ندارم که چگونه بیشتر وقت یک دانشجو صرف مرور کردن تأییدات من می شود و من قدرت زیادی را در تولید وقت دارم و وقت بیشتری برای تصحیحات و تأییدات خود بکار می برم.
و موقعی که از یک شخص مذکور دیگری درباره نمره دادن پرسیده بودند بیان کرده بود: من برای تصمیم گرفتن در واگذاری های تکالیف خانگی به شخصیت افراد توجهی ندارم. در صورت داشتن چنین وضعیتی من در آنجا شناخت واقعی را انجام خواهم داد و چاره دیگری را برای این کار انجام می دهم که دانشجویان انجام نمی دهند. جوابهای واقعی برای این سئوالات در جدول شماره 5 طراحی شده است.
16- روش های تدریس دانشکده که می خواهد خوب باشد:

وقتی که از مشارکت کنندگان دیگری پرسیده بودند که برای شناسایی هر یک از روش های تدریس حسابداری که می توانند برای آموزش مجازی خوب باشند چه نظری دارید اما شاید دوست نداشتید که آنرا استفاده کنید یا اینکه منابع دانشکده محدود بوده است و اجازه نمی دهد. خیلی از مشارکت کنندگان گفته بودند که دوست دارند تخته وایت بورد یا گچ مهربان را ببینند و هرکدام از آنها می تواند در یک زمان خاصی برای مسائل بیرون از کلاس هم کار شود یا آن را ذخیره کنند تا برای بازیابی آینده از آن استفاده کنند با رسانه های چند گزینه ای آموزشی و جاری شدن ویدئو ها در بازار هرکدام از آنها به وسیله برخی از تأثیرات آموختن های حسابداری از بین رفته است .
آنها می خواهند از سخنرانی به عنوان یک روش خوب هم زمانی و از طریق ویدئو یا رادیو و تلویزیون و یا هرچیز دیگری که بتواند صحبت کند مانند محصولات خوب نرم افزار میکروسافت و الیمینات که می تواند به طور زنده صحبت کند ، استفاده کنند.

جدول شماره 5
روش های تدریس مطلوب و نامطلوب توسط دانشکده آموزش مجازی:
روش های تدریس مطلوب دانشکده روش های تدریس نامطلوب دانشکده
من روش های ارتباط هم زمانی را ترجیح می دهم که اجازه می دهد که یکی یکی اثربخشی ها با همدیگر وقتی که با یک گروه کار می کنند جفت باشند. با فرض استفاده از این روشها به ما برای تدریس و حل کردن مسئله و مهارتهای تفکر کردن بحرانی اجازه می دهند من صحبت های آموزش مجازی که خیلی زیاد نباشد دوست دارم آنها خیلی خوب هستند که با ده نفر هم می توان جلسه را اداره کرد. اما آنها بسیار اثربخش خواهند بود که اگر کلاس با ده نفر برای هر دوره برگزار شود. و اداره جلسه مجازی برای 20 نفر که در جلسه بخواهم به طور یکسان گفتگو کنم برای من خیلی سخت است و نمی توانم جدول آنها را پرکنم.
من جلسات زنده را که به هرکدام از دانشجویان بیشترین توجه را در کلاسها دارد دوست دارم. و ترجیحاً وسیله خوب اثبات کردن همان تخته سیاه است به نظر دانشجویان برای آموختن بهتر اگر آنها بتوانند ببینند و یا وظایف حسابداری را خوب اثبات کنند و یا اینکه بتوانند مسائل شان را در بیرون کار کنند این بهترین راه است من صحبت های اولیه اتاق مجازی را دوست ندارم زیرا که بیش از 3 تا 18 دانشجو به این کلاس و صحبت ها توجه نمی کنند و دانشجویان در صحبت کردن نسبت به پرسیدن سئوالات بی میل هستند زیرا که آنها فکر می کنند که پرسیدن سئوال احمقانه به نظر می رسد بنابراین اعضا هیئت علمی باید به فکر یک روش های اثر بخش دیگری باشند.
