دانلود پایان نامه ارشد : نقش توانمندیهای محیطی در توسعه گردشگری شهریار

دانلود متن کامل پایان نامه نقش توانمندیهای محیطی در توسعه گردشگری شهریار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، گروه جغرافیا پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( ( M.A

گرایش : برنامه ریزی توریسم

عنوان:

نقش توانمندیهای محیطی در توسعه گردشگری شهریار

استاد راهنما: دکتر شوکت مقیمی

استاد مشاور: دکتر فریده اسدیان

پژوهشگر: احسان جیران

زمستان ۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
-۱ فصم اول: کلیات،تعاریف و مفاهیم پایه
 
-۱-۱ کلیات طرح پژوهش……………………………………………………………………………… ۹
 
-۲-۱ بیان مساله تحقیق………………………………………………………………………………….. ۴
 
-۹-۱ پیشینه تحقیق:………………………………………………………………………………………. ۵
 
-۴-۱ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن:……………………………………………….. ۶
 
-۵-۱ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۸
 
-۱ -۵-۱ پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………. ۸
 
-۲-۵-۱ فرضیات………………………………………………………………………………………….. ۸
 
-۹ -۵-۱ چهارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………. ۸
 
-۴ -۵-۱ مدل تحقیق………………………………………………………………………………………. ۳
 
-۵ -۵-۱روش تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۳
 
– ۶-۵-۱ روش گردآوری اطالعات……………………………………………………………………. ۳
 
-۷ -۵-۱ محدوده تحقیق………………………………………………………………………………….. ۳
 
-۸-۵-۱ محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………….. ۳
 
-۲ فصم دوم: مفاهیم و تعاریف
 
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
 
-۱-۲ پیشینۀ گردشگری…………………………………………………………………………………. ۱۲
 
-۲-۲ مفاهیم کلیدی……………………………………………………………………………………….. ۱۴
 
-۱-۲-۲ گردشگری و پایداری………………………………………………………………………. .. ۱۴
 
-۲-۲-۲ گردشگری پایداری۱۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱
 
-۹-۲-۲ محیط……………………………………………………………………………………………… ۱۸
 
-۴-۲-۲ توان محیطی……………………………………………………………………………………. ۱۳
 
-۹-۲ معیارهای جاگبیت منطقه گردشگری برای گردشگران…………………………………. ۲۲
 
-۴-۲ حوزه نفوگ)حیطه عملکرد، ارزش(…………………………………………………………. ۲۲
 
-۵-۲ بررسی و ارزیابی جاگبه ها……………………………………………………………………. ۲۱
 
-۶-۲ اهداف گردشگری………………………………………………………………………………… ۲۹
 
-۷-۲ اشکال گردشگری…………………………………………………………………………………. ۲۹
 
-۸-۲ انواع گردشگری………………………………………………………………………………….. ۲۴
 
-۳-۲ منابع و جاگبه های گردشگری………………………………………………………………… ۲۸
 
-۱-۳-۲ منابع و جاگبه های طبیعی………………………………………………………………….. ۲۸
 
-۲-۳-۲ منابع و جاگبه های انسانی………………………………………………………………….. ۲۸
 
-۱۲-۲ فرآیند فضایی توسعه گردشگری……………………………………………………………. ۲۳
 
-۱۱-۲ عوامم موثر در توسعه گردشگری………………………………………………………….. ۹۱
 
-۱۲-۲ عنا ر و اجزای تشکیم دهنده گردشگری………………………………………………….. ۹۲
 
-۱۹-۲ اثرات و پیامد های گردشگری………………………………………………………………. ۹۷
 
-۱-۱۹-۲ اثرات و پیامد های اقتصادی…………………………………………………………….. ۹۸
 
-۱-۱-۱۹-۲ گردشگری و درآمد ملی……………………………………………………………….. ۴۲
 
-۲-۱-۱۹-۲ گردشگری و توسعه اشتغال…………………………………………………………… ۴۱
 
-۲-۱۹-۲ اثرات اجتماعی و فرهنگی……………………………………………………………….. ۴۹
 
-۹-۱۹-۲ اثرات زیست محیطی…………………………………………………………………….. . ۴۶
 
-۴-۱۹-۲ توریسم اقلیمی )کلیما توریسم(……………………………………………………………. ۴۳
 
