دانلود پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: بررسی تاثیرسبک های مدیریت مشارکتی وسنتی برخلاقیت دبیران مطالعه موردی دبیرستانهای ناحیه 1و2شهرشیراز

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مرودشت
 
دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی-مدیریت آموزشی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش:مدیریت آموزشی
 
عنوان:
بررسی تاثیرسبک های مدیریت مشارکتی وسنتی برخلاقیت دبیران
مطالعه موردی دبیرستانهای ناحیه 1و2شهرشیراز
 
استادراهنما:
دکترعبدالمحمدطاهری
 
استادمشاور:
دکترعباداله احمدی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                 صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش                                                                                   
1-1- مقدمه                                                                                   2
1-2- بیان مساله                                                                              5
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش                                                             7
1-4- اهداف پژوهش0                                                                        9
1-5-تعریف اصطلاحات کلیدی 11                                                        10
1-6-سؤالات پژوهش                                                                        12
1-7-تعاریف عملیاتی                                                                        13
 
فصل دوم: مبانی نظری و تحقیقات پیشین
2-1- نظریه های کلاسیک مدیریت                                                         17
2-2- مبانی نظری مدیریت مشارکتی                                                       20
2-2-1- نظریه های مدیریت مشارکتی                                                     20
2-2-2- الگوهای مدیریت مشارکتی                                                        21
2-2-3- تعاریف مدیریت مشارکتی                                                         24
2-2-4- راهکارهای اجرایی مدیریت مشارکتی                                             25
2-3- مبانی نظری خلاقیت                                                                  26
2-3-1- نظریه های خلاقیت                                                                26
2-3-2- تعاریف خلاقیت و نوآوری                                                         29
2-3-3- فرآیند خلاقیت                                                                    30
2-3-4- موانع خلاقیت افراد                                                                31
2-3-5- وی‍ژگیها و خصوصیات افراد خلاق                                                 32
2-4- پیشینه تحقیق                                                                        33
2-4-1- تحقیقات خارجی و داخلی                                                        33
 
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه                                                                                   39
3-2-روش تحقیق                                                                            39
3-3- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه                                     39
3-4- ابزارهای پژوهش                                                                       40
3-4-1- مقیاس افتراق مفهومی مدیریت                                                   40
3-4-2- پرسشنامه خلاقیت دبیران                                                         43
3-5- شیوه جمع آوری اطلاعات                                                            45
3-6-روشهای آماری                                                                          45
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-نتایج                                                                                        48
4-1-نتایج آمار توصیفی                                                                      48
4-2-نتایج آمار استنباطی                                                                   50
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-بررسی نتایج                                                                            60
5-2-محدودیتها و مشکلات تحقیق                                                         68
5-3-پیشنهادهای کاربردی                                                                   69
5-4- پیشنهادهای پژوهشی                                                                  70
منابع فارسی                                                                                   71
منابع لاتین                                                                                    73
پیوستها
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
جدول شماره3- 1- جامعه و نمونه آماری                                                            40
جدول شماره3- 2- نتایج حاصل از (تحلیل گزینه)                                                  42
جدول شماره3- 3- ضریب آلفای کرونباخ ابعاد مقیاس افتراق مفهومی مدیریت                  43
جدول شماره3-4- نتایج حاصل از (تحلیل گزینه)                                                   44
جدول شماره 4-1- شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای پیوسته تحقیق                           49
جدول شماره 4-2- شاخص های آمار توصیفی سطح تحصیلات                                   49
جدول شماره 4-3- فراوانی و درصد فراوانی جنسیت در سه سبک مدیریت                      50
جدول شماره 4-4- ضرایب همبستگی بین سبک های مدیریت  و خلاقیت دبیران              51
جدول شماره 4-5-1- ماتریس همبستگی بین مؤلفه‌های سبک مدیریت و خلاقیت دبیران     52
جدول شماره4-5- ضریب رگرسیون بین مولفه های مدیریت سنتی  و خلاقیت دبیران          52
جدول شماره 4-6- ضریب رگرسیون بین مولفه های مدیریت متعادل و خلاقیت دبیران                   54
جدول شماره 4-7- ضریب رگرسیون بین مولفه های مدیریت مشارکتی وخلاقیت دبیران       55
جدول شماره4-8- ضریب رگرسیون بین مولفه های مدیریت وخلاقیت دبیران                   56
جدول شماره 4-9- مقایسه تفاوت ضرایب همبستگی سبک های مدیریت  و خلاقیت دبیران   57
جدول شماره 4-10- تفاوت میانگین نمرات مدیریت دبیران زن و مرد                            58
فهرست نمودارها
 
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
نمودار1- ویژگی‌ها و خصوصیات افراد خلاق                                                         32
 
چکیده
 
بررسی تاثیر سبکهای مدیریت (مشارکتی و سنتی) بر خلاقیت دبیران: مطالعه موردی دبیرستانهای شهر شیرازناحیه 1و2
 
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر سبکهای مدیریت (مشارکتی و سنتی) بر خلاقیت دبیران در مدارس متوسطه دولتی شهر شیراز بوده است.جامعه آماری961 نفرو گروه نمونه تحقیق شامل275 نفر از دبیران (زن129 و مرد146) مدارس متوسطه می با شد که در سال تحصیلی89-88 مشغول کار بوده اند و با روش تصادفی سهمیه ای انتخاب گردیده اند. از دو ابزار، مقیاس افتراق مفهومی مدیریت و پرسشنامه خلاقیت دبیران برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد.پرسشنامه ازدبیران نواحی1و2ازنواحی چهارگانه شهرشیراز می باشد.روش تحقیق حاضرازنوع پیمایشی همبستگی است. روایی وپایایی ابزار ها با استفاده از روش تحلیل گزینه و آلفای کرونباخ بدست آمد. نتایج به دست آمده از پژوهش عبارتند از:
1- ضرایب همبستگی بین سبکهای مدیریت (سنتی، متعادل و مشارکتی) و خلاقیت نشان داد که رابطه بین هر سه سبک مدیریت (سنتی، متعادل و مشارکتی) با خلاقیت دبیران مثبت و در سطح 01/ 0معنی دار است
2-ضرایب تعیین بدست آمده از رگرسیون بین سبکهای مدیریت (سنتی، متعادل و مشارکتی) و خلاقیت نشان می دهد سبک مدیریت مشارکتی نسبت به سایر سبکها (سنتی و متعادل)پیش بینی دقیق تری برای خلاقیت دبیران ارائه می دهد. وهمچنین رگرسیون بین سبک مدیریت  و خلاقیت نیز (55/0R2=) است.
3- تفاوت بین ضرایب همبستگی بدست آمده از سبک مدیریت مشارکتی و خلاقیت با سبک مدیریت سنتی و خلاقیت در سطح 01/0 معنی داراست.
4- بین سبک مدیریت مدیران زن و مرد تفاوت معنی داری در سطح 01/0 وجود دارد.
کلید واژه: سبکهای مدیریت، مشارکتی، سنتی، متعادل، خلاقیت
 
کلیات
1-1- مقدمه:  
خلاء و شکاف میان عصر سنگ تا عصر فضا را خلاقیت و ابتکار انسان پرکرده است. انسان در تطور تاریخی خود همواره مدیون و مرهون ابداع و نوآوری خود بوده است.در عصر انفجار اطلاعات و توسعه سریع فناوری پرداختن به فرآیند خلاقیت و ارائه راهکارهای عملی برای رشد و آموزش آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر برای ادامه حیات یک جامعه است. هرچند خلاقیت بالقوه در انسان به ودیعه نهاده شده است اما ظهور آن مستلزم پرورش و بکارگیری آن است. تورنس(1982) معتقد است انسان برای بقا نیازمند است که قدرت خلاقیت را پرورش و مورد استفاده قرار دهد )حسینی، 1385).
گسترش و سرعت تغییرات در سراسر جهان باعث شده که خلاقیت بیش از پیش اهمیت یابد، کشورها فقط با ابتکار و نوآوری می توانند خود را با شرایط جدید وفق داده و همگام با دگرگونیها به پیش روند. بدیهی است در دنیای پیچیده کنونی، سازمانهایی در رقابت با سایرین موفق ترند که بتوانند از فرصت های پیش رو به بهترین نحو استفاده کنند و این امر جز با افزایش خلاقیت و نوآوری امکان پذیر نیست.
امروزه شعار “نابودی در انتظار شماست مگر اینکه خلاق و نوآور باشید” در پیش روی مدیران همه سازمانها قرار دارد و سازمانهایی موفق هستند که دایماً افکار و اندیشه های جدید را در سازمان کاربردی کنند و این امر توسط مدیران و کارکنان خلاق امکان پذیر است (ساکی،1380).
توانایی مدیریت بر منطبق کردن و سازگار نمودن سازمان با شرایط جدید در محیط به ترتیبی که این شرایط و عوامل به نفع سازمان عمل کند و نه به ضرر آن بستگی به شیوه مدیریت و یافتن راههای جدید ابتکار دارد، در شرایط متغیر و متحول، تنها ادامه راه گذشته براساس تجربه های گذشته کافی نخواهد بود و دوام و حیات سازمان بر فکر و عقیده تازه و خلاق نیاز خواهد داشت. در واقع، قوه خلاقه موجود در یک سازمان یکی از با ارزشترین سرمایه­های آن سازمان است که توسط مدیریت سازمان بارور می شود(عالی، 1379).
لوازم مدیریت مشارکتی: برای پیاده کردن نظام مدیریت مشارکتی در سازمانهای آموزشی باید قبلا مقدمات کار و زمینه اجرا مهیا گردد. جهت نیل به این مقصود توجه به عوامل زیر ضروری است:
 
