فرایند تحقیق از ۷ مرحله اصلی متشکل می شود که عبارتند از:
مسأله، فرضیه، طرح تحقیق، اندازه گیری، جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات و تعمیم. برجستهترین ویژگی تحقیق، طبیعت چرخشی آن است. تحقیق معمولاً با یک مسأله شروع میشود و به یک حکمیت تجربی – آزمایش ختم میشود.

 

اهداف تحقیق

 

هدف اصلی
تبیین ارتباط میان مدیریت سود و تغیرات آن و سود دوره آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اهداف جزیی
تبیین ارتباط میان مدیریت سود وتغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین ارتباط میان مدیریت سود و پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و تغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و لگاریتم طبیعی اندازه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

سوالات پژوهش

 

سوال اصلی
آیا میان مدیریت سود و تغیرات آن و سود دوره آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوالات جزیی
آیا میان مدیریت سود وتغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان مدیریت سود و پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان سود دوره آتی و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان سود دوره آتی و تغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان سود دوره آتی و لگاریتم طبیعی اندازه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

فرضیه‌های تحقیق:

 

فرضیه اصلی:
میان مدیریت سود و تغییرات آن وسود دوره آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیات جزیی
میان مدیریت سود وتغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان مدیریت سود و پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
×میان سود دوره آتی و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان سود دوره آتی و تغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان سود دوره آتی و لگاریتم طبیعی اندازه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

 

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری

 

جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک بوده و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد، هر بخشی از جامعه آماری را نمونه گویند. به عبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد. (عادل آذر ۱۳۷۵) در این تحقیق، جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱- حداقل ۵ سال متوالی در بورس حضور داشته باشند
۲- نماد سهام آنها برای دوره بیش از ۶ ماهه بسته نباشد
۳- سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۸۷ هر سال تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ باشد
۴- جزء شرکتهای واسطه ای و بانکی نباشند.
۵- سهام آنها شناور در بورس باشد .
تعداد ۳۲۴ شرکت در بورس اوراق بهادار با این شرایط مطابقت داشته است.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

نمونه آماری(n)

 

یکی از مهم ترین مباحث روش شناسی هر تحقیق علمی، انتخاب حجم نمونه و روش نمونه گیری است.
با توجه به اینکه نمونه تحقیق در تعیین حجم نمونه در داده های کیفی در صورتی که نمونهگیری از جامعه محدود باشد فرمول مناسب n به شرح زیر میباشد.

 

 

    • بنابراین با توجه به این جامعه محدود میتوان نمونه را به شرح زیر محاسبه نمود: 

 

    •  : مقدار اشتباه مجاز = ۱/۰

 

    • ‍p: نسبت موفقیت در جامعه=۷/۰

 

  • α: سطح خطا= ۰۵/۰