دانلود پایان نامه درباره سلسله مراتبی، عوامل انسانی، سلسله مراتب، تعاملات اجتماعی

استفادهکرد، آنگاه اطلاعات مزبور، جزء زمینه بهشمار میرود. بهعنوان مثال، عمل اضافه کردن لیستی از وزنها در یک صفحه گسترده را درنظر بگیرید. موجودیتهایی که در این مثال وجوددارند عبارتند از کاربر و برنامه کاربردی. حال دو تکه اطلاعاتی “حضور سایر افراد” و “مکان کاربر” را در نظر بگیرید. با استفاده از تعریف ارائهشده، میتوانیم تشخیص دهیم که کدام یک از آنها زمینه هستند. حضور سایر افراد در محیط تاثیری بر روی ارتباط میان کاربر و برنامه کاربردی مزبور ندارد و در نتیجه بهعنوان اطلاعات زمینه شناخته نمیشود. اما از مکان کاربر میتوان بهمنظور توصیف شرایط کاربر استفادهکرد. زیرا اگر کاربر مثلا در کانادا باشد، مجموع وزنها را در واحد کیلوگرم مینویسد ولی اگر در آمریکا قرار بگیرد، آنها را به واحد اونس یا پوند بیان میکند[۲۸].
۳-۳ دستهبندی اطلاعات زمینه
اگرچه ارائه یک تعریف مناسب از زمینه، در راستای استفاده صحیح از این مفهوم در کاربردهای گوناگون سیار ضروری است، اما نیاز به راهکارهای دیگری نیز در کنار آن هست تا بتوان تعاریف مزبور را به سادگی با نمونههای دنیای واقعی تطبیق داد. ارائه تقسیمبندی مشخص از انواع زمینه، یکی از این راهکارهاست که طراحان برنامههای کاربردی را قادر میسازد تا بتوانند اطلاعات مناسب و مفید زمینهای را به روشنی شناسایی کنند[۲۸].
اسمیت و همکاران[۶]، این دستهبندی را بهصورت یک فضای سلسلهمراتبی (شکل ۳-۱) ارائهکردهاند. در بالاترین سطح، پارامترهای زمینه به دو دسته کلی عوامل انسانی۶۸ و محیط فیزیکی۶۹ تقسیم شدهاند. همانطور که در شکل ملاحظه میشود در سطح بعدی، شش زیرگروه از دوگروه اصلی اولیه بیرون آمدهاند تا ساختار کلی زمینه را شکلدهی کنند. سپس به هرکدام از این گروهها مجموعهای از ویژگیها (باز هم به شکل سلسله مراتبی) تخصیص داده میشود که در نهایت با مقداردهی به آنها، زمینه مشخص خواهدشد. موقیعت و محیط، بهصورت کلی با میزان زیادی از مقادیر در طول زمان سروکار داردبه همیندلیل پیشینه و تاریخچه زمینه خود بهعنوان خصوصیتی مهم برای تعیین یک موقیعت ویا محیط بهکارمیرود. سه گروه عوامل انسانی عبارتند از: اطلاعات کاربری (دانش مربوط به عادات، حالت احساسی، شرایط بیوفیزیکی و غیره)، محیط اجتماعی کاربر (اطلاعات مکانی سایر افراد واقع در محیط، تعاملات اجتماعی و گروههای اجتماعی مرتبط به کاربر در محیط و غیره) و فعالیت۷۰های کاربر (کارهای فوری، عملیات محولشده به کاربر، اهداف و غیره). سه گروه محیط فیزیکی عبارتند از: مکان (اطلاعات مکانی به صورت قطعی یا نسبی و اطلاعات مشابه آن)، زیرساخت (مانند منابع محاسباتی و مخابراتی واقع در محیط) و شرایط فیزیکی (مانند صدا و پارازیت، نور، فشار).
شکل ۳-۱ : فضای سلسله مراتبی زمینه[۶]
راین و همکاران[۳۱]، اطلاعات زمینه را به چهار نوع مکان، محیط، هویت و زمان تقسیم میکنند. اسکیلیت و همکاران[۳۷]، جنبههای مهم زمینه را بهصورت سوالهای “در چه مکانی است؟”، “چه کسی همراه اوست؟” و “چه منابعی در محدوده وی قراردارند؟”، مشخص میکنند. در این تحقیق، زمینه همچنین یک محیط اجرایی در حال تغییر، تعریف شدهاست که اجزاء و مولفههای این محیط عبارتند از: محیط محاسباتی (پردازندههای موجود، وسایل ورودی و نمایشی، ظرفیت شبکه، اتصال و هزینه محاسبات)، محیط کاربری (مکان، مجموعه افرادی که در همسایگی کاربر قرار میگیرند و شرایط اجتماعی) و محیط فیزیکی(سطح نور و صدا).
