دانلود پایان نامه ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

دانلود پایان نامه ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت سیستم و بهره وری

عنوان : ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

دانشگاه شمال

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته :مدیریت سیستم و بهره وری

 

عنوان :

ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

 

استاد راهنما:

دکتر حمید رضا رضوی

 

استاد مشاور:

دکتر سعید امامقلی زاده

 

۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
 
عنوان                                              شمارهصفحه
فصل اول ;کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه…………………………………….. ۳
۱-۲ – بیان مساله ………………………………. ۴
۱-۳-  اهمیت وضرورت تحقیق………………………… ۵
۱-۵ – اهدف تحقیق……………………………….. ۶
۱-۶-سوالات تحقیق………………………………… ۷
۱-۷-قلمرو تحقیق………………………………… ۷
۱-۸- تعریف واژه ها……………………………… ۷
 
فصل دوم; ادبیات وپیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه …………………………………….. ۱۰
۲-۲-۱-بخش اول : ادبیات نظری غنی سازی شغلی…………. ۱۱
۲-۲-۲-طرح ریزی شغل……………………………… ۱۱
۲-۲-۳-تئوری های در زمینه ی ویژگی های کار………….. ۱۱
۲-۲-۴-طرح ریزی مجدد شغل…………………………. ۱۲
۲-۲-۵-غنی سازی شغلی…………………………….. ۱۲
۲-۲-۶-ابعاد غنی سازی شغلی……………………….. ۱۳
۲-۲-۷-چگونگی غنی سازی شغل……………………….. ۱۳
۲-۳-بخش دوم : ادبیات نظری رضایت شغلی……………… ۱۴
۲-۳-۱-رضایت شغلی……………………………….. ۱۴
۲-۳-۲-عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان… ۱۵
۲-۳-۳-انواع رضایت شغلی………………………….. ۱۶
۲-۳-۴-نظریه های رضایت شغلی………………………. ۱۶
۲-۳-۵-ابعاد رضایت شغلی………………………….. ۱۸
۲-۳-۶-افزایش رضایت شغلی…………………………. ۱۹
۲-۳-۷-تعیین رضایت شغلی………………………….. ۲۰
۲-۳-۸-آثار وجود رضایت شغلی………………………. ۲۱
۲-۴-بخش سوم : ادبیات نظری تعهد سازمانی……………. ۲۳
۲-۴-۱-تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی……………….. ۲۳
۲-۴-۲-مراحل توسعه تعهد سازمانی…………………… ۲۵
۲-۴-۳-اجزاء تعهد سازمانی………………………… ۲۶
۲-۴-۴-اهمیت تعهد سازمانی………………………… ۲۷
۲-۴-۵-عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی…………………. ۲۸
۲-۴-۶-نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی……………… ۲۹
۲-۴-۷-تعهد سطح پایین……………………………. ۳۰
۲-۴-۸-تعهد متوسط……………………………….. ۳۳
۲-۴-۹- تعهد سطح بالا…………………………….. ۳۴
۲-۴-۱۰- شاخص های تعهد…………………………… ۳۶
۲-۴-۱۱-ابعاد تعهد سازمانی……………………….. ۳۸
۲-۴-۱۲-دیدگاه‌های تعهد سازمانی……………………. ۴۰
۲-۴-۱۳- مدل‌ها و الگوهاو نظریات تعهد سازمانی……….. ۴۱
۲-۴-بخش دوم پیشینه تحقیق ……………………….. ۴۷
الف-پیشینه داخلی……………………………….. ۴۷
ب-پیشینه خارجی…………………………………. ۵۱
۲-۵- نتیجه گیری………………………………… ۵۲
 
فصل سوم  ؛ روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه ……………………………………. ۵۶
۳-۲-روش تحقیق …………………………………. ۵۷
۳-۳- جامعه آماری و نمونه………………………… ۵۷
۳-۴- ابزار گرد آوری اطلاعات………………………. ۵۸
۳-۵- روایی پرسشنامه ……………………………. ۵۸
۳-۶- پایایی پرسشنامه …………………………… ۵۹
۳-۷- روش تجزیه وتحلیل…………………………… ۶۰
 
فصل چهار;تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱-مقدمه……………………………………… ۶۲
۴-۲-بررسی جمعیت شناختی……………………………. ۶۳
۴-۳-آمار توصیفی………………………………….. ۶۷
۴-۴-آزمون نرمالیته……………………………….. ۶۸
۴-۵-آمار استنباطی………………………………… ۶۹
۴-۵-۱بررسی فرضیه اول تحقیق………………………… ۶۹
۴-۵-۲ بررسی فرضیهفرعی دوم تحقیق……………………. ۷۲
۴-۵-۳بررسی فرضیهفرعی سوم تحقیق…………………….. ۷۵
۴-۵-۴بررسی فرضیهاصلی……………………………… ۷۸
 
