دانلود پایان نامه : بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

دانلود پایان نامه : بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

گرایش :حسابداری

عنوان : بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

دانشگاه آزاد اسلامی
دانشکده: ‌اقتصاد و حسابداری ، گروه : حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش : حسابداری
عنوان :
بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر یحیی حساس یگانه
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی
۱۳۸۶ بهمن ماه

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
 
فهرست مطالب
عنوان                                            صفحه
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه:
۱-۲ بیان مساله و علل انتخاب موضوع
۱-۳ اهداف پژوهش:
۱-۴ اهمیت پژوهش:
۱-۵ نوع طرح پژوهش:
۱-۶ متغیرهای پژوهش:
۱-۷ فرضیه های پژوهش:
۱-۸ قلمرو پژوهش:
۱-۱-۸ قلمرو موضوعی
۲-۱-۸ قلمرو مکانی
۳-۱-۸ قلمرو  زمانی
۱-۹ محدودیتهای پژوهش
۱- ۱۰ روش پژوهش
۱-۱۱ روش جمع آوری اطلاعات
۱-۱۲ ابزار اندازه گیری اطلاعات
۱-۱۳ واژگان کلیدی و اصطلاحات
۱-۱۴ ساختار پژوهش
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۱-تاریخچه،مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون
۲-۱ مقدمه:
۲-۲ گفتار اول: تاریخچه
۲-۲-۱ مقاله فنی انتشار یافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز
۲-۲-۲ متن پیشنهادی شماره ۴۲ (ED42)
۲-۲-۳ متن پیشنهادی شماره ۴۹ (ED 49)
۲-۲-۴ شرایط پیشنهاد شده توسط متن پیشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4)
۲-۲-۵ بیانیه تحقیق مالی شماره ۵ (۱۹۹۴) گزارشگری محتوای معاملات
۲-۳ گفتار دوم: مبانی نظری
۲-۳-۱ تجزیه و تحلیل مزایا و مخاطرات
۲-۳-۲ شناخت
۲-۳-۳ عدم شناخت
۲-۳-۴ تهاتر
۲-۳-۶ نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم
۲-۳-۶ معاملات مرتبط
۲-۴ گفتار سوم : چارچوب گزارشات مالی
۲-۴-۱ ترازنامه
۲-۴-۲ صورتهای مالی اساسی دیگر
۲-۴-۳ یادداشتهای توضیحی  صورتهای مالی و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
۲-۵ گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانین و استانداردهای
مرتبط با معاملات خارج از تراز نامه
۲-۵-۱ آنچه برای انرون اتفاق افتاد؟
۲-۵-۲ تاریخچه انرون
۲-۵-۳ گزارش Powers و Batson در مورد انرون
۲- شرکتهای با اهداف خاص، قانون سار بینز اکسلی
۲-۱ گفتار پنجم: شرکتها با اهداف خاص
۲-۲-۱ مقدمه
۲-۲-۲ تعریف شرکتها با اهداف خاص
۲-۲-۳ ارتباط با تامین مالی خارج از تراز نامه
۲-۲ گفتار ششم: قانون سار بینز اکسلی
۲-۲-۱ مقدمه
۲-۲-۲ ارتباط قانون ساربینز اکسلی با موضوع خارج از تراز نامه
۲-۲-۳ اقلامی که افشاء آنها در ارتباط با ترتیبات خارج از ترازنامه لازم است
۲-۲-۴ افشاء اقلام تعهدات قراردادی
۳- شیوه های مورد استفاده در تامین مالی خارج از تراز نامه
۱-۲ گفتار هفتم : شرکتهای فرعی و شبه شرکتهای فرعی
۲-۲-۱ تعریف شرکتهای فرعی وشبه فرعی
۲-۲-۲ معافیت شبه شرکتهای فرعی از تلفیق
۲-۲-۳ ارتباط شرکتهای فرعی و شبه فرعی با تامین مالی خارج از تراز نامه
۲-۲ گفتار هشتم: سرمایه گذاری در ارزش ویژه سایر شرکتها
۳-۲-۱ سرمایه گذاری هایی که نه موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه  می شودونه موجب افزایش کنترل
۲-۲-۲ سرمایه گذاری هایی که موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزایش کنترل
نمی شود
۲-۲-۳ سرمایه گذاری هایی که موجب کنترل می شود
۲-۲-۴ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمایه گذاریها
۲-۲-۵ تلفیق
۲-۳ گفتار نهم: اجاره های بلند مدت
۱-۲-۳ ارزیابی معامله
۲-۲-۳ ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
۳-۲-۳ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره های بلند مدت
۲-۴ گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خریدار
۱-۲-۴ ارزیابی معامله
۲-۲-۴ اجاره های سرمایه ای
۳-۲-۴ اجاره های عملیاتی
۴-۲-۴ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خریدار
۵-۲-۴ استاندارد بین المللی حسابداری برای اجاره ها
۲-۵ گفتار یازدهم: فروش و توافقات باز خرید
۱-۲-۵ ارزیابی معامله
۲-۲-۵ ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
۳-۲-۵ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و توافقات بازخرید
۴-۲-۵ شیوه حسابداری
۲-۶ گفتار دوازدهم : کالاهای امانی
۱-۲-۶ ارزیابی معامله
۲-۲-۶ ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
۳-۲-۶ حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا
۴-۲-۶ تعیین قیمت برای انتقال نهایی مالکیت به مشتری
۵-۲-۶ آیا مشتری لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان ودیعه بدهد؟
۶-۲-۶ آیا مشتری حق استفاده از کالا را دارد؟
۷-۲-۶ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی
۲-۷ گفتار سیزدهم: نقل و انتقالات داراییهای مالی با مشارکت های مداوم
۱-۲-۷ ارزیابی معاملات
۲-۲-۷ موارد افشاء طبق SFAS شماره ۱۴۰
۳-۲-۷ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات دارائیهای مالی
۲-۸ گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
۱-۲-۸- روشهای تجزیه و تحلیل
۲-۲-۸- طبقه بندی نسبتها
۳-۲-۸- فرض تداوم فعالیت
۲-۹- گفتار پانزدهم : پیشینه پژوهش
۱-۲-۱۰: نتیجه گیری
فصل سوم: روش شناسی پژوهش (متدولوژی)
۱-۳ مقدمه
۲-۳ اهداف پژوهش
۳-۳ روش جمع آوری داده ها
۴-۳ قلمرو پژوهش
۵-۳ جامعه آماری
۶-۳ نحوه گردآوری اطلاعات
۷-۳ نمونه گیری
۸-۳ فرضیه های پژوهش
۹-۳ متغیرهای پژوهش
۱۰-۳ تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
۱۱-۳ اندازه گیری متغیرهای پژوهش
۱۲-۳ روش آماری آزمون فرضیه ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
۱-۴ مقدمه
۲-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۰
۳-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۱
۴-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۲
۵-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۳
۶-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۴
۷-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۵
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه
۲-۵ خلاصه ای از کل پژوهش
۳-۵ خلاصه یافته های پژوهش
۴-۵ نتیجه گیری
۵-۵ پیشنهادات
۱-۵-۵ پیشنهادات مربوط به یافته های پژوهش
۲-۵-۵ پیشنهادات برای پژوهش های آتی
۶-۵ محدودیت های پژوهش
۷-۵ فهرست منابع
فصل ششم :پیوستها
 