-۹ فصم سوم: ویژگی های منطقه
 
-۱-۹ ویژگی های جغرافیایی………………………………………………………………………….. ۵۹
 
-۱-۱-۹ موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………. ۵۴
 
-۱-۱-۱-۹زمین شناسی…………………………………………………………………………………. ۵۶
 
-۲-۱-۹ توپوگرافی………………………………………………………………………………………. ۵۶
 
-۱- ۲ ۱-۹وضعیت لرزه ویزی و گسم ها…………………………………………………………. ۵۸
 
-۹-۱-۹ ویژگی های اقلیمی…………………………………………………………………………… ۵۳
 
-۱-۹-۱-۹ درجه ی حرارت…………………………………………………………………………… ۶۲
 
-۲-۹-۱-۹ رطوبت نسبی………………………………………………………………………………. ۶۲
 
-۹-۹-۱-۹بارندگی……………………………………………………………………………………….. ۶۴
 
-۴-۹-۱-۹ باد……………………………………………………………………………………………… ۶۴
 
-۱-۱-۹مطاللعات عمومی هیدرولوژی، منابع آبهای سطحی و زیرزمینی………………… . ۶۶
 
-۱-۱-۱-۹ آب های زیرزمینی………………………………………………………………………… ۶۳
 
-۲-۱-۹وضعیت واک……………………………………………………………………………………. ۷۲
 
-۹-۱-۹ پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………… ۷۲
 
-۴-۱-۹ گونه های جانوری……………………………………………………………………………. ۷۹
 
-۲-۹ ویژگی های انسانی………………………………………………………………………………. ۷۴
 
-۱-۲-۹ تقسیمات سیاسی……………………………………………………………………………….. ۷۴
 
-۲-۲-۹سوابق تاریخی منطقه…………………………………………………………………………. ۷۵
 
-۹-۲-۹ اقوام و طوایف…………………………………………………………………………………. ۷۶
 
-۴-۲-۹ ویژگی های جمعیتی………………………………………………………………………….. ۷۷
 
-۱-۴-۲-۹ حجم جمعیت و نرخ رشد………………………………………………………………… ۷۷
 
– ۲-۴-۲- ۹ ساوتار سنی و جنسی جمعیت………………………………………………………… ۷۳
 
-۹-۴-۲-۹ تعداد و نوع وانوار……………………………………………………………………….. . ۷۳
 
-۴-۴-۲-۹ وضعیت سواد………………………………………………………………………………. ۸۲
 

-۵-۴-۲-۹ مهاجرت…………………………………………………………………………………………………… ۸۲
-۹-۹ ویژگی های اقتصادی …………………………………………………………………………………………. ۸۲
-۱-۹-۹ نیروی انسانی و اشتغال…………………………………………………………………………………… ۸۲
-۲-۹-۹ توزیع نسبی اشتغال………………………………………………………………………………………… ۸۲
–۹-۹-۹الگوی معیشت مردم شهریار…………………………………………………………………………… ۸۹
-۱-۹-۹-۹ بخش کشاورزی ………………………………………………………………………………………… ۸۹
-۲-۹-۹-۹ شکار،پرورش ماهی و سایر مشاغم ……………………………………………………………… ۸۵
-۴-۹-۹ عملکرد غالب اقتصاد در شهرستان…………………………………………………………………… ۸۵
-۴-۹ نعت …………………………………………………………………………………………………………… ۸۶
-۱-۴-۹ نایع بومی وسنتی …………………………………………………………………………………………. ۸۶
-۵-۹ودمات ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۷
-۶-۹زیرساوت………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
-۴ توانمندیهای گردشگری منطقه …………………………………………………………………………………. ۳۴
-۱-۴پتانسیم های گردشگری شهریار……………………………………………………………………………. ۳۵
-۱-۱-۴منابع طبیعی ……………………………………………………………………………………………………. ۳۵
-۲-۴پتانسیم های تاریخی و فرهنگی ………………………………………………………………………….. ۱۲۲
-۹-۲-۴منابع انسان ساوت………………………………………………………………………………………… ۱۲۳
-۹-۴ قوت ها و ضعف های منطقه ویژه گردشگری شهرستان شهریار ………………………………. ۱۱۹
-۱-۹-۴ نقاط قوت منطقه شهریار ……………………………………………………………………………….. ۱۱۹
-۲-۹-۴نقاط ضعف ………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
-۴-۴فر ت ها و امکانات …………………………………………………………………………………………. ۱۱۴
-۱-۴-۴فر ت ها …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
-۲-۴-۴تهدیدها ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

