دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل فضایی دسترسی به مراکز آموزشی دهستان محمدآباد شهرستان هامون

آموزش وپرورش یکی از نهادهای مهمی است که باعث انتقال دانش وفرهنگ ازنسلی به نسل دیگر می شود.کارکردآموزشی درهر سرزمین، زیربنای توسعه اقتصادی-اجتماعی است و سطح بالای آموزش وسواد ودسترسی به خدمات آموزشی مطلوب از ملاکهای توسعه انسانی کشورها می باشد. با توجه به اینکه بخش مهمی از جمعیت کشوردرمناطق روستایی زندگی می کنند ودسترسی آنها به مراکزآموزشی مناسب وهماهنگ با استانداردهای آموزشی از اهمیت زیادی برخوردار است،لذا پژوهش حاضر،با هدف شناسایی توزیع فضایی مراکز آموزشی موجود در دهستان محمدآباد وتعیین ارتباط بین وضعیت فضاهای آموزشی با استانداردهای آموزشی جهت تصمیم گیری برای آینده این سرزمین صورت گرفته است. نوع تحقیق،کاربردی وروش اصلی آن توصیفی-تحلیلی می باشدکه برای انجام آن علاوه برمطالعات کتابخانه ای مثل بررسی اسناد ومدارک،آمارنامه های موجود ومقالات علمی وپژوهشی از روشهای میدانی مشاهده ومصاحبه نیز استفاده شده و پس ازجمع آوری داده ها وتحلیل آنها با استفاده از نرم افزار،نقشه پراکندگی مراکزآموزشی به تفکیک مدارس ابتدایی،راهنمایی ومتوسطه با استفاده ازنرم افزارGIS ترسیم شده است.نتایج تحقیق نشان داد : توزیع وپراکنش مدارس ابتدایی،راهنمایی از نظم بیشتری برخورداراست واین مدارس درروستاهایی که جمعیت آنها بیشترونسبت به بقیه روستاها مرکزیت داشته و درمجاورت راههای اصلی ومسیر تردد روستاییان قرار گرفته،واقع شده اند ودسترسی به آنها مطلوب می باشد اما پراکندگی مدارس متوسطه دهستان آرایش فضایی مناسبی ندارد ودرحالی که دربعضی مناطق دهستان دسترسی به آنها برای دانش آموزان دختر وپسر مطلوب می باشد،درمناطق دیگری از دهستان،کمبود مدارس متوسطه دخترانه وپسرانه محسوس می باشد.همچنین بین وضعیت فضاهای آموزشی موجود با استانداردهای آموزشی از لحاظ میانگین تراکم دانش آموزی در کلاس وسرانه زیربنای آموزشی تناسب وهماهنگی وجود دارد اما مشکلات فیزیکی فضاهای آموزشی،ساختمانهای غیر مقاوم وفرسوده،تعداد کم مدارس هوشمند،کمبود امکانات آموزشی ازقبیل آزمایشگاه وکارگاه،کمبود کادر تخصصی وتوجه کمتر به فعالیتهای عملی وپژوهشی از جمله مواردی است که باعث فاصله از استانداردهای آموزشی شده اند. درپایان پژوهش نیز درجهت بهبود وضعیت آموزشی دهستان پیشنهاداتی ارائه شده است.
واژگان کلیدی: تحلیل فضایی ، مراکز آموزشی ، دهستان محمدآباد.

