بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد  …

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد …

AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index)

شاخص تعدیل شده برازندگی

 ۰ (عدم برازش) تا ‌
۱ (برازش کامل)

۰٫۲۶۱

وضعیت غیر قابل قبول مدل

CFI (Comparative Fit Index)

شاخص برازندگی تطبیقی

 ۰ (عدم برازش) تا ‌
۱ (برازش کامل)

۰٫۱۷۱

وضعیت غیر قابل قبول مدل

RMSEA
(Root Mean Square of Approximation)

ریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده

 ۰٫۰۵>

۰٫۳۸۱

خطای بزرگ معقولی برای تقریب در جامعه

شاخص کای اسکوئر به درجه آزادی(کای اسکوئر نسبی) CMIN/DF را جهت قضاوت درباره مدل تدوین شده و حمایت داده‌ها از شاخص ارزیابی می‌گردد. دامنه تغییرات قابل قبول CMIN/DF بین یک تا پنج می‌باشد.
شاخص‌های GFI وAGFI، مقدار نسبی واریانس‌ها و کوواریانس‌ها را به گونه مشترک از طریق مدل
ارزیابی می‌کنند.دامنه تغییرات GFI بین صفر و یک می‌باشد. مقدار GFI بین صفر (عدم برازش) تا ‌(برازش کامل) نوسان دارد.شاخص برازندگی دیگر AGFI یا همان مقدار تعدیل یافته شاخص GFI برای درجه آزادی می‌باشد. این مشخصه معادل با کاربرد میانگین مجذورات به جای مجموع مجذورات در صورت و مخرج (۱- GFI) است. مقدار این شاخص نیز بین صفر و یک می‌باشد. شاخص‌های GFI و AGFI را که جارزکاگ و سوربوم (۱۹۸۹) پیشنهاد کرده‌اند بستگی به حجم نمونه ندارد.
شاخص : CFIشاخص CFI بین صفر (عدم برازش) تا ‌(برازش کامل) نوسان دارد.بزرگتر از ۹۰/۰ قابل قبول و نشانه برازندگی بسیار خوب مدل است. این شاخص از طریق مقایسه یک مدل به اصطلاح مستقل که در آن بین متغیرها هیچ رابطه‌ای نیست با مدل پیشنهادی مورد نظر، مقدار بهبود را نیز می‌آزماید. شاخص CFIاز لحاظ معنا مانند NFI است با این تفاوت که برای حجم گروه نمونه جریمه می‌دهد.
شاخص RMSEA ریشه میانگین مجذورات تقریب میباشد. این معیار به عنوان اندازه تفاوت برای هر درجه آزادی تعریف شده است. مقدار RMSEA که به واقع همان آزمون انحراف هر درجه آزادی است، برای مدل‌هایی که برازندگی خوبی داشته باشد، کمتر از ۰٫۰۵ است. مقادیر بالاتر از آن تا ۰۸/۰ نشان دهنده خطای معقولی برای تقریب در جامعه است. مدلهایی که RMSEA آنها ۱/۰ یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد.
تفسیر :
نتایج تحلیل و مقادیر شاخص‌های برازش، نشان از برازش نسبتا خوب و معنی‌دار بودن مدل نیست. این بدان معنی است که داده‌های نمونه مورد مطالعه مدل نظری ما را تایید نمی‌کنند، آماره‌های کای اسکوئر نسبی، GFI، CFI،AGFI و RMSEA میزان انطباق ماتریس واریانس کواریانس مدل فرضی را با ماتریس نمونه‌ای مقایسه می‌کنند. لذا می‌بایست اصلاحاتی در مدل ایجاد نمود. در این مدل بین متغیرها براساس پیشنهادات اصلاحی نرم افزار AMOS در قسمت شاخصهای اصلاحی[۶۸] اعمال می‌گردد. لذا مل نهایی به صورت ذیل(نمودار ۴-۱۰) استخراج می‌گردد.
نمودار ۴- ۱۰ : مدل نهایی اصلاح شده
با اجرای دوباره نرم افزار، نتایج برازش مدل اصلاح شده به شرح ذیل(جدول ۴-۱۸) می‌باشد:
جدول ۴ – ۱۹ : نتایج برازش مدل اصلاح شده

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.