تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی

تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی؟

تغییر جنسیت تأثیر زیادی بر زندگی فردی و اجتماعی شخص می گذارد. اگر تغییر جنسیت پس از ازدواج باشد، ازدواج سابق باطل و منحل می‌شود؛ چون ازدواج دو مرد یا دو زن از نظر اسلام حرام و ممنوع است. بلکه مرد پس از تغییر جنسیت و تبدیل شدن به یک زن می‌تواند با یک مرد دیگر ازدواج کند. نیز یک زن پس از تغییر جنسیت و تبدیل شدن به یک مرد می­تواند با یک زن دیگر ازدواج کند.
اگر هر یک از برادر یا خواهر تغییر جنسیت دهد و به جنس مخالف در آید، نسبت خانوادگی میان آن دو عوض می ‌شود؛ یعنی برادر، خواهر می‌شود و خواهر، برادر و اگر عمو تغییر جنسیت دهد، به عمه تبدیل می ‌شود و اگر عمه تغییر جنسیت دهد، به عمو. همچنین با تغییر جنسیت، دایی به خاله و خاله به دایی تغییر می‌کند. توجه به این نکته ضروری است که پدر با تغییر جنسیت، هیچ‌گاه به مادر تبدیل نمی‌شود و نیز مادر پس از تغییر جنسیت به عنوان پدر شناخته نمی‌شود.
 

بند سوم: خنثی و مساله جنس سوم

از نظر مشهور انسان یا مرد است یا زن و جنس سومی در میان نیست ولی در مورد خنثی اینکه نمی­دانیم از کدام گروه می­باشد و این جهل ما، دلیل بر وجود جنسیت سوم نیست، بلکه بنابر امارات و نشانه­ها می­توان جنسیت واقعی آنان را تشخیص داد و اگر نتوان تشخیص داد، «خنثای مشکل» هستند چنانچه آیت الله محمد حسن نجفی این قول را قبول دارد، چون براساس آیات قرآن کریم و سنت، انسان و بلکه همه انواع حیوانات، به مونث و مذکر تقسیم می­شوند و جنس سومی وجود ندارد[1].
1 . لعمه، شهید ثانی. ج پنجم. تهران: نشر میزان. زمستان 1380. ص 18.