دانلود پایان نامه : اثر 8 هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود برخی قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش : رفتار حرکتی

عنوان : اثر 8 هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود برخی قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته ­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی

عنوان پایان نامه

اثر 8 هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود برخی قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی

استاد راهنما:

علی حیرانی

 

استاد مشاور:

کامران یزدانبخش

 

آبان ماه 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
اختلال هماهنگی رشدی معمولا با اختلالات حرکتی و شناختی نظیر تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش­بینی و حافظه در کودکان مبتلا همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی می­باشد. تعداد 20 آزمودنی کودک در دامنه سنی 8-12سال از بین کودکان اختلال هماهنگی رشدی مدارس استثنایی شهرستان کرمانشاه حضور داشتند به صورت نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پروتکل تمرینی شامل 8 هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بود، که طی سه جلسه در هفته و 50 دقیقه تمرینات انجام می­گردید. متغیرهای حرکتی (نظیر تعادل ایستا، تعادل پویا، هماهنگی دو دستی، هماهنگی چشم و دست) و شناختی (نظیر زمان واکنش ساده و انتخابی، زمان پیش بینی، حافظه فعال) قبل و بعد از تمرینات توسط ابزار معتبر (تست تعادل ایستای لک لک، تست تعادل پویای Y، دستگاه هماهنگی دو دستی و دستگاه هماهنگی چشم و دست، دستگاه سنجش زمان واکنش ساده و انتخابی، دستگاه زمان پیش بینی، نرم افزار حافظه فعال)، اندازه گیری شد. پس از اطمینان از توزیع طبیعی داده ها با استفاده از آزمون کولمو گرف- اسمیرنوف، از آزمون های t همبسته و مستقل برای مقایسه نتایج درون و بین گروهی استفاده شد. پیشرفت معنی داری در همه متغیرهای اندازه­گیری شده از پیش­آزمون تا پس‌آزمون در گروه آزمایش وجود داشت (p<0/05). همچنین یافته ها نشان داد گروه تجربی نسبت به گروه کنترل در متغیرهای اندازه گیری شده به طور معنی داری بهتر بودند (p<0/05). بنابراین الگوی نتایج تحقیق پیشنهاد می­کند که انجام تمرینات ادراکی- حرکتی موجب بهبود عملکرد حرکتی و شناختی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی می­شود.
کلیدواژه­ها: تمرینات ادراکی- حرکتی، اختلال هماهنگی رشدی، قابلیت­های حرکتی و شناختی
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                صفحه
 
فصل اول: طرح پژوهش
مقدمه و بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
اهمیت و ضرورت…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
اهداف پایان نامه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
اهدف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
پیش­فرض­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
فرضیه­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 9
قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
محدودیت های غیر قابل کنترل……………………………………………………………………………………………………………. 10
تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 10
اختلال هماهنگی رشدی…………………………………………………………………………………………………………………….. 10
تمرینات ادراکی- حرکتی ……………………………………………………………………………………………………………………. 10
پیش بینی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
تعادل ایستا ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
تعادل پویا ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
حافظه فعال………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
زمان واکنش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
اختلال رشدی ویژه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
اختلال هماهنگی رشدی…………………………………………………………………………………………………………………….. 16
DCD چیست؟………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
نام های دیگر………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
چگونه DCD یک کودک را تحت تاثیر قرار می دهد؟…………………………………………………………………………. 17
مشکلات حرکتی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
نارسایی حرکتی- برنامه ریزی حرکتی درشت……………………………………………………………………………………… 17
مشکلات در ضمینه مهارت­های حرکتی ضعیف…………………………………………………………………………………. 17
ادراک بصری؛ مشکلات حرکت بصری ………………………………………………………………………………………………. 18
ادراک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
عدم یکپارچگی حسی ………………………………………………………………………………………………………………………… 19
ضعف آگاهی و هشیاری بدنی………………………………………………………………………………………………………………. 19
تنش کم عضلانی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
وضعیت قرارگیری بدن …………………………………………………………………………………………………………………………19
سازماندهی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..20
یادگیری وظایف جدید یا دشوار ………………………………………………………………………………………………………….. 21
مشکلات رفتاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………21
ضعف توجه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
ضعف تمرکز …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
ضعف اعتماد به نفس و نا امیدی ………………………………………………………………………………………………………… 23
تغییرپذیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
مشکلات اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
در خانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
مشکلات مراقبت از خود ……………………………………………………………………………………………………………………. 23
غذا خوردن ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
لباس پوشیدن ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
در مدرسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
مشکلات خاص در یادگیری …………………………………………………………………………………………………………….. 24
زبان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
نوشتن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
خواندن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
علل خام حرکتی چیست؟ …………………………………………………………………………………………………………………………. 26
عوامل مربوط به مادر ……………………………………………………………………………………………………………………………… 27
عوامل مربوط به زایمان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
عوامل روانی اجتماعی رشد …………………………………………………………………………………………………………………… 28
داشتن انتظارات نامعقول از کودک ……………………………………………………………………………………………………. 28
بد رفتاری با کودک ……………………………………………………………………………………………………………………………. 29
بد کارکردی های مغزی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 29
فرضیه مخچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
فرضیه هسته های قاعده­ای ………………………………………………………………………………………………………………… 31
فرضیه آهیانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
مناطق دیگر …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34
اختلالات عصبی حرکتی ………………………………………………………………………………………………………………………. 35
اختلالات تشنجی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
اختلالات تکانشی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 35
پیشنهادات و فعالیت­هایی برای مهارت­های حرکتی در حال توسعه ………………………………………………………… 35
فاکتورهای اندازه گیری شده ………………………………………………………………………………………………………………………… 37
تعادل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
اهمیت تعادل در وضعیت بدنی……………………………………………………………………………………………………………….. 38
تعادل ایستا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
تعادل پویا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
تئوری­های تعادل………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39
تئوری رفلکس سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………………………………….. 39
تئوری سیستم­ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39
سیستم­های درگیر در کنترل تعادل………………………………………………………………………………………………………… 40
مکانیزم­های حرکتی در کنترل تعادل………………………………………………………………………………………………………. 40
تون پاسچرال ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 40
تون عضلانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
سیستم­های عصبی درگیر در تعادل………………………………………………………………………………………………………… 42
سیستم وابران محیطی………………………………………………………………………………………………………………………… 42
مکانیزم­های حسی در کنترل تعادل…………………………………………………………………………………………………………….. 42
سیستم بینایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42
سیستم حسی- پیکری…………………………………………………………………………………………………………………………. 43
سیستم دهلیزی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 43
سیستم عصبی کنترل کننده تعادل…………………………………………………………………………………………………………. 44
هماهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
هماهنگی دو دستی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
هماهنگی چشم و دست ……………………………………………………………………………………………………………………….. 53
زمان واکنش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
پیش بینی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
حافظه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59
حافظه فعال و حافظه کوتاه مدت ……………………………………………………………………………………………………………….. 60
ادراک و حرکت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
تمرینات ادراکی- حرکتی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 63
اختلال در برنامه حرکتی …………………………………………………………………………………………………………………………… 63
فرایند ادراکی- حرکتی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
حرکات ادراکی- حرکتی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 67
حرکات مرتبط با مفهوم ادراکی- حرکتی…………………………………………………………………………………………………….. 68
تعادل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
آگاهی فضایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
آگاهی زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
آگاهی بدنی و جهت یابی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
نظریه­های ادراکی- حرکتی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 72
نظریه ادراکی – حرکتی کپارت ……………………………………………………………………………………………………………………….. 73
تحقی یرامون اثر بخشی برنامه­های ادراکی- حرکتی ……………………………………………………………………………………… 73
تاریخچه و انواع آزمون­های حرکتی ………………………………………………………………………………………………………………….. 74
پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76
پژوهش های داخل کشور……………………………………………………………………………………………………………………………. 76
پژوهش های خارج کشور……………………………………………………………………………………………………………………………. 79
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87
 
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91
طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91
جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
مهیارهای ورود به تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
ملاک های خروج شرکت کنندگان…………………………………………………………………………………………………………………. 92
متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
متغیر مستقل: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93
متغیر وابسته: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 93
ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93
روش اجرای آزمون هماهنگی دو دستی ………………………………………………………………………………………………………….. 94
روش اجرای آزمون هماهنگی چشم و دست ……………………………………………………………………………………………………. 95
روش اجرای آزمون زمان واکنش ……………………………………………………………………………………………………………………… 96
روش اجرای آزمون زمان پیش بینی ………………………………………………………………………………………………………………… 97
نحوه اجرای آزمون تعادل ایستا ………………………………………………………………………………………………………………………… 97
نحوه اجرای آزمون حافظه کاری وکسلر …………………………………………………………………………………………………………… 98
سیاهه اختلال هماهنگی رشدی ………………………………………………………………………………………………………………………. 98
نحوه اجرای آزمون تعادل پویا …………………………………………………………………………………………………………………………. 99
فرایند انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 100
پروتکل تمرینی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101
ملاحظات اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102
ابزار تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102
 