 
-۵ نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………….. ۱۱۶
 
-۱-۵نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. ۱۱۷
 
-۲-۵آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………… ۱۱۷
 
-۹-۵پیشنهادات…………………………………………………………………………………………… ۱۱۳
 
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………… ۱۲۲
 
فهرست جداول
 
عنوان                                                                                                                       صفحه
 
-۱-۲ جدول………………………………………………………………………………………………… ۹۴
 
-۲-۲ جدول………………………………………………………………………………………………… ۹۵
 
۹-۲ -جدول…………………………………………………………………………………………………. ۴۲
 
۴-۲ -جدول…………………………………………………………………………………………………. ۴۸
 
– ۱- ۹جدول……………………………………………………………………………………………….. ۶۱
 
-۲-۹ جدول………………………………………………………………………………………………… ۶۵
 
-۹-۹جدول………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
 
-۴-۹جدول………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
 
-۵-۹جدول………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
 
-۶-۹جدول………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
 
-۷-۹ جدول………………………………………………………………………………………………… ۸۲
 
-۸-۹جدول………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
 
-۳-۹ جدول………………………………………………………………………………………………… ۸۶
 
-۱۲-۹جدول……………………………………………………………………………………………….. ۸۸
 
-۱۱-۹جدول……………………………………………………………………………………………….. ۸۳
 
-۱۲-۹ جدول………………………………………………………………………………………………. ۸۳
 
-۱۹-۹ جدول………………………………………………………………………………………………. ۳۲
 
-۱۴-۹جدول……………………………………………………………………………………………….. ۳۲
 
-۱۵-۹جدول……………………………………………………………………………………………….. ۳۱
 
-۱۶-۹جدول……………………………………………………………………………………………….. ۳۲
 
-۱۷-۹جدول……………………………………………………………………………………………….. ۳۹
 
 
-۱-۴جدول……………………………………………………………………………………………… ۱۲۲
 
-۲-۴جدول……………………………………………………………………………………………… ۱۲۲
 
-۹-۴جدول……………………………………………………………………………………………… ۱۱۲
 
-۴-۴جدول……………………………………………………………………………………………… ۱۱۲
 
-۵-۴ جدول………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱
 
-۶-۴جدول……………………………………………………………………………………………… ۱۱۱
 
-۷-۴جدول……………………………………………………………………………………………… ۱۱۲
 
 
فهرست نمودار
 
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
-۱-۲ نمودار……………………………………………………………………………………………… ۲۲
 
-۲-۲نمودار………………………………………………………………………………………………. ۹۱
 
-۹-۲نمودار………………………………………………………………………………………………. ۹۵
 
-۴-۲نمودار………………………………………………………………………………………………. ۴۴
 
-۱-۹نمودار……………………………………………………………………………………………….. ۶۹
 
-۲-۹نمودار……………………………………………………………………………………………….. ۳۲
 
 
فهرست نقشه ها
 
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
– ۱- ۹ نقشه………………………………………………………………………………………………… ۵۹
 
-۲-۹نقشه…………………………………………………………………………………………………… ۵۵
 
-۹-۹نقشه…………………………………………………………………………………………………… ۵۷
 
-۴-۹نقشه…………………………………………………………………………………………………… ۵۳
 
-۵-۹ نقشه…………………………………………………………………………………………………. . ۶۲
 
-۶-۹ نقشه…………………………………………………………………………………………………. . ۶۹
 
-۷-۹نقشه…………………………………………………………………………………………………… ۶۶
 
-۸-۹نقشه…………………………………………………………………………………………………… ۶۳
 
-۳-۹نقشه…………………………………………………………………………………………………… ۷۱
 
-۱۲-۹نقشه…………………………………………………………………………………………………. ۷۹
 
-۱۱-۹نقشه…………………………………………………………………………………………………. ۷۵
 
فهرست عکسها
 
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
-۱-۴عکس…………………………………………………………………………………………………. . ۳۷
 