در این قسمت هم یکی از کاملترین تعاریف توسط دِی و اِیبود[۲۸] ارائهشدهاست. آنها عنوان کردهاند که انواع خاصی از اطلاعات زمینه نسبت به بقیه از اهمیت بیشتری برخوردارند. در این تقسیمبندی، یک سیستم ساده دولایهای ارائه میشود. چهار قطعه اولیه اطلاعات زمینه در لایه اول و سایر اطلاعات زمینهای در لایه دوم قرار میگیرند. مکان۷۱، هویت۷۲، زمان۷۳ و فعالیت۷۴، انواع اولیه زمینه نامیده میشوند. فعالیت مشخصکننده این مساله است که در شرایط مذکور، چه اتفاقی در حال رخ دادن است. این انواع اولیه، علاوه بر اینکه به سوالاتی چون “چه کسی است؟”، “چه چیزی است؟”، “چه زمانی است؟” و “چه مکانی است؟” پاسخ میدهند، بهعنوان اندیسهایی به سایر منابع اطلاعاتی زمینهای نیز بهکار میروند. بهعنوان مثال، با داشتن هویت یک فرد ما میتوانیم به اطلاعات مرتبطی چون شماره تلفنها، آدرس ایمیلها، تاریخ تولد، لیست دوستان و ارتباطات وی با سایر افراد در محیط، دسترسی پیداکنیم. با داشتن مکان یک موجودیت، میتوانیم سایر اشیاء و افرادی را که در نزدیکی موجودیت قراردارند و یا فعالیتهایی که در اطراف آن رخ میدهد را شناسایی کنیم. در این مثالها، روشن میشود که از اطلاعات اولیه زمینه یک موجودیت، میتوان برای دسترسی به اطلاعات زمینهای ثانویه همان موجودیت و اطلاعات زمینهای اولیه موجودیتهای دیگر (مانند سایر افراد در همین زمینه)، استفادهکرد. پس دسته دوم همه دارای یک خصوصیت مشترک هستند یعنی همه آنها توسط نوع اول، اندیس شدهاند و بهنوعی ویژگیهای انواع اولیه زمینه بهعنوان چند موجودیت هستند. ممکن است که در شرایطی چندین نوع اطلاعات زمینهای برای اشاره به یک فضای اطلاعاتی ثانویه لازم باشد. بهعنوان مثال، به پیشبینی آبوهوا در نرمافزارهای زیادی چون راهنمای توریستها و برای زمانبندی برنامههای مسافرتی آنها نیازاست. برای دسترسی به وضعیت آبوهوا، به اطلاعات مکان و تاریخ به طور همزمان نیازاست.
پس از ارائه تعریفی از زمینه، نیاز به ساختاری برای استفاده از اطلاعات زمینه وجود دارد. در ادامه به تعریف آگاهی از زمینه و ویژگیهای کاربردهای آگاه از زمینه پرداخته خواهدشد.
۳-۴ آگاهی از زمینه
برای اولین بار و در سال ۱۹۴۴، اسکلیت و تیمر[۲۹] به معرفی و بحث در رابطه با محاسبات آگاه از زمینه پرداختند[۲۸]. در تعریف آنها، یک نرمافزار آگاه از زمینه، نرمافزاری است که با توجه به مکان استفاده، مجموعه افراد و اشیائی که در مجاورت او قرار گرفتهاند و تغییراتی که در طول زمان برای اشیاء مذکور اتفاق میافتد، خود را مطابقت میدهد. با وجود این، همه بر این قضیه اتفاق نظردارند که اولین تحقیقات در رابطه با محاسبات آگاهی از زمینه، کاری است که در سال ۱۹۹۲ و توسط وانت و همکارانش[۴۰] انجامگرفتهاست[۲۸]. از آن زمان تا به حال، تلاشهای زیادی برای تعریف مفهوم آگاهی از زمینه و بهکارگیری آن در کاربردهای مختلف انجامگرفتهاست. این تعاریف با توجه به نوع استفاده آنها از زمینه در کاربردهای گوناگون، متفاوت بودهاست.
دو تفسیر کلی از مفهوم آگاهی از زمینه وجوددارد:[۲۸,۴۱]
– تشخیص۷۵ زمینه
در بعضی از کارهای انجامشده در این حوزه، مفهوم آگاهی از زمینه به کسب و بهدست آوردن اطلاعات زمینه در قالب چند پارامتر و ارائه این اطلاعات به کاربر، محدود شدهاست[۲۸,۴۱].