فصل چهارم : یافته های پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 106
اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات فردی آزمودنی­ها…………………………………………………………………………………. 106
توزیع داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107
روش دلتا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 108
آزمون نرمال بودن داده­ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 110
آزمون فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111
فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111
فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 113
فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 114
فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 116
فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 117
فرضیه ششم………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119
فرضیه هفتم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 120
جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 122
 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125
خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127
قابلیت­های حرکتی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 127
قابلیت­های شناختی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 131
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 133
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 135
پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 135
پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 135
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….136
منابع                                                     136
فهرست نمودار
عنوان                                                                                                                                          صفحه
                                                 
نمودار 4-1- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تعادل ایستا دو گروه تجربی و کنترل…………………………………………… 112
نمودار 4-2- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تعادل پویای کلی دو گروه تجربی و کنترل…………………………………… 114
نمودار 4-3- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون هماهنگی دو دستی دو گروه تجربی و کنترل ……………………………… 115
نمودار 4-4- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون هماهنگی چشم و دست دو گروه تجربی و کنترل ……………………….. 117
نمودار 4-5- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون زمان واکنش انتخابی دو گروه تجربی و کنترل(ثانیه) …………………… 118
نمودار 4-6- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون زمان واکنش ساده دو گروه تجربی و کنترل(ثانیه) ………………………. 118
نمودار 4-7 – مقایسه پیش آزمون و پس آزمون زمان پیش بینی دو گروه تجربی و کنترل (ثانیه) ……………………….. 120
نمودار 4-8 – مقایسه پیش آزمون و پس آزمون حافظه کلی دو گروه تجربی و کنترل…………………………………………… 121
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                    صفحه
 