سمینارها: زیرا که دانشجویان توانایی برای پرسیدن سئوالات و رسیدن به واکنش ها را برای یک بار در هفته دارند. من رشته مذاکره را یک حداقل توانایی یافتم. به نظر خیلی از دانشجویان بدست آوردن حداقل حیله و نیرنگ اثربخشی در تدریس و حل کردن مسئله و تفکرات بحرانی برای حداقل مهارت ها لازم است.
من از کارکردن در یک صحبت زنده بهره مند می شوم. مذاکره از میان انتظارات دانشجویان خیلی ارزش دارد. برای تعیین کردن هریک از انتظارات دانشجویان که مایل به مبارزه هستند صحبت ها نیز مرا فرصت می بخشند. آگهی ها و پیام تخته ها نیز یکی از روش های آموزش مجازی هستند. من ترجیح می دهم سئوالات پیام تخته را که هدایت شده اند برای مذاکرات بهتر و سئوالات جاری آنها جواب دهم. من نمره دادن ارزیابی های واگذاری تکالیف خانگی را که جملاتی از میان اندیشه افراد علاقه مند به ایمیل می باشد دوست ندارم. من می دانم که این کار در حسابداری لازم است اما می تواند به وسیله کار عادی صورت بگیرد و من یقین و باور ندارم که چگونه دانشجویان وقت خود را صرف مرور گفته های من می کنند و من قدرت تولید مثل ساختن وقت را برای تاییدات خود دارم و هیچ وقت وقت کم نمی آورم.
من پیام تخته را به عنوان بهترین روش ارتباط غیرهمزمانی دوست دارم. و آن اجازه می دهد که همه افراد که انعطاف پذیر باشند و فرصت بیشتری برای فکر کردن می دهد که چگونه مطالب خود را فهرست کنیم و این نیز به دانشجویان و اعضا هیئت علمی دانشکده فرصت بیشتری می بخشد که تفکرات خود را صادر کنند و مشارکت بیشتری در تفکر و جواب دادن سئوالات داشته باشند. من نمره دادن انفرادی واگذاری تکالیف خانگی را دوست ندارم زیرا به نظر دانشجویان ملاک ارزیابی بیشتر همان خط زدن های ورقه امتحانی در پایان ترم است که در آموزش های معمولی از آن استفاده می شود.

17- فرایند گواهینامه CPA در ایالات متحده:
وقتی که از پاسخ دهندگان موردنظر دراعضای هیئت علمی 25 دانشکده پرسیده شده بود که نظر شما درباره یک پنجم سال آموزشی اضافی که CPA نیاز دارد چیست؟ حدود 20 مشارکت کننده (80%) گفته بودند که برای رتبه CPA یک پنجم سال آموزشی لازم است و دو نفر(4%) گفته بودند که آموزش ندیده اند که رتبه CPA چیست؟ و سه نفر دیگر (12%) گفته بودند که ما باور نداریم که همه دانشجویان موجود در دانشکده ها نیاز داشته باشند یا قادر باشند که توسعه فنی و مهارتهای تجزیه ، تحلیل مهارتهای ارتباطی ، مهارتهای پرسنل داخلی ، مهارتهای حسابداری ، مهارتهای تفکر بحرانی را که دانشجویان را هدایت می کند فرا بگیرند آموزش همیشگی می تواند باعث انتقال موفقیت بیشتری در زمینه های حسابداری شود. یکی از مشارکت کنندگان مذکور در مورد یک پنجم سال آموزشی اضافی موارد ذیل را بیان داشته است: آن یک اصل ضروری است. نیاز CPA ها برای فکر کردن خارج از محدوده چهارچوب و توسعه دادن مهارتهای بحرانی می باشد و آموزش چندان خوب بالاتنه عمومی باعث شناخت یک امتحان و تست کردن آن می شود.