-۲-۴عکس…………………………………………………………………………………………………. . ۳۸
 
-۹-۴عکس…………………………………………………………………………………………………. . ۳۳
 
-۴-۴عکس…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱
 
-۵-۴عکس…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹
 
-۶-۴عکس…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵
 
-۷-۴عکس…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶
 
-۸-۴عکس…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶
 
-۳-۴عکس…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۷
 
-۱۲-۴عکس………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
 
چکیده
 
گردشگری، فعالیتی است با ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی، محیطی و سیاسی باه نحاوی که غالب شئونات زندگی انسان را شامم می گردد، امروزه از نعت گردشگری به عنوان یک باازوی قدرتمند جهت افزایش درآمد و فقر زدایی در کشور های در حال توسعه نام برده می شود.
 
در دوران کنونی در پی بروز بحران های زیست محیطی،نابودی منابع و ایجاد موانع در راه رسیدن باه توسعه پایدار، ززم است برنامهها براساش شناوت و ارزیابی توان محیطی ورت گیرد تا هام بهاره برداری در وور و مستمر از محیط ورت گیرد و هم ارزش های طبیعی محیط حفظ شود.
 
پژوهش حاضر به مطالعه، بررسی و ارزیابی توان های محیطی شهرستان شهریار و ارتباط آن با توسعه گردشگری در این شهرستان پرداوته است. این منطقه دارای توان ها و منابع متنوع محیطی اعم از آب کافی،واک حا لخیز،شرایط اقلیمی مطلوب، پوشش گیاهی، عوامم ارتباطی و پدیده هاای طبیعای و انسانی جاگب گردشگری است که در ورت برنامه ریزی و اساتفاده از آنهاا، مای تاوان بسایاری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی منطقه را از بین برد و منطقه را در مسیر توساعه هماه جانباه و پایادار هدایت کرد.
 
روش تحقیق، تحلیلی- تو یفی و میدانی بوده است و با گردآوری اطالعات کتابخاناه ای، میادانی و اینترنتی به بررسی وضعیت توانایی های طبیعی شهرستان شهریار پرداوته شده است.
 
نتایج بررسی نشان می دهد که شهرستان شهریار با توجه به وجود توانمنادیهاای فاراوان طبیعای و موقعیت جغرافیایی و دسترسی مناسب وود می تواند در زمینه گردشگری موفق باشد.
 
کلید واژگان: توانمندی، توسعه، گردشگری، شهریار
 
فصل اول کلیات تحقیق
 
 
۱-۱ کلیات طرح پژوهش مقدمه:
 
بسیاری از نویسندگان،گردشگری را یک فر ت منحصر به فرد اقتصادی می دانند. در سالهای اویر،گردشگری منبع درآمد سرشار در تجارت جهانی و عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز پرداوت های بسیاری از کشورها شده است )کاظمی،.)۴:۱۹۸۶
 
توسعه گردشگری به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته،عامم موثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف،کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می شود. بررسیها نشان می دهد که ارزهای به دست آمده از فعالیتهای گردشگری در تنظیم تراز پرداوت های بسیاری ازکشورها به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته که معموز وابسته به یک محصول اند، موثر واقع شدهاست. )همان:.)۷-۶
 
اهمیت سیرو سفر و گردشگری در تعالی فرهنگ و تفاهم بین المللی سبب شده است که مجمع عمومی سازمان ملم متحد در روز ۲۳ سپتامبر ۵(مهرماه(هر سال را روز جهانی جهانگردی اعالم می-
 
کند. جابه جایی و حرکت انسانها به جز تاثیرات فرهنگی، ثمرات اقتصادی عظیمی را به بار می آورد.
 
در دوران کنونی در پی بروز بحران های زیست محیطی،نابودی منابع و ایجاد موانع در راه رسیدن به توسعه پایدار،ززم می آید برنامهها براساش شناوت و ارزیابی توان محیطی ورت گیرد تا هم بهره برداری در وور و مستمر از محیط ورت گیرد و هم ارزش های طبیعی محیط حفظ شود.
 