جدول 4-1- اطلاعات توصیفی مربوط به آزمودنی‌ها…………………………………………………………………………………………… 106
جدول 4-2- جدول نتایج پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت­های شناختی …………….. 107
جدول 4-3- جدول نتایج پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت­های حرکتی……………….. 108
جدول 4-4- دلتای پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت­های شناختی ………………………. 109
جدول 4-5- دلتای پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت­های حرکتی ………………………… 109
جدول 4-6- آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف در رابطه با دلتای بین پیش آزمون و پس آزمون در قابلیت­های شناختی         110
جدول 4-7- آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف در رابطه با دلتای بین پیش آزمون و پس آزمون در قابلیت­های حرکتی          111
جدول 4-8- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در تعادل ایستا………………………………………. 112
جدول 4-9- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در تعادل ایستا.. 112
جدول 4-10- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در تعادل پویا کلی………………………………. 113
جدول 4-11- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در تعادل پویای کلی.         114
جدول 4-12- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در هماهنگی دو دستی……………………….. 115
جدول 4-13- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در هماهنگی دو دستی      115
جدول 4-14- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در هماهنگی چشم و دست…………………. 116
جدول 4-15- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در هماهنگی چشم و دست 117
جدول 4-16- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در زمان واکنش ساده و انتخابی…………… 118
جدول 4-17- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل درزمان واکنش ساده و انتخابی        119
جدول 4-18- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در زمان پیش بینی……………………………… 119
جدول 4-19- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در زمان پیش بینی           120
جدول 4-20- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در حافظه فعال کلی…………………………….. 121
جدول 4-20-نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در حافظه فعال کلی        122
مقدمه و بیان مسئله
در زندگی کودک پیش از رفتن به مدرسه رشد مهارت­های حرکتی نقش اساسی را در یادگیری بعدی دارد عده­ای از محققین (کپارت، کتمن، بارک[1]) معتقدند یادگیری حرکتی مبدأ هر یادگیری است و فرایندهای ذهنی عالی­­تر پس از رشد مناسب سیستم حرکتی و سیستم ادراکی و همچنین پیوندهای ارتباطی میان یادگیری حرکتی و ادراکی به وجود می‌آید. در حقیقت ابتدایی‌ترین پاسخ­های رفتاری کودکان از نوع حرکتی است کودک با کمک این رفتارهای حرکتی به درک خود و دنیای اطراف نائل می­شود و این تجارب حرکتی زیربنای آگاهی­ها و یادگیری­های او را فراهم می­کند و در دوران کودکی آمیختگی و پیوستگی فعالیت­های حرکتی و ذهنی بسیار بالا است. می‌توان تا حدود زیادی ریشه رفتارهای ذهنی تکامل‌یافته تر را نیز در یادگیری حرکتی جستجو کرد. رشد عصبی و عضلانی کودک پایه لازم جهت رشد و تکامل فزاینده فعالیت روانی– حرکتی وی را فراهم می‌سازد و با توسعه سیستم عصبی عضلانی رشد مهارت­های حرکتی و توانایی­های حرکتی پایه جدا می­باشد (دانیل دی، ویلیامز رای، سینکلر،1990).
در دنیای امروز دیگر به ورزش به عنوان سرگرمی و تفریح نگاه نمی­شود؛ بلکه نقش ورزش در سلامت روانی انسان مورد قبول همه است. این امر به گونه­ایست که ورزش به عنوان یک رویکرد درمانی، در درمان بسیاری از اختلالات و ناتوانی­ها به خصوص در کودکان مورد استفاده قرار می­گیرد. یکی از برنامه­های معتبر، برنامه­های تمرینی ادراکی- حرکتی هستند که بر پایه سطح تکامل، تنظیم شده­اند و بسیاری از عناصر دیگر را دارا می­باشند. افزایش آگاهی­های بدنی، فضایی، جهت‌دار و زمانی به عنوان وسیله هدایت کودک به سوی کنترل حرکتی را افزایش داده و توانایی در انجام حرکات را ایجاد می­کند (پلهام[2]، بندر[3]، 1983). اختلال هماهنگی رشد حرکتی (DCD)[4] عبارتی است که انجمن روان‌پزشکی آمریکا برای توصیف کودکانی که در اجرای