من گمان می کنم که دانشجویان در مسایل اساسی سطوح دوره لیسانس یک رئیس یا سرپرست داشته باشند که توانایی های آنها را برای عبور از امتحان بیشتر کند. هرچند که یک پنجم سال آموزشی اضافی تحمیل شده است ولی توسعه های حرفه حسابداری را به دنبال دارد و هرکدام از دانش آموزان فعلی داخل حرفه حسابداری برای هریک از اعضا ضروری و با اهمیت می باشند. مشارکت کننده دیگری یادداشت کرده بود: که من پی برده ام که در آنجا نثر و نظم روان حرفه حسابداری لازم است. برای موفق بودن یک حسابدار شما به مهارتهای فنی و مهارتهای تجزیه و تحلیل و مهارتهای ارتباطی و مهارتهای پرسنلی و مهارتهای حسابداری نیاز دارید. یک پنجم سال آموزشی اضافی پیشنهادات خوبی است زیرا که شما فرصت کافی برای آموزش دانشجویان و کسب مهارتهای اضافی دارید. معامله کردن بر سر رقابت ها یک فرصت اضافی است و خیلی از دانشجویان برای گذراندن و انجام دادن اهداف خودشان در فضای حسابداری لازم دارند. جوابهای این بررسی در جدول شماره 6 بیان شده است. و همچنین وقتی که مشارکت کنندگان نشان دادند که یک اکثریت نسبی از دانشکده ها که بررسی شده بودند برای رتبه گرفتن کار تجربی را لازم می دانستند و چهار نفر (16%) درباره نمره CPA آموزش ندیده بودند و یک نفر (4%) هم اصلاً چنین چیزی را باور نداشت. تمام دانشجویان دانشکده به کار لازم برای فهمیدن مفهوم های حسابداری نیاز داشتند و آنرا در یک دنیای واقعی به کار برده بودند آموختن از یک شوخی و یا یک حرف جدی شروع می شود که می تواند زمینه یک شغل شود تا در مهارتهای بحرانی و در یک سناریوی زندگی واقعی کاربرد داشته باشد. یکی از مشارکت کنندگان اظهار کرده بود که موارد ذیل درباره تجربه کاری لازم است: برای بدست آوردن مجوز CPA از طریق تمریناتی که انجام می دهیم بیانات باید در تجربه کاری لازم باشد نمرات جدید ممکن است شناخت ما را نسبت به نوشته های مادی خوب و اینکه بتوانیم از امتحان CPA عبور کنیم عوض کند. اما این یک ایده بلند است و فعلاً قادر باشیم مهارتهای حسابداری را یادبگیریم کافی است و بیشتر آموختن های شوخی یا جدی نیز باعث ایجاد شغل می شود.
یکی دیگر از مشارکت کنندگان مطالب ذیل را یادداشت کرده بود: من باور می کنم و اعتقاد دارم که فایده کار تجربی این است که ما احتمال های خود را نسبت به CPA افزایش می دهیم. و دوباره این مهارت های کسب شده هم درباره دیگران لازم است که فقط بهترین ها و با مهارترینها به طرف CPA بیایند. ما نسبت به فهم عمومی جامعه تعهد داریم و باید از آن محافظت کنیم و فقط افراد ی را آماده کنیم که اطلاع کافی از دنیای پیرامون خود داشته باشند و بتوانند خودشان را بیرون از CPA نیز نگه دارند. جوابهای تجربه کاری به طور خلاصه در جدول شماره 6 بیان شده است.

جدول شماره 6
فرایند مجوز گواهینامه حسابداری عمومی در ایالات متحده:
یک پنجم سال آموزش لازم است تجربه کاری لازم است
این یک ایده خوب است. این مقدار آموزش اضافی به دانشجویان وقت بیشتری می دهد تا مهارتهای بحرانی خود را افزایش دهند و آنرا توسعه دهند. بیشتر دانشجویان دوره لیسانس برای توسعه مهارتهای خود چهارسال مبارزه کردن را ادامه می دهند من باور دارم که آنجا باید تأییدات بیشتری باشد و برای تجربه دادن به داوطلبان بیشتر باید دقت شود و یک سال اضافی به مدرسه رفتن نیز اهمیت دارد. زیرا که باعث فهمیدن و تجربه بیشتر برای رفتن به یک دنیای واقعی می باشد که از کلاس درس انتخاب نشده است.
