنج عامل عبارتند از :

  ۱-      شرکت

  ·        مفهومکلیبرنامهتجاریشرکتعقلانیوقابلاجراباشد

  ·        شرکتبایدتواناییهایلازمازجهتمالیرادرخودداشتهباشد

  ·        شرکتبایدمدیرانکارکشتهوباتجربهایداشتهباشد

  ·        شرکتبایدازلحاظچارتسازمانیوبراساسمدلتجاری آن توانایی خود نظم دهی را داشته باشد

  ۲-     محصول

  ·        یک محصول با کارایی حقیقی باشد

  ·        باید منحصر به فرد باشد

  ·        باید قیمت رقابتی داشته باشد

  ·        باید توسط مشتریان مورد استفاده قرار گیرد و قابلیت خرید دوباره را داشته باشد

  ·        با چرخه بازاریابی باید سازگار باشد

   ۳-     آموزش

  ·        آموزشبایدیکبخشاساسیشرکتوتکهکاملکنندهپازلباشد

  ·        برنامهآموزشیکاملیبرایکارمندانبایدوجودداشتهباشد

  ·        برنامهآموزشیکاملیبرایتوزیعکنندگانبایدوجودداشتهباشد

  ·        شرکتبایدابزارهایآموزشیوفروشکاملوباکیفیتیداشتهباشد

  ·        ابزارهایآموزشیبایدازقیمتمناسبیبرخوردارباشند

  ۴-     سیستمخدماترسانیبهمشتریانوتوزیعکنندگان

  ·         بایدسیستممسئولوتواناییدرخدماترسانیبهمشتریانوجودداشتهباشد

  ·         بایدسیستممسئولوتواناییدرخدماترسانیبهتوزیعکنندگانوجودداشتهباشد

  ·        تمامی معاملات انجام شده با مشتریان و توزیع کنندگان باید برپایه اصول اخلاقی استوار باشد

  ·        باید با قوانین منطبق باشد

  ·        شیوه های خوب برای ایجاد روایط عمومی مناسب باید بکار برده شود

  ۵-     طرحبازپرداخت

  ·        بایدبراساسمیزانتلاشتوزیعکنندگانبهآنهاپاداشدهد

  ·        بایدقانونیباشد

  ·        بایدازجهتمالیبهخوبیموردبررسیقرارگیرد

  ·        بایدقابلیتثبتاسنادووقایعراداشتهباشد

  ·        بایددرتطابقومکملچرخهتولیدباشد