برخی از مهارت‌های حرکتی با مشکل مواجه بوده و از شایستگی حرکتی لازم جهت مقابله با نیازهای حرکتی زندگی روزمره خود رنج می‌برند پیشنهاد کرده است. براساس معیارهای تشخیصی ارائه‌شده در متن تجدیدنظر شده راهنمای انجمن(DSM-IV-TR)[5] تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی حرکتی، معیار الف: هماهنگی این دسته از کودکان به طور بارزی نسبت به سن و توانایی هوشی آن‌ها پایین تر است؛ معیار ب: این مشکلات هماهنگی اثرات منفی مشخصی بر پیشرفت تحصیلی و فعالیت­های روزمره زندگی آن­ها می‌گذارد؛ معیار ج: این اختلال سبب بروز وضعیت پزشکی خاص یا اختلالات رشدی وسیع نمی­باشد (انجمن روان‌پزشکی امریکا، 1381). اختلال هماهنگی پیش‌رونده (DCD) به عنوان یک صدمه‌ی قابل‌ملاحظه‌ی هماهنگی حرکتی مطرح شده است.‌ هنگامی این تشخیص گذاشته می‌شود که اختلالات حرکتی مذکور تأثیرات منفی قابل‌ملاحظه‌ای بر برخی از جنبه‌های دیگر زندگی فرد داشته باشد که معمولاً تأثیر بسزایی بر امور تحصیلی و فعالیت‌های روزمره زندگی دارد. این اختلال با اختلالات پیش‌پاافتاده و ناچیز دوران کودکی شروع می‌شود و معمولاً بین سنین 6 تا 12 سالگی تشخیص داده می‌شود. این اختلال هم به صورت مجزا وجود دارد وهم به صورت توأم با سایر اختلالات مانند اختلالات یادگیری[6] یا [7]ADHDممکن است وجود داشته باشد. هنگامی‌که از کلمه دیسپراکسیا استفاده می‌شود تعریف بیشتر به سمت سازمان‌دهی برنامه‌ریزی و سازمانده‌ی حرکتی میل می­نماید (مورن اف بل، 2006).
سال­های اول زندگی دوره بسیار مهم تکامل حواس و به تبع آن ادراک و شناخت می­باشد. در این سال­ها درک و شناخت از محیط افزایش‌یافته و مهارت­های حرکتی کم‌کم رشد می­کنند. برخی از کودکان در مهارت­های حرکتی نظیر حرکات روزانه خود که نیازمند هماهنگی می‌باشد، مشکل‌دارند. اختلال در اجرای حرکات هماهنگ دغدغه همیشگی برخی از والدین، مربیان، معلمان و محققان علوم حرکتی و توان‌بخشی بوده است تا جایی که سال 1930، دوره نشانگان دست و پا چلفتی نامیده شد (آمراتونگا[8]، 2004). این نشانگان به معنی وضعیت رفتارهای حرکتی بی­ دست و پا که می­تواند باهر ناحیه عصبی خاص ارتباط داشته و باعث اختلال و یا آسیب شود، می­باشد. اگر چه این اصطلاح همچنان مورد استفاده قرار می­گیرد، اما در حال حاضر اصطلاح اختلال هماهنگی رشدی مورد استفاده مجامع علمی و آکادمیک رایج شده است. به عبارت دیگر آن‌ها کودکانی هستند که  دارای اختلال هماهنگی رشدی (DCD) هستند (مورن اف بل، 2002). اختلال هماهنگی رشد (DCD) یک اصطلاح عمومی در توضیح مشکلات مهارت­های فیزیکی می‌باشد که شباهتی به بیماری شناخته‌شده یا تأخیر کلی ندارد، این اختلال بر نحوه عملکرد شخص مبتلا تأثیر می‌گذارد. DCD زمانی رخ می­دهد که در رشد مهارت­های حرکتی تأخیر ایجاد شود و یا در حین اجرای حرکات هماهنگ شده مشکلی به وجود آید که باعث ناتوانی در انجام وظایف روزمره خواهد شد. به عبارت دیگر طرح و اجرای جابجای حرکت فرد دچار آسیب می‌شود (جیویس[9]، 2003). اختلال هماهنگی رشدی برای توضیح مشکلاتی در زمینه رشد مهارت­های حرکتی به کار می رود، این عارضه در ابتدای زمینه یادگیری و یا حرکت­هایی که نیاز به هماهنگی حرکتی دارند به صورت یک مشکل آشکار خواهد شد. میزان شیوع اختلالات هماهنگی رشد در میان کودکان (7سال) حدود 5 تا 6 درصد گزارش شده است که مشکلاتی از جمله تأخیر رشدی، اختلال تعادل، اختلال ادراکی و ضعف و هماهنگی حرکتی در کودکان مبتلا تأیید شده است (انجمن روان‌پزشکی امریکا، 1994) و براساس گزارش‌ها، پسران سه تا هفت برابر بیشتر از دختران به این اختلال مبتلا می‌شوند (کادسیو[10] و گیلبرگ[11]، 1999). سایر مشکلات این کودکان که به دو دسته‌ی جسمانی و حرکتی شامل: آگاهی بدنی پایین، مشکلاتی در انجام حرکات درشت و ظریف، تأخیر در یادگیری مهارت­های حرکتی خاص، اختلال در انجام فعالیت‌هایی که به تغییر مداوم وضعیت بدن نیاز دارد و فعالیت‌هایی که نیاز به هماهنگی دو طرف بدن دارد؛ و رفتاری شامل: خستگی زودرس، آستانه تحمل ناکامی پایین و اجتناب از بازی تقسیم می­شوند (میسیونا[12]، 2011).