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عنوان : تحلیل فضایی دسترسی به مراکز آموزشی دهستان محمدآباد شهرستان هامون

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه جغرافیا

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

موضوع:

تحلیل فضایی دسترسی به مراکز آموزشی دهستان محمدآباد شهرستان هامون

 

آذر  ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
                                                           فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
 
۱-۱- مقدمه ۲
۲-۱- بیان مسئله ۵
۳-۱- سئوالات تحقیق ۷
۴-۱- فرضیات تحقیق ۷
۵-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
۶-۱- اهداف تحقیق ۸
۷-۱- پیشینه تحقیق ۹
۱-۷-۱- مطالعات داخلی ۹
۲-۷-۱- مطالعات خارجی ۱۱
۸-۱- محدوده موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق ۱۳
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
 
۱-۲- پیش درآمد ۱۶
۲-۲ تعاریف و مفاهیم ۱۶
۱-۲-۲- فضا ۱۶
۲-۲-۲- فضای جغرافیایی ۱۷
۳-۲-۲- تحلیل فضایی ۱۸
۴-۲-۲- روش تحلیل فضایی ۱۸
۵-۲-۲- دسترسی ۱۹
۶-۲-۲- روستا و جامعه روستایی ۲۰
۷-۲-۲- دهستان ۲۰
۸-۲-۲- توزیع فضایی (پراکندگی) ۲۱
۹-۲-۲- آموزش و پرورش ۲۳
۱۰-۲-۲- سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ۲۴
۳-۲- نظریه ها و دیدگاهها ۲۶
۱-۳-۲- نظریه ها و دیدگاه های فضایی ۲۷
۲-۳-۲- سازمان فضایی و سطح بندی روستاها ۳۴
۴-۲- نظریه سرمایه انسانی ۳۶
۱-۴-۲- تعریف و مفهوم سرمایه انسانی ۳۷
۲-۴-۲-سرمایه گذاری در سرمایه انسانی ۳۷
۳-۴-۲- تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش و پرورش ۳۸
۵-۲- نظام آموزش و پرورش ایران ۳۹
۶-۲- مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در ایران ۴۲
۱-۶-۲- دوره ابتدایی ۴۲
۲-۶-۲- دوره راهنمایی تحصیلی (متوسطه اول) ۴۲
۳-۶-۲- دوره متوسطه عمومی ۴۳
۴-۶-۲- دوره پیش دانشگاهی ۴۳
۷-۲- ضوابط و استانداردهای مربوط به خدمات آموزشی ۴۴
۱-۷-۲- استانداردهای آموزشی و تعداد دانش آموزان در مدارس ابتدایی و راهنمایی ۴۵
۸-۲- مدرسه هوشمند ۴۷
۱-۸-۲- پیشینه هوشمندسازی مدارس ۴۸
۲-۸-۲- اهداف ایجاد مدارس هوشمند ۴۹
۳-۸-۲- پیش نیازها جهت اجرای مدارس هوشمند ۵۰
فصل سوم:
مواد و روش ها
 
۱-۳ – پیش درآمد ۵۲
۲-۳- موقعیت، حدود و وسعت منطقه مورد مطالعه ۵۴
۳-۳- ویژگیهای  طبیعی منطقه ۵۵
۱-۳-۳- زمین شناسی و ژئومورفولوژی ۵۵
۲-۳-۳- آب وهوا‌( اقلیم) ۵۶
۱-۲-۳-۳- بادهای ۱۲۰ روزه سیستان ۶۲
۳-۳-۳- منابع آب ۶۲
۴-۳-۳- خاکهای منطقه ۶۴
۵-۳-۳- وضعیت پوشش گیاهی ۶۵
۶-۳-۳- زندگی جانوری ۶۵
۴-۳- ویژگیهای جغرافیای انسانی ۶۶
۱-۴-۳- بررسی وضعیت جمعیت منطقه ۶۶
۲-۴-۳- ترکیب جنسی جمعیت ۶۸
۳-۴-۳- وضعیت سواد ۶۸
۴- ۴ – ۳- کشاورزی ۶۹
۵-۴-۳- صنایع و معادن ۷۰
۶-۴-۳- فعالیت های عمرانی و خدماتی ۷۱
۱-۶-۴-۳ مساکن روستایی ۷۱
۲-۶-۴-۳- معابر و شبکه حمل ونقل ۷۲
۳-۶-۴-۳- تأمین آب شرب ۷۳
۴-۶-۴-۳- برق رسانی ۷۳
۵-۶-۴-۳- خدمات بهداشتی و درمانی ۷۳
۶-۶-۴-۳- سایر خدمات ۷۴
۷-۴-۳- ویژگی های فرهنگی و اجتماعی ۷۴
۸-۴-۳- جغرافیای تاریخی سیستان ۷۵
۹-۴-۳- آثار تاریخی منطقه ۷۶
۵-۳- روش تحقیق ۷۹
۱-۵-۳- روشها و مراحل تحقیق ۷۹
۲-۵-۳- جامعه آماری ۸۰
۳-۵-۳-روش و ابزار گرد آوری داده ها ۸۱
۴-۵-۳- شاخص های مورد مطالعه ۸۲
۵-۵-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۸۳
فصل چهارم
یافته های تحقیق
 