مقدمه
با توجه به شتاب فرآیند علم و تکنولوژی در جهان صنعتی امروز، هر رشته ای از علوم به گرایشهای تخصصی بیشتری تقسیم شده است. این تقسیم بندی به خودی  خود و بنا به نیاز و ضرورت و پیچیدگیهای روز افزون صنعت بوجود می آید. دنیای اقتصاد و روابط بین متغیرهای اقتصادی و مالی هم از این تحولات مستنثنی نبوده است ومسائل این رشته نیز روز به روز پیچیده تر و مشکل تر از قبل می شود، بخصوص پول و بازارهای سرمایه که نقش مهم و تعیین کننده ای در اقتصاد دارند. تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در رشد شرکت نقش بسیار مهمی ایفا می کند. توانایی شرکت در تامین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکتها به حساب می آیند[۱] . یکی از بزرگترین چالش های شرکتها برای ادامه فعالیتشان کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه ای است که شرکتها را به انتخاب و تعیین روشهای تامین مالی کوتاه مدت یا بلند مدت به طرق مختلف ترغیب و تشویق می کند[۲]. تصمیم گیریهای مربوط به تامین مالی توسط شرکتها عمدتاً در ارتباط با ساختار سرمایه وهمچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می باشد در نتــــیجه یک شرکت می تواند از طریق تغییر در مواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمانبندی مدت و ریسک سودآوری و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده است، منابع داخلی شامل جریانهای نقدی حاصل ازعملیات، وجوه حاصل از فروش داراییها ومنابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار اوراق بهادار می باشد.
۱ –صادقی- ر- نشریه تحقیقات مالی شماره۲-استراتژی تامین مالی بلند مدت شرکتها- اسفند ۱۳۸۳
۲ – بیگلو-م- سال شانزدهم- ماهنامه علمی و آموزشی در زمینه مدیریت تدبیر- شماره ۱۶۱-منابع تامین مالی شرکتها- مهر ۱۳۸۴
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه :۲۷۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***