حدود 2/1 کودکان در سن پیش‌دبستانی به اختلالات هماهنگی رشدی مبتلا می‌شوند، مشکل شدید در هنگام نشستن، ناتوانی در ایستادن بدون کمک، ناتوانی یا مشکل شدید در هنگام چهار دست و پا رفتن، راه رفتن خیلی کند و تعدادی از نشانه‌های سنین دبستانی دیده می­شوند نظیر مشکل در گرفتن مداد یا نقاشی کردن، مشکل در انداختن توپ و دوچرخه‌سواری، ضعف در زمان ورزش کردن، مشکل در توجه و تمرکز و یادآوری، نوعی عدم کنترل در همه حرکت‌ها، زمین خوردن مداوم در هنگام  بازی و عدم توانایی گرفتن اشیا در دست و غیره (علیزاده، 1383). در کار تحقیقاتی(ساجن[13] و چمبرز[14]، 2005)، با عنوان خام حرکتی در کودکان و بررسی این که آیا این کودکان با افزایش سن بهبود میابند؟ 17 کودک در سن 6 سالگی مورد آزمون قرارگرفته و سپس در سن 16 سالگی دوباره آزمون­ها به عمل آمد و مشخص شد مشکلاتی که در 6 سالگی وجود داشت در 16 سالگی نیز ادامه دارد در یک کار تحقیقاتی دیگر کربی[15] و همکاران که در سال 2008 انجام شد کودکان سوئدی مورد مطالعه قرار گرفتند در این آزمون 818 کودک از نظر توانایی درک مطالب هنگام خواندن در سن 7 سالگی مورد آزمون قرار گرفتند و همین طور در سن 10 سالگی این آزمون تکرار شد نتیجه این که ارتباط معناداری بین نتایج این دو آزمون وجود داشت پس می­توان نتیجه گرفت این کودکان بدون مداخلات درمانی اگرچه بدتر نمی‌شوند اما بهبودی نیز حاصل نمی‌گردد (کربی و همکاران، 2008). در سال 1377 آقای بلیانی در پژوهشی با موضوع “تأثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر توانایی‌های ادراکی- حرکتی پسران کلاس اول دبستان”  انجام داد، به این نتیجه رسید که تعادل ایستا، تعادل پویا، سرعت، دقت و هماهنگی تحت تأثیر برنامه تمرینی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. با توجه به اهمیت حرکت و تأثیر رشد آن در زندگی در تمام ابعاد وجودی انسان و تجارب حرکتی کسب‌شده در سنین اولیه که پایه‌های اصلی رشد و تکامل  حرکتی را تشکیل می‌دهند و همچنین نقشی که فعالیت­های ادراکی حرکتی سازمان‌یافته در دوران پیش از دبستان در رشد و تکامل حرکتی شناختی کودکان دارند و اینکه بهترین زمان افزایش ظرفیت­ها و استعدادهای یک انسان، دوران کودکی است، ضرورت و اهمیت تحقیق در زمینه تأثیر فعالیت بدنی بر عملکرد حرکتی و شناختی کودکان کاملاً مشخص شده است. بیشتر تحقیقات به عمل آمده در رابطه با توانایی‌های ادراکی- حرکتی مانند نوشتن، خواندن، پیشرفت تحصیلی و… می­باشد.
نیس[16]  (1966) اظهار داشت کودکانی که دارای مهارت­های حرکتی بهتری هستند، در خواندن و نوشتن نسبت به کودکانی که هماهنگی بدنی ضعیف تری دارند، نمرات بهتری کسب می‌کنند. تعداد دانش‌آموزانی که در داخل کشور دچار اختلالات یادگیری هستند 4 تا 12 درصد گزارش شده است. این‌گونه مشکلات باعث افت تحصیلی، سرزنش و تحقیر این کودکان و بروز ناهنجاری‌های روانی در جامعه خواهد شد. بسیاری از متخصصان فعالیت­های حرکتی را ادامه بهبود مهارت­های ادراکی می‌دانند از جمله فرضیه حرکت پاین و ایسایکس (1991). با مرور تحقیقات گذشته و چالش­های موجود این ضرورت احساس می شود که مطالعه بیشتری با روش‌های مداخله‌ای به ویژه با تاکید بر فعالیت بدنی و تمریناتی که منجر به بهبود قابلیت‌های حرکتی این دسته از افراد شود، می‌بایست انجام گیرد. این کودکان در فعالیت‌های حرکتی نیازمند به هماهنگی همانند تعادل، اعمال چند عضوی هماهنگ نظیر هماهنگی دو دستی و هماهنگی چشم و دست و همچنین فعالیت‌های شناختی نظیر زمان واکنش و پیش‌بینی، توجه و حافظه هستند که در آن با مشکل مواجه هستند. اگر چه تحقیقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته اما در خور توجه نبوده و اکثراً توصیفی و مقایسه‌ای بوده است. تا کنون تحقیقات اندکی با به‌کارگیری فعالیت‌های ادراکی و حرکتی بر روی چنین افرادی صورت گرفته است. لازم به ذکر است که فعالیت‌های ادراکی حرکتی به دسته­ای از تمرینات اطلاق می‌شود که به منظور بهبود قابلیت­های ادراکی کودکان از طریق فعالیت و تمرینات بدنی طراحی‌شده‌اند. فعالیت­هایی نظیر تمرینات آگاهی بدنی، آگاهی جهت‌یابی، آگاهی فضایی و زمانی و غیره در زمره این تمرینات می‌باشند (رهبانفرد، 1377). با توجه به موضوعات مطرح‌شده، در پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش تمرینات ادراکی حرکتی بر روی بهبود فرایندهای شناختی و حرکتی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی هستیم. هدف بررسی اثر یک دوره برنامه تمرینات ادراکی- حرکتی بر برخی قابلیت‌های حرکتی و شناختی این کودکان است.


تعداد صفحه : 160
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***