پژوهش حاضر به مطالعه، بررسی و ارزیابی توان های محیطی شهرستان شهریار می پردازد.این منطقه دارای توان ها و منابع متنوع محیطی اعم از آب کافی،واک حا لخیز،شرایط اقلیمی مطلوب،پوشش گیاهی،عوامم ارتباطی و پدیده های طبیعی و انسانی جاگب گردشگری است که در ورت برنامه
 
 
ریزی و استفاده از آنها،می توان بسیاری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی منطقه را ازبین برد و منطقه را در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار هدایت کرد.
 
– ۲ – ۱ بیان مساله تحقیق
 
اغلب کشورهای جهان از طریق توسعه گردشگری توانستهاند مسائم مهمی نظیر افزایش درآمد ارزی، رونق اشتغال، تبادل و تعامم فرهنگ، ایجاد بازار مصرف تولیدات و ودمات، پر کردن اوقات فراغت

  • حضور آگاهانه و فعازنه در عر ه ارتباطات و اطالعات جهانی را در جهت پیشرفت و توسعه کشورهای شان حم نمایند.

 
در این راستا استفاده بهینه از توانمندیهای محیطی یک منطقه می تواند نقش عمدهای را در توانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی و نیز ولق فر تهای شغلی جدید در ارتباط تنگاتنگ با سایر بخشهای اقتصادی ایفا نماید.)شریف زاده،مراد نژاد(.
 
محدوده مطالعاتی پژوهش حاضر یعنی شهرستان شهریار نیز علی رغم دارا بودن باغات میوه فراوان و آب و هوای مطبوع و آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی هنوز نتوانسته است به جایگاه مناسب وود در بخش گردشگری دست یابد و با مسائم مختلفی چون فقدان فضاهای فراغتی کافی و مناسب، عدم وجودامکانات و تسهیالت اقامتی، پذیرایی و زیر ساوتهای ززم برای توسعه گردشگری دست و پنچه نرم می کند.از طرف دیگر اتکای اقتصاد شهرستان به کشاورزی و مشکالت اقتصاد کشاورزی و محدودیتهای زمین موجب گردیده که اقتصاد شهرستان متزلزل گردد بسیاری از زمینهای کشاورزی
 

  • باغات و مزارع شهریار با روند رو به رشد توسعه شهری و مهاجر پذیری بازی این شهرستان به ساوتمانهای مسکونی و تجاری تبدیم شدهاند و دیگر پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم نیست و فعالیتهای مربوط به ساوت و ساز در این منطقه به شدت رشد پیدا کرده است. بسیاری از ساکنان

 
جهت انجام فعالیت اقتصادی در بخش های نعت و ودماتی منطقه به کار مشغول شدهاند که به دلیم ناکافی بودن فر تهای شغلی، بخش زیادی از جمعیت شهریار در شهر تهران به فعالیت
 
 
مشغولند. و این مساله شهریار را به ورت یک منطقه ووابگاهی برای کالن شهر تهران درآورده است.
 
جوانی جمعیت منطقه و بیکاری ناشی از آن،عدم وجود امکانات و ودمات تفریحی و فراغتی کافی و پاسخگو در منطقه منجر به بروز بروی معضالت اجتماعی شده است. لذا در چنین شرایطی استفاده از توانهای محیطی شهریار در جهت توسعه گردشگری می تواند کمک موثری به تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه زیر ساوتهای آن، بهبود وضعیت اشتغال و ایجاد مراکز تفریحی و فراغتی پاسخگو به نیاز های منطقه باشد و ززم است که سرمایه گذاری هدفمند و با برنامه ای در منطقه در جهت رسیدن به
 
این مهم  ورت پذیرد.ززم به گکر است که این شهرستان در  ورت حفظ طبیعت زیبا و باغات
 
سرسبز می تواند به حیات مطلوب و هوای مطبوع وود ادامه دهد و در ورت از بین رفتن این باغات فر تهای زیادی را هم از دست وواهد داد. از این رواین پژوهش در نظر دارد به شناسایی، بررسی و چگونگی استفاده از توانهای بالقوه و بالفعم محیطی شهرستان شهریار در جهت توسعه گردشگری این شهرستان بپردازد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : ۱۶۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***