فصل پنجم; نتیجه گیری
۵-۱-مقدمه……………………………………….. ۸۰
۵-۲- یافته های تحقیق……………………………… ۸۰
۵-۳-محدودیت های تحقیق…………………………….. ۸۳
۵-۴-پیشنهادات……………………………………. ۸۳
۵-۵-توصیه برای پژوهشهای آتی……………………….. ۸۵
منابع و پیوست ها…………………………………. ۸۴
چکیده پایان نامه به زبان انگلیسی…………………… ۱۰۸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                            شماره  صفحه
جدول شماره ۲-۱ -نتایج احتمالی سطوح مختلف تعهد……….. ۳۱
جدول شماره ۲-۲ -تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد……. ۳۸
جدول شماره ۲-۳-جمع بندی پیشینه داخلی و خارجی………… ۵۳
جدول شماره ۳-۱ -تفکیک سوالات پرسشنامه……………….. ۵۸
جدول شماره ۳-۲ – محاسبه آلفای کرونباخ………………. ۶۰
جدول۴-۱-بررسی وضعیت جنسیت…………………………. ۶۳
جدول۴-۲-بررسی وضعیت سن……………………………. ۶۴
جدول۴-۳-بررسی وضعیت سابقه…………………………. ۶۵
جدول۴-۴-بررسی وضعیت سطح تحصیلات…………………….. ۶۶
جدول۴-۵-آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول……………… ۶۷
جدول۴-۶-آمار توصیفی مربوط به فرضیه دوم……………… ۶۷
جدول۴-۷- آمار توصیفی مربوط به فرضیه سوم……….
……. ۶۷
جدول ۴-۸-آزمون کولموگوروف-اسمیرنف………………….. ۶۸
جدول ۴-۹-آزمون فرضیه فرعی اول  ……………………. ۶۹
جدول ۴-۱۰-برازش مدل رگرسیونی تعهد سازمانی و رضایت شغلی.. ۷۰
جدول ۴-۱۱-معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F…….. 70
جدول ۴-۱۲-محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر……………. ۷۱
جدول ۴-۱۳- جدول آماره آزمون t‌مربوط به ضریب رگرسیون…… ۷۱
جدول ۴-۱۴-بررسی همبستگی فرضیه فرعی دوم……………… ۷۲
جدول ۴-۱۵-برازش مدل رگرسیونی غنی سازی شغل و رضایت شغلی.. ۷۳
جدول ۴-۱۶-معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F…….. 73
جدول ۴-۱۷-محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر……………. ۷۴
جدول ۴-۱۸- جدول آماره آزمون t‌مربوط به ضریب رگرسیون…… ۷۴
جدول ۴-۱۹-بررسی همبستگی فرضیه فرعی سوم……………… ۷۴
جدول ۴-۲۰-برازش مدل رگرسیونی غنی سازی شغل و تعهد سازمانی ۷۶
جدول ۴-۲۱-معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F…….. 76
جدول ۴-۲۲-محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر……………. ۷۷
جدول ۴-۲۳- جدول آماره آزمون t‌مربوط به ضریب رگرسیون…… ۷۷
جدول ۴-۲۴-نتایج فرضیات تحقیق………………………. ۷۸


فهرست اشکال
 
عنوان                                                            شماره  صفحه
شکل۲-۱-دیدگاه‌های نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی… ۲۷
شکل۲-۲-مدل برداشت فرد از تعهد خود و برداشت دیگران نسبت به تعهد او……………………………………………… ۲۷
شکل۲-۳-اشکال تعهد سازمانی…………………………. ۳۹
شکل۲-۴ عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی………. ۴۵
شکل۲-۵-عوامل ضروری، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی ۴۶
شکل۲-۶-مدل مفهومی تحقیق…………………………… ۵۴
شکل۴-۱-بررسی وضعیت جنسیت………………………….. ۶۳
شکل۴-۲-بررسی وضعیت سن…………………………….. ۶۴
شکل۴-۳-بررسی وضعیت سابقه………………………….. ۶۵
شکل۴-۴-بررسی وضعیت سطح تحصیلات……………………… ۶۶


 
چکیده :
غنی سازیشغل مفهومیاستکهاینروزهادربسیاریازسازمانها،شرکتها،مؤسسات مطرحاست غنیسازیشغلدرجستوجویبهبودعملکردورضایتکارمندبااستفادهازگستردهتر کردنحوزۀفعالیتفردودادنفرصتبیشتربرایموفقیتورشدفردیدرشغلکارمندمیباشد.تحقیق حاضر به بررسی وتبیین رابطه بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)پرداخته نوع پژوهش از نوع توصیفی ، پیمایشی است جامعه آماری تحقیق شامل ۱۵۰ نفر از کارکنانسازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)بوده که از این میان ۱۲۶ نفر بر اساس روش نمونه گیری ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزارهای این پژوهش، پرسشنامه ­های استاندارد غنی سازی شغلی،تعهد سازمانی و رضایت شغلی می باشند.  پایایی پرسشنامه ­ها با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۰٫۹۰۸ ، ۰٫۸۷۸ و محاسبه شد. برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ­ها ابتدا با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف-اسمیرنف، نرمال بودن توزیع داده ها بررسی شد و سپس با بهره گرفتن از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی معناداری فرضیه ها مورد سنجش قرار گرفت.نتایج حاصل نشان داد که بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ، و بین غنی سازی شغل با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
 
کلید واژ ه : غنی سازی شغل ، تعهد سازمانی ، رضایت شغلی،سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)
تعداد صفحه :  ۱۱۸

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.