بسیار عالی ، نیاز واقعی دانشجویان در این چندماه آموزش اضافی است که در معرض حرفه حسابداری برای ترقی و پیشرفت قرار می گیرند و می توانند در جلسه امتحان بنشینند و کار تجربی را در میدانهای واقعی حسابداری بدست آورند. بیانات هر نفر باید تجربه کاری لازم را برای بدست آوردن مجوز CPA داشته باشد دانشجویان جدید ممکن است شناخت درباره نوشته های واقعی داشته باشند و قادر به عبور از امتحان CPA باشند اما تجربه لازم را نداشه باشند که این راه بلند و طولانی به نظر می رسد و در حال حاضر گرفتن مجوز کافی است زیرا که همیشه یک شوخی باعث آموختن و آموختن باعث زمینه شغل بازرگانی می شود.
من پی برده ام که آنجا نثر و نظم روان حسابداری لازم باشد شما برای موفقیت حسابداران به مهارتهای فنی و مهارتهای تجزیه و تحلیل و مهارتهای ارتباطی و مهارتهای پرسنلی و مهارتهای حسابداری نیاز دارید. پس یک پنجم سال آموزش اضافی پیشنهاد خوبی است و فرصتی برای دانشجویان فراهم می کند تا مهارتهای اضافی خود را افزایش و آنرا متمرکز نمایند که این برای رسیدن به اهداف در یک فضای حسابداری مفیدتر می باشد. من فکر می کنم که این ایده خوبی است در آنجا نیازهایی برای برخی از زبردستی های قبل از گرفتن مجوز CPA لازم است. من کارها و بیانات اثبات شده ای را دارم که برخی مواقع لازم می شود. من در فلوریدا متوجه شده ام که آنجا تجربه CPA لازم نبود و از قرعه کشی استفاده می کردند.
آن ذاتی است. نیاز به CPA این است که ما در خارج از محدوده حسابداری هم فکر کنیم و مهارتهای بحرانی خود را توسعه دهیم و هم چنین آموختن چندان خوب بدنه عمومی ما را برای تست زدن در امتحان کمک می کند و من باور دارم که دانشجویان دوره لیسانس در مسائل اساسی و مهم و ضروری خود یک رئیس و یا سرپرست دارند که آنها برای عبور از امتحان کمک می کند. هرچند که چند ماه آموزش اضافی لازم است و باعث توسعه هایی در حسابداری حرفه ای می شود و در شروع کار برای آموزش دائمی اعضا حرفه حسابداری ضروری است. تجربه های کاری گرانبهاتر از اموزش کلاس درس است. در آنجا هیچ چیز پارتی ارباب رجوع نمی شود که با یک کیسه پر از پول بخواهد نظر کسی را جلب کند و رسیدها و مطابقت هایی را از خرید های بیرون آورده باشد و هنوز هم شاید برخی از دانشگاهها کلاسهایی را داشته باشند که در آنها دانشجویانی هستند که با کیسه های پر از پول و کاغذ به دنبال پرداخت شهریه و نیازهای مالی باشند. امروز آنها دارای تجربه ها واقعی هستند و من به عنوان یک حسابدار کوچک چیزی درباره افراد با تجربه نمی توانم بگویم و خیلی بالاتر از اینها هستند.