۱-۴- پیش درآمد ۸۵
۲-۴- یافته های توصیفی و تحلیلی ۸۵
۱-۲-۴- تغییرات مربوط به تعداد جمعیت و خانوار روستاهای مورد مطالعه ۸۸
۲-۲-۴- مراکز آموزشی مقطع ابتدایی ۹۱
۱-۲-۲-۴- پراکندگی و دسترسی به مدارس ابتدایی در دهستان محمدآباد ۹۲
۲-۲-۲-۴- درجه بندی مدارس ابتدایی دهستان در مقایسه با استانداردهای آموزشی ۹۸
۳-۲-۲-۴- تراکم دانش آموز در کلاس های مدارس ابتدایی در مقایسه با استانداردهای آموزشی ۱۰۰
۴-۲-۲-۴- وضعیت فضاها و تجهیزات آموزشی مدارس ابتدایی دهستان در مقایسه با استانداردهای آموزشی ۱۰۱
۵-۲-۲-۴- بررسی وضعیت کادر آموزشی و سایر کارکنان مدارس ابتدایی دهستان ۱۰۵
۳-۲-۴- مراکز آموزشی مقطع راهنمایی ۱۰۸
۱-۳-۲-۴- پراکندگی و دسترسی به مدارس راهنمایی در دهستان محمدآباد ۱۰۸
۲-۳-۲-۴-درجه بندی مدارس راهنمایی دهستان در مقایسه با استانداردهای آموزشی ۱۱۶
۳-۳-۲-۴- تراکم دانش آموز در کلاس های مدارس راهنمایی دهستان در مقایسه با استانداردهای آموزشی ۱۱۷
۴-۳-۲-۴- وضعیت فضاها و تجهیزات آموزشی در مقایسه با استانداردهای آموزشی ۱۱۸
۵-۳-۲-۴- بررسی وضعیت کادر آموزشی و سایر کارکنان مدارس راهنمایی دهستان ۱۲۳
۴-۲-۴- مراکز آموزشی مقطع متوسطه ۱۲۴
۱-۴-۲-۴- پراکندگی و دسترسی به مراکز آموزشی متوسطه در دهستان محمدآباد ۱۲۶
۲-۴-۲-۴- تراکم دانش آموز در کلاس های مراکز آموزشی متوسطه دهستان در مقایسه با استانداردهای آموزشی ۱۳۳
۳-۴-۲-۴- وضعیت فضاها و تجهیزات آموزشی در مقایسه با استانداردهای آموزشی ۱۳۴
۴-۴-۲-۴- بررسی وضعیت کادر آموزشی و سایر کارکنان مدارس متوسطه دهستان ۱۳۶
۳-۴- آزمون فرضیات ۱۳۷
۱-۳-۴- آزمون فرضیه نخست ۱۳۸
۲-۳-۴- آزمون فرضیه دوم ۱۳۹
فصل پنجم
جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات
 