– تطبیق۷۶ با زمینه
کاربردهایی که پس از دسترسی به زمینه، به آن عکسالعمل نشان میدهند و خدمات خود را با تغییرات زمینه تطبیق میدهند. نوع تطبیق نیز به چهار دسته مختلف تقسیم میشود: تطبیق نحوه تعامل (مثل تغییر در نحوه نمایش و ظاهر واسط کاربری برای وفقپذیری با شرایط بهوجودآمده)، تطبیق خدمات (ارائه خدمات شخصیسازیشده به کاربر متناسب با مکان، فعالیت و سایر پارامترهای زمینه، مانند پیشنهاد محصولات)، تطبیق محتوا۷۷ (تولید و ارائه محتوای مناسب به کاربر متناسب با مکان، فعالیت و سایر پارامترهای زمینه)، تطبیق محیط (تغییر شرایط محیط، مثل میزان نور، درجه حرارت و صدا با توجه به تشخیص نیاز کاربر) [۴۱]. البته در بعضی از تعاریف، تولید محتوا و ارائه خدمات، در یک گروه قرار میگیرند، زیرا در بسیاری از کاربردها، مرز روشنی بین آنها وجود ندارد[۲۸].
کیون و همکارانش[۳۴]، تشخیص خودکار اطلاعات زمینه و راه افتادن خودکار عملیات پس از آن را، هسته اصلی کاربردهای آگاه از زمینه دانستهاند. پاسکو و همکارانش[۴۲,۴۳,۴۴] و همچنین هول و همکارانش[۴۵]، محاسبات آگاهی از زمینه را بهصورت قابلیت وسایل محاسباتی برای کشف و احساس، تفسیر و پاسخگویی به جنبههایی از محیط محلی کاربر و خود وسایل سیار، تفسیرکردهاند. دی و ایبورد[۲۸]، سیستمی که از زمینه برای تولید اطلاعات/خدمات مرتبط به کاربر بهره میگیرد را آگاه از زمینه مینامند. در این تعریف، مرتبط بودن به فعالیت کاربر بستگی دارد.
۳-۵ طراحی زمینه
برخلاف سیستمهای سنتی که اطلاعات زمینه، هیچ نقش مهمی را در آنها ایفا نمیکند، در سیستمهای آگاه از زمینه، نقش آن در فرایند تحلیل ورودی سیستم و شخصیسازی خروجی بسیار پررنگ است.
در یک معماری سطح بالا از یک سیستم آگاه از زمینه، طراحی زمینه برای یک کاربرد با توجه به دامنه آن کاربرد انجام میشود(شکل ۳-۲).
شکل ۳-۲: معماری سطح بالا از یک سیستم آگاه از زمینه[۴۶]
از نقطه نظر مدیریت اطلاعات، نقش آگاهی از زمینه در سیستمها، بهطور عمده مشخصکردن قسمت مرتبطتر اطلاعات از کل آنها با توجه به شرایط دربرگیرنده کاربرد است. این فرایند، مناسبسازی۷۸ داده مبتنی بر زمینه نام دارد.
با داشتن چنین سناریویی، مناسبسازی داده مبتنی بر زمینه را میتوان بهعنوان فعالیت تعریف دیدهای۷۹ دادهای دانست. این فعالیت به صورت الف) مشخصسازی زمینههای مختلف که کاربر در فرایند تعریفشده برای برنامه کاربردی با آنها مواجه میشود و ب) تعریف مجموعهای از سطوح دید برای هر یک از زمینههای مشخصشده که هدف، ایجاد پشتیبانی برای کاربران کاربردهای مدیریت داده است، بسته به اینکه در زمینههای متفاوت، به چه میزانی از دادهها ارتباط دارند، میباشد.
امروزه میزان دادهها و منابع دادهای موجود، نیاز به تجمیع آنها را به نوبه خود با مشکل بزرگی روبرو میسازد. علا.هبر آن، عملیات فیلترسازی و یا آمادهسازی قسمت مرتبطتر داده اهداف دیگری را نیز فراهم میکند که عبارتند از ۱) قسمت مناسبی از مجموعه دادهها را در اختیار کاربر قرار میدهد. ۲) تطبیق با محدودیتهای فیزیکی وسایل، ۳) امکان عمل بر روی میزان قابل مدیریتی از دادهها، ۴) تامین کاربر با دادههای مرتبط با مکان و زمان (کاربردهای سیار)[۴۶]
۳-۶ جمعبندی
شاخههای متعددی از علوم کامپیوتری در طول سالهای گذشته به مفهوم زمینه توجه کرده و آنرا در تحقیقات خود مورد بررسی قراردادهاند. دامنه جدیدی که در آن به این مفهوم توجه زیادی شدهاست، پردازش سیار است و این به دلیل قابلیت زمینه در توصیف ویژگیهای محیط سیار میباشد. در حقیقت پیادهسازی کاربردهای مختلف تجارت سیار با توجه به محدودیتهای گوناگون محیطهای سیار بدون درنظرگرفتن پارامترهای تاثیرگذار در این محیط چندان مناسبنخواهدبود. مجموعه این پارامترها، اطلاعات زمینه را تشکیل میدهند و در پردازش سیار نیز مانند بسیاری

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *