پایان نامه رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در                       شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

          دانشگاه آزاد اسلامی

             واحد تهران مرکزی

      دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : حسابداری

عنوان : رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و  ریسک اعتباری در                       شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما : دکتر امیررضا کیقبادی

استاد مشاور : دکتر زهرا لشگری

زمستان     ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………..
فصل اول: کلیات پژوهش………………………………………………………………………………… ۱
۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۲- تشریح و بیان مساله……………………………………………………………………………….. ۲
۱-۳- ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………………………….. ۴
۱-۴- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۴-۱- اهداف علمی پژوهش ………………………………………………………………………… ۵
۱-۴-۲- اهداف کاربردی پژوهش …………………………………………………………………….. ۵
۱-۵- تبیین فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………….. ۶
۱-۶- قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………… ۶
۱-۶-۱- قلمرو موضوعی پژوهش …………………………………………………………………….. ۶
۱-۶-۲- قلمرو زمانی پژوهش …………………………………………………………………………. ۶
۱-۶-۳- قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………………… ۶
۱-۷- متغیرهای پ‍ژوهش………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۸- ساختار کلی پژوهش ……………………………………………………………………………… ۷
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش……………………………………………………… ۸
۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۹
۲-۲- تعریف حسابرسی………………………………………………………………………………….. ۹
۲-۳- ماهیت حسابرسی ………………………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۴- کیفیت حسابرسی ………………………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۵- معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی ……………………………………………………… ۱۰
۲-۵-۱- اندازه حسابرس…………………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۵-۲- دوره تصدی حسابرس………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۵-۲-۱- تغییر موسسه حسابرسی و ملاحضات هزینه ای……………………………………… ۱۰
۲-۵-۲-۲- فرایند تغییر موسسه حسابرسی و استقلال حسابرسان………………………………. ۱۰
۲-۵-۲-۳- تجربه بین المللی از تجربیات تغیر موسسه حسابرسی……………………………… ۱۰
۲-۵-۲-۴- تغییر حسابرس در ایران…………………………………………………………………… ۱۰
۲-۶- محافظه کاری………………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۷- دلایل تقاضا برای محافظه کاری از دیدگاه واتس……………………………………………. ۱۰
۲-۷-۱- دلیل قراردادی تقاضا برای محافظه کاری…………………………………………………. ۱۰
۲-۷-۱-۱- محافظه کاری و قراردادهای بدهی……………………………………………………… ۱۰
۲-۷-۱-۲- محافظه کاری و قراردادهای پاداش اجرایی …………………………………………. ۱۰
۲-۸- ویژگی های کیفی سود……………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۸-۱- پایداری سود…………………………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۸-۲- اهمیت پیش بینی سود…………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۸-۳- یکنواختی سود…………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۸-۴- مربوط بودن سود به ارزش سهام……………………………………………………………. ۱۰
۲-۸-۵- به موقع بودن سود……………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۸-۶- محافظه کاران بودن سود………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۹- ارتباط بین تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود…………………………………….. ۱۰
۲-۱۰- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۱۰-۱- پیشینه خارجی پژوهش……………………………………………………………………… ۱۰
۲-۱۰-۲- پیشینه داخلی پژوهش………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۱۱- نگاره ای از پژوهش ها انجام شده……………………………………………………………. ۱۰
۲-۱۲- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. ۱۰
فصل سوم: روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………… ۵۱
۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۳-۲- روش پژوهش………………………………………………………………………………………. ۵۲
۳-۳- جامعه و نمونه آماری پژوهش ………………………………………………………………….. ۵۳
۳-۳-۱- روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………….. ۵۳
۳-۴- تعداد نمونه گیری…………………………………………………………………………………… ۵۳
۳-۵-فرضیه های پژوهش……………………..
…………………………………………………………. ۵۴
۳-۶- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش ……………………………………………….. ۵۴
۳-۷- قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………… ۵۵
۳-۷-۱- قلمرو موضوعی پژوهش …………………………………………………………………….. ۵۵
۳-۷-۲- قلمرو زمانی انجام پژوهش …………………………………………………………………. ۵۵
۳-۷-۳- قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………………… ۵۵
۳-۸- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………. ۵۵
۳-۹- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها……………………………………………………. ۵۵
۳-۹-۱- متغیر مستقل……………………………………………………………………………………… ۵۶
۳-۹-۲- متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………… ۵۷
۳-۹-۲-۱- مربوط بودن سود……………………………………………………………………………. ۵۷
۳-۹-۲-۲- محافظه کاری سود…………………………………………………………………………. ۵۷
۳-۹-۲-۳- پایداری سود…………………………………………………………………………………. ۵۷
۳-۹-۳-متغیرهای کنترلی…………………………………………………………………………………. ۵۸
۳-۱۰- روش های آماری برای تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های پژوهش ………………… ۵۸
۳-۱۰-۱- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………… ۵۹
۳-۱۰-۲- آمار استباطی…………………………………………………………………………………… ۵۹
۳-۱۰-۲-۱- آزمون نرمالیته داده ها……………………………………………………………………. ۵۹
۳-۱۰-۲-۲- آزمون دوربین واتسون………………………………………………………………….. ۵۹
۳-۱۰-۲-۳-آزمون ریشه واحد (مانایی)……………………………………………………………… ۵۹
۳-۱۰-۲-۴- آزمون برازش مدل……………………………………………………………………….. ۵۹
۳-۱۰-۲-۵- آزمون هاسمن…………………………………………………………………………….. ۵۹
۳-۱۰-۲-۶- آزمون رگرسیون چند متغیره……………………………………………………………. ۵۹
۳-۱۰-۲-۷- آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………. ۵۹
۳-۱۰-۲-۸- آزمون همخطی……………………………………………………………………………. ۵۹
۳-۱۰-۲-۹- آزمون وایت……………………………………………………………………………….. ۵۹
۳
۳-۱۱- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. ۵۹
فصل چهارم: تحلیل یافته‌ها………………………………………………………………………………. ۶۳
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۴-۲- آمارتوصیفی داده ها………………………………………………………………………………… ۶۵
۴-۳- آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………. ۶۶
۴-۴- همبستگی بین متغیرها……………………………………………………………………………… ۶۶
۴-۵- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………. ۶۹
۴-۵-۱- نتایج آزمون های فرضیه اول…………………………………………………………………. ۶۹
۴-۵-۱-۱- آزمون F لیمر………………………………………………………………………………… ۶۹
۴-۵-۱-۲- آزمون وایت…………………………………………………………………………………. ۶۹
۴-۵-۱-۳- آزمون براش گادفری………………………………………………………………………. ۶۹
۴-۵-۱-۴- آزمون فرضیه­ اول………………………………………………………………………… ۶۹
۴-۵-۲- نتایج آزمون های فرضیه دوم………………………………………………………………… ۶۹
۴-۵-۲-۱- آزمون F لیمر………………………………………………………………………………… ۶۹
۴-۵-۲-۲- آزمون وایت…………………………………………………………………………………. ۶۹
۴-۵-۲-۳- آزمون براش گادفری………………………………………………………………………. ۶۹
۴-۵-۲-۴- آزمون فرضیه­ اول………………………………………………………………………… ۶۹
۴-۵-۳- نتایج آزمون های فرضیه سوم………………………………………………………………… ۶۹
۴-۵-۳-۱- آزمون F لیمر………………………………………………………………………………… ۶۹
۴-۵-۳-۲- آزمون وایت…………………………………………………………………………………. ۶۹
۴-۵-۳-۳- آزمون براش گادفری………………………………………………………………………. ۶۹
۴-۵-۳-۴- آزمون فرضیه­ اول………………………………………………………………………… ۶۹
۴-۶- خلاصه نتایج پژوهش …………………………………………………………………………….. ۷۳
۴-۷- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………… ۷۳
فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادات…………………………………………………………. ۷۴
۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
۵-۲- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………………. ۷۵
۵-۲-۱- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه اول…………………………………………………… ۷۶
۵-۲-۲- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه دوم…………………………………………………… ۷۶
۵-۲-۳- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه سوم………………………………………………….. ۷۶
۵-۳- بحث و نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………….. ۷۷
۵-۴- پیشنهادات پژوهش ……………………………………………………………………………….. ۷۷
۵-۴-۱- پیشنهادات منتج از
نتایج پژوهش ………………………………………………………….. ۷۷
۵-۴-۲-پیشنهادات برای پژوهش آینده……………………………………………………………….. ۷۸
۵-۵- محدودیت ها و موانع پژوهش …………………………………………………………………. ۷۸
۵-۶- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………… ۷۹
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………. ۸۰
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………… ۸۳
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. ۸۳
چکیده
رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد و به لحاظ نظری نشان دهنده حد بالا و پایین سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی است. این مورد پیامدهای نامطلوبی از قبیل کاهش کارایی بازار، افزایش هزینه­ های معاملاتی، ضعف بازار، نقد شوندگی پایین و بطور کلی، کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهای سرمایه، در پی خواهد داشت. بر همین اساس این پژوهش به بررسی رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد ۱۳۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی      ۱۳۹۲-۱۳۸۷ بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین شاخص های ساختارهای رقابتی در بازار مانند اندازه بازار و تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت با ریسک اعتباری رابطه منفی و معنادار و بین قابلیت جانشینی کالاها، هزینه های ورود به بازار و شدت تمرکز صنعت با ریسک اعتباری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
واژه های کلیدی:
ساختارهای رقابتی، اندازه بازار، ریسک اعتباری
تعداد صفحه : ۱۰۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.