۱-۵- جمع بندی ۱۴۳
۲-۵- نتیجه گیری ۱۴۴
۳-۵- پیشنهادات ۱۴۷
منابع ۱۵۲

 
فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول ۱-۱- مراکز آموزشی مورد مطالعه ۱۴
جدول ۱-۲ -استانداردهای آموزشی و تعداددانش آموزان آنها در مدارس ابتدایی ۴۶
جدول ۲-۲ -استانداردهای آموزشی و تعداد دانش آموزان آنها در مدارس راهنمایی ۴۶
جدول ۳-۲-استانداردها و ضوابط خدمات آموزشی در مناطق روستایی کشور ۴۷
جدول ۱-۳- مساحت دهستانهای شهرستان هامون در سال ۱۳۹۱ ۵۴
جدول ۲-۳-  وضع جوی منطقه سیستان بر حسب ماه: سال ۱۳۸۹ ۵۸
جدول ۳-۳- ویژگیهای عناصر اقلیمی منطقه سیستان ۵۹
جدول ۴-۳- آمار تعدادی از عناصر اقلیمی ایستگاه سینوپتیک زابل طی سالهای ۹۰-۱۳۸۰ ۶۰
جدول ۵-۳- تعداد جمعیت و خانوار شهرستان هامون در سالهای ۱۳۸۵ ، ۱۳۹۰ ۶۷
جدول ۶-۳- وسعت و تراکم جمعیت دهستانهای شهرستان هامون در سال ۱۳۹۰ ۶۷
جدول ۷-۳- تعداد حانوار وجمعیت از نظر جنسیت در شهرستان هامون و دهستان محمدآباد در سال ۱۳۸۵ ۶۸
جدول ۸-۳- تعداد افراد باسواد و بی سواد بر حسب جنس در شهرستان هامون ۶۹
جدول ۹-۳-طول محور های روستایی آسفالته شهرستان هامون در سال ۱۳۹۰ ۷۲
جدول ۱۰-۳- مراحل انجام تحقیق ۸۰
جدول ۱-۴- طرح اتصال مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ ۸۸
جدول ۲-۴- تعداد خانوار و جمعیت روستاهای مورد مطالعه دهستان محمد آباد در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ ۸۹
جدول ۳-۴-مقایسه تعداد آموزشگاهها و تعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی سال ۹۲-۱۳۹۱ ۹۴
جدول ۴-۴- آمار مدارس ابتدایی روستاهای مورد مطالعه در دهستان ۹۷
جدول ۵-۴- وضعیت مدارس ابتدایی دهستان محمدآباد در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ از حیث درجه استاندارد آموزشی ۹۸
جدول ۶-۴- مقایسه فضاهای آموزشی مقطع ابتدایی دهستان ازنظر محوطه و زیربنا با استانداردهای آموزشی درسالتحصیلی ۹۲-۹۱ ۱۰۱
جدول ۷-۴- توزیع کارکنان مدارس ابتدایی دهستان محمد آباد از لحاظ جنسیت در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ ۱۰۷
جدول ۸-۴ مقایسه تعداد آموزشگاهها و تعداد دانش آموزان مقطع راهنمایی در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ ۱۱۲
جدول ۹-۴- آمار مدارس راهنمایی روستاهای مورد مطالعه در دهستان محمد آباد در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ ۱۱۵
جدول ۱۰-۴- مقایسه فضاهای آموزشی مدارس راهنمایی دهستان محمدآباد در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ ۱۲۱
جدول ۱۱-۴- آمار مدارس مراکز آموزشی متوسطه دهستان محمدآباد در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ ۱۳۱
جدول ۱۲-۴- مقایسه سرانه فضاهای آموزشی زیر بنا در مدارس متوسطه دهستان محمدآباد در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ (متر مربع) ۱۳۵

 
 