1- گرایش به عدم تمرکز[1]:
گرایش فلسفه، اهداف وفعالیتهای سازمان های آموزشی از تمرکز بسوی عدم تمرکز موجب تفویض اختیار بیشتر به زیردستان خواهد بود و مشارکت آنها را در تصمیم­گیری­ها بیشتر خواهد کرد. توجه به نیازها، شرایط و امکانات اجرایی، امکان تبادل نظر از بالا به پایین یا ارتباط متقابل مدیران و برنامه ریزان و مجریان، توجه به تفاوتهای فردی کارکنان، توجه به خلاقیت­ها، ابتکارات وآزادی عمل و توجه به تصمیم گیری دررده های پایین از ویژگیهای مثبت گرایش به عدم تمرکز در نظام مدیریت مشارکتی است.
 
2- کاهش بوروکراسی [2]
بوروکراسی به خاطر ویژگی های ذاتی خود نمی تواند به مشارکت کارکنان و برخورد خلاقیت ها و ابتکارات آنها میدان دهد و در بسیاری از موارد کیفیت را فدای کمیت می‌سازد، تمرکز ذاتی بوروکراسی خود دلیل قانع کننده ای براین ادعا می باشد. علاوه بر این کاهش بوروکراسی در سازمانهای آموزشی زمینه مشارکت را تسهیل می‌کند و این خود تحولی دیگر در استقرار مدیریت مشارکتی است.
 


– ثبات مدیریت:
از آنجا که در نظام مدیریت مشارکتی اثربخشی وکیفیت مورد انتظار است و تحقق این امر منوط به برنامه ریزی های دراز مدت می‌باشد، ثبات مدیریت عامل تعیین کننده ای در این زمینه خواهد بود. تغییر مدیران سازمانهای آموزشی در جریان نوسانات سیاسی جامعه ضربه جبران ناپذیری بر پیکره سازمان وکیفیت فعالیتهای آن وارد می‌آورد. این تغییرات توجه مدیران را به اهداف و برنامه­ریزی­های کوتاه مدت و کمی سوق می‌دهد و از میزان مشارکت می‌کاهد.
 
4- آموزش نیروی انسانی
برنامه­ریزی آموزش برای ارتقای سطح علمی نیروی انسانی سازمانهای آموزشی به صورت مستمر موجب آشنایی با تحقیقات جدید، روش­های نو در زمینه انجام کار و… خواهد شد و تحقق نظام مدیریت مشارکتی را تسهیل خواهد کرد.
 
5- تغییر وتحول در ساختار اداری و آموزشی
ساختار و تشکیلات نظام آموزشی ما گرایش به تمرکز دارد و طبیعی است که مناسب نظام مدیریت مشارکتی نیست. بنابراین ضروری است که علاوه بر تغییر و تحول در ساختار اداری و آموزشی، قوانین و آیین­نامه­های آموزشی نیز متناسب با مدیریت مشارکتی تغییر یابند (تصدیقی، 1380).
در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سبک های مدیریت (مشارکتی و سنتی) بر خلاقیت دبیران  دبیرستانهای شهر شیراز(ناحیه1و2) پرداخته شده است.
سبک مدیریت مشارکتی شامل پنج جزء اساسی به شرح زیرمی باشد: (تصمیم گیری[3]‏، ارتباطات[4]، رهبری[5]، ساختار[6]و کنترل[7]) سبک مدیریت سنتی نیز شامل عوامل فوق می‌باشد با این تفاوت که سبک مدیریت مشارکتی سبکی است که امتیازات بالاتری را در مقیاس مدیریت که این عوامل را می‌سنجد، کسب می‌کند. در این تحقیق به بررسی رابطه سبکهای مدیریت (مشارکتی، متعادل و سنتی) و خلاقیت دبیران پرداخته می شود همچنین تاثیر سبک­های مدیریت (مشارکتی،متعادل و سنتی) بر خلاقیت سنجیده می‌شود سپس تفاوت ضرایب همبستگی سبک مدیریت مشارکتی و خلاقیت با سبک مدیریت سنتی و خلاقیت دبیران بررسی می‌شود و در پایان تفاوت سبک مدیریت مدیران زن و مرد بررسی می شود.
[1]-Decentralization
[2]-Bureaucracy
[3]-Decision making
[4]-Communication
[5]-Leadership
[6]-Structure
[7] – Control
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 89
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]