من باور دارم که آن نیازهای آموزشی اساس های اصلی هستند برای اینکه اجازه می دهند در جلسه امتحان بنشینیم و فکر می کنم که بیشتر اینها جنبه سودآوری دارد برای ساختن تجربه های مهم تر که مهارتهای ما را تقویت بیشتری بکند. سودآوری که در یک دنیای واقعی قابل شناخت باشد و ناعادلانه نباشد. من باور دارم که در فایده تجربه کاری آفریدن بهتر امکان دهی CPA باشد دوباره آن برای دیگران لازم است که به آنها اجازه می دهد که آگاهانه تر و با مهارت بیشتر به سمت CPA بیایند. ما نسبت به فواید عمومی جامعه تعهد داریم و باید شناخت بیشتری آماده کنیم که دانشجویان قادر باشند در بیرون از محدوده CPA نیز خودشان را نگه دارند.
من اعتقاد دارم که این خیلی مهم است زیرا که دانشجویان می توانند اطلاعات با ارزشی را در رقابت های مدیریت اضافی که باید برای موفقیت ترجمه و انتقال دهند در امتحانات و میدان کاری فراهم کنند.

18- روش های کلی استفاده شده توسط دانشکده های آموزش حسابداری مجازی در ایالت متحده :
روش های تدریس استفاده شده توسط دانشکده های حسابداری آموزش مجازی که توسط اداره آموزش برای آموزش مجازی گزارش شده بود بر 5 نقطه بحرانی و اساسی تمرکز داشتند:
روش های تدریس جاری استفاده شده
شیوه های آموزش دانشجویان
روش های تدریس مطلوب و نامطلوب
روش های آموزش که دانشکده می خواهند مطلوب باشد
فرایند گواهینامه CPA
اکنون می توان نتیجه گیری کرد که دانشکده های پاسخ دهنده از چندین روش تدریس برای آموزش مجازی دانشجویان دور لیسانس حسابداری استفاده کرده اند که عبارتند از :

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دانشکده اثربخش
سمینارها یا صحبت های هفتگی
پیام تخته یا کنفرانس یا رشته مذاکره
واگذاری و تعیین تکالیف خانگی
امتحان یا کوایز به همراه ابزارهای آموزشی ذیل:
سخنرانی ها یا نظرات اساتید
میکروسافت پاورپونت
آگهی و اعلامیه ها
حالت تجزیه و تحلیل انفرادی
گروه اکثریت
مسائل نمونه
میکروسافت اکسل
برخی از دانشکده ها از سمینارها یا کنفرانس های هفتگی و جلسات بحث و مذاکره متناسب با دانشجویان برای یک هفته اساسی و اصلی استفاده می کنند. به نظر می رسد که روشها و ابزارها برای یک بازار آماده برای دانشکده اثربخش برای دانشجویان مجازی خودشان مفید باشد. در آنجا فقط دو مشارکت کننده با اثربخشی های روش های تدریس گوناگون در استفاده ویژه و مخصوص از سمینارها و سایر سایزهای کلاسها مخالف بودند. یافته های این تحقیق نیز به وسیله مطالعهای که سینگ و پات (2004) درباره برخی از فواید صفحه گستر آموزشی انجام دادند مورد موافقت قرار گرفته است که شامل مواردی مانند راحتی و آسایش، واکنش، کنترل دانش آموزان، تماس، تأثیرات و دسترسی آسان می باشد .
کارزلی (2000) کن ول تون (2000) سلمون (2000) نیز اظهار کرده بودند که مزایای آموزش مجازی یک تغییر در نقش ها ، ساختارها و شکل حرکت سخنرانی را برای آن کسانی که آسان کننده هستند ایجاد خواهد کرد که راهنمایی دانشجویان برای منابع، مذاکرات آسان کننده و تشویق کردن دانشجویان مشارکت کننده از این قبیل موارد هستند.
در بررسی جوابهای مطالعه دون بار (2004) هرکدام از نتیجه گیریهای او یک ساختار ممکن را برای توسعه دادن یک تنوع از راه ها را برای رقابتهای مادی مطرح کرد که برای برخی از دانشجویان ممکن است که یک آموختن مادی بیشتر اثربخشی داشته باشد با یک نوع رقابت مادی که دانشجوی دیگری انجام می دهد. بانر (1999)