بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد  …

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد …

به کار برده شده . اولین ارتباط ، یک ارتباط عمودی از جهت استراتژیکی است. این مورد بر نیاز به تصمیم گیری های امور کسب و کار تمرکز دارد که موفقیت سازمان را در بازار مشخص کرده و همچنین بر زیر ساخت ها ، فرآیندها و مهارت هایی متمرکز است که اولویت ها و ضرورت های سیستم داخل سازمانی ، برای دستیابی به موفقیت مطلوب در بازار را مشخص می کنند. استفاده از استراتژی برای مشخص کردن زیر ساختها معمولا به این ارتباط عمودی واگذار می شود.
دومین ارتباط اصلی ،ارتباط افقی متناظری است که به آن یکپارچگی کارکردی[۴۰] گفته می شود(هندرسون ، ونکاترامن ،۱۹۹۹،۵۹) این ارتباط ،اصل تناسب استراتژیکی را در ناحیه های کارکردی کسب و کار و فناوری اطلاعات حفظ می کند. استراتژی فناوری اطلاعات باید هنگامی که استراتژی کسب و کار تغییر می کند ،تغییر یابد و به همین صورت زیر ساخت ها و فرآیندها باید با تغییرات کسب و کار یا فناوری اطلاعات همگام شوند.
۲-۴-۷-۶- دیدگاه های مدل همسویی استراتژیک[۴۱]
با توجه به اهمیت تناسب استراتژیکی و یکپارچگی کاربردی، استفاده از مدل همسویی با در نظر گرفتن از مقابل ناحیه ها(با تمرکز بر سه ناحیه از چهار ناحیه در هر زمان)، به تناسب استراتژیکی و یکپارچگی اجازه می دهد که بطور همزمان اعمال شوند(بربر،۱۹۹۵ ،۸۸؛ لوفتمن ،پاپ ، ۱۹۹۵). براین اساس ،هشت دیدگاه در نتیجه ترکیب ناحیه ها به روش های متفاوت و با استفاده از یک ساختار سه راسی برای در نظر گرفتن تناسب استراتژیکی و یکپارچگی کاربردی به وجود می اید.

دیدگاه ناحیه تکیه گاه ناحیه محور ناحیه تحت تاثیر
جدول۲-۱: دیدگاه های همسویی استراتژیک
توضیحات تکمیلی
اجرای استراتژی استراتژی کسب و کار زیر ساخت سازمان زیر ساخت فناوری اطلاعات نقش مدیریت ارشد نقش مدیر فناوری اطلاعات معیار عملکرد
تدوین استراتژی کسب و کار اجرای استراتژی کسب و کار سود و هزینه
توانایی تکنولوژی
دیدگاه های پایه
استراتژی کسب و کار استراتژی فناوری اطلاعات زیر ساخت فناوری اطلاعات نقش مدیریت ارشد نقش مدیر فناوری اطلاعات معیار عملکرد
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است