 
فهرست اشکال

عنوان صفحه
شکل ۱-۲-اجزای یک پایگاه اطلاعاتی مبتنی بر GIS ۲۵
شکل ۲-۲- مدل فون تانن ۲۹
شکل ۳-۲- سلسله مراتب مکانهای مرکزی کریستالر ۳۰
شکل ۴-۲ -سلسله مراتب مرکزی براساس اصول بازار یابی، ترابری و اداری ۳۲
شکل ۵-۲- سطح بندی سکونتگاههای روستایی ۳۶
شکل ۱-۳-نقشه تقسیمات سیاسی استان سیستان و بلوچستان ۵۳
شکل ۲-۳- منحنی آمبروترمیک منطقه سیستان ۵۷
شکل۳-۳- نمودار خلاصه پارامترهای محاسباتی دمای هوا در ایستگاه زابل ۶۱
شکل ۱-۴- نمودار ستونی تعداد آموزشگاههای مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ ۸۶
شکل ۲-۴- نمودار ستونی تعداد دانش آموزان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ ۸۶
شکل۳-۴- نمودار دایره ای درصد کارکنان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون از لحاظ مدرک تحصیلی در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ ۸۷
شکل ۴-۴- نمودار ستونی جمعیت سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ روستاهای مورد مطالعه در دهستان محمدآباد ۹۰
شکل ۵-۴- نقشه پراکندگی مدارس ابتدایی دهستان محمد آباد در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ ۹۳
شکل ۶-۴- نقشه دسترسی دانش آموزان روستایی  به مدارس ابتدایی دهستان محمد آباد در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ ۹۵
شکل ۷-۴- نمودار ستونی درجه بندی مدارس ابتدایی دهستان محمد آباد در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ در مقایسه با استانداردهای آموزشی ۹۹
شکل۸-۴- نمودار دایره ای درصد کارکنان (آموزشی،اداری و خدماتی) مقطع ابتدایی دهستان محمدآباد در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ ۱۰۶
شکل ۹-۴- نقشه پراکندگی مدارس راهنمایی دهستان محمد آباد در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ ۱۱۰
شکل ۱۰-۴- نقشه دسترسی دانش آموزان روستایی دهستان محمدآباد به مدارس راهنمایی در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ ۱۱۳
شکل۱۱-۴- نقشه پراکندگی مراکز آموزشی متوسطه دهستان محمدآباد در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ ۱۲۷
شکل ۱۲-۴- نمودار ستونی مقایسه جمعیت دانش آموزی مدارس متوسطه دهستان محمدآباد به تفکیک رشته تحصیلی در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ ۱۲۸
شکل۱۳-۴- نقشه دسترسی دانش آموزان روستایی به مراکز آموزشی متوسطه دهستان محمدآباد در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ ۱۲۹

 

فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه
لفظ آموزش وپرورش در مفهومی وسیع به کلیه فرآیندهایی اطلاق می شود که زندگی فرهنگی را برای انسان تأمین می کند (جرالد ال،۱۳۸۹،۱۱).
آموزش و پرورش فرآیندی زگهواره تا گور است که در هر جامعه ایی وجود داشته و اشکال گوناگونی دارد، از یادگیری براساس تجربه های زندگی تا آموزش و پرورش آموزشگاهی، از اجتماعات صنعتی تا غیر صنعتی، از محیط های روستایی تا شهری، بنابراین آموزش و پرورش یک پدیده اجتماعی است (علاقه بند، ۱۳۷۲، ۴) .
آموزش رسمی نهاد مهمی برای انتقال دانش و فرهنگ از نسلی به نسل دیگر و پرورش آن دسته از خصایص آدمی است که به بازده اقتصادی، ثبات اجتماعی و ایجاد دانش های جدید کمک می کند، بخشی از این  دانش همان نظری است که جامعه نسبت به خود نظام مدرسه پیدا می کند، برای آنکه یک نهاد نقش مهمی در جامعه ایفا کند لازم است مشروع باشد  یعنی مردمی که از آن استفاده می کنند، باید معتقد باشند که این نهاد در خدمت منافع و نیازهای آنان است (کانوی، ۱۳۶۷، ۱۳).
امروزه  بسیاری از متفکران و متخصصان تعلیم و تربیت که طرفدار برداشتی نو و دیدی تازه در زمینه اصلاحات آموزشی هستند، بر این باورند که برنامه ریزی اصلاحات  به منظور تجدید نظر اساسی در عملکرد گذشته و کنونی نظام های تعلیم و تربیت هر کشور باید در پرتو بررسی پیشینه تاریخی تحولات آموزش و پرورش و تحلیل وضعیت کنونی نظام آموزشی صورت گیرد، زیرا در این صورت می توان با دیدی تازه و جامع عواملی را که موجب رکود فعالیتهای فرهنگی و علمی
و شکل گیری دشواریهای کنونی نظام آموزشی شده است، شناسایی کرد (کانل ، ۱۳۷۳، ۶۹۴).
اصولاً ساختار نظام آموزش و پرورش در ابعاد دوگانه بررسی می شود که عبارتند از:
۱- بعد عمودی نظام که شامل مراحل تحصیلات رسمی با توجه به سن ورود به مدرسه و تعداد سالهای تحصیل در هر مرحله تحصیلی است.
۲- بعد افقی نظام آموزش و پرورش که به تقسیمات درونی هر یک از مراحل تحصیلی یا دوره های آموزشی که شامل شاخه ها و رشته های تحصیلی است، اطلاق می شود مانند رشته های نظری و فنی و حرفه ایی در دوره متوسطه (آقازاده، ۱۳۸۸، ۲۳).
مسئولان برنامه های اصلاحی آموزش و پرورش ممالک موفق معتقدند که اصلاح کمی و کیفی آموزش و پرورش باید از مقاطع تحصیلی پایین تر آغاز گردد تا بتوان شرایط تحول برای مقاطع بالاتر را مهیا ساخت، آنان تأکید دارند که بازسازی و اصلاح آموزش و پرورش فرآیندی نیست که بتوان آن را با اقدام ضربتی آن هم از رأس و قلّه ی هرم آموزشی آغاز کرد، بلکه اقدام اصلاحی متناسب و سنجیده باید از قاعده هرم آموزشی یعنی از سطح آموزش قبل از دبستان و آموزش ابتدایی شروع گردد تا بتوان آن را به صورت فرآیندی فراگیر و همه جانبه به سطوح بالای آموزشی (دوره متوسطه و آموزش عالی) هدایت کرد.اما متأسفانه این توصیه کارشناسان در فرهنگ برنامه ریزی کشور ما جایگاه شناخته شده ایی ندارد (همان،۱۳۸۸، ۲۲۱-۲۲۰).
با توجه به اینکه در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح تأکید شده است و همچنین سطح بالای آموزش و سواد از ملاک های توسعه انسانی کشورها محسوب می شود لذا دسترسی جوامع روستایی و شهری به خدمات آموزشی و پراکنش مناسب مراکز آموزشی از اهمیت زیادی برخوردار است.
در این پژوهش وضعیت دسترسی دانش آموزان دهستان محمد آباد شهرستان هامون در منطقه سیستان به مراکز آموزشی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه با استفاده از روش تحلیل فضایی و نرم  افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مورد بررسی قرار می گیرد.
چارچوب اصلی این پژوهش ابتدا در فصل اول تحت عنوان مقدمه وکلیات تحقیق شامل بیان مسئله، سئوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق ، پیشینه ی تحقیق (مطالعات داخلی و خارجی) محدوده ی موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق می باشد.
فصل دوم شامل مبانی نظری تحقیق است که در آن پیش در آمد، تعاریف و مفاهیم و دیدگاه ها و نظریه ها ذکر می گردد.
در فصل سوم این پژوهش بعد از پیش در آمد ابتدا کلیات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در قالب ویژگی های طبیعی و انسانی و سپس به بیان مواد و روش ها، جامعه آماری و روش ها و ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.
فصل چهارم شامل یافته های تحقیق به صورت پیش درآمد و یافته های توصیفی بدست آمده از بررسیهای میدانی  در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و آزمون فرضیات می باشد.
و فصل پنجم به جمع بندی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات می پردازد.
تعداد صفحه :۱۷۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***