مقاله دانشگاهی – 
بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی  …

مقاله دانشگاهی – بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی …

مقدار پیرسون

۲۵۶٫**

۱۹۴٫**

۹۵۱٫**

۱

Sig. (2-tailed)

سطح معنی داری

۰۰۰٫

۰۰۷٫

۰۰۰٫

 

N

تعداد

۱۹۶

۱۹۶

۱۹۶

۱۹۶

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

تفسیر :
با توجه به اهمیت ماتریس واریانس – کوواریانس (به جای استفاده از داده‌های خام ) در انجام محاسبات مربوط به برآورد پارامترها و همچنین شاخص‌های برازش در جدول (۴-۱۴) ماتریس واریانس کوواریانس متغیرها نشان داده شده است. جدول(۴-۱۳) نشان می‌دهد در بین متغیرها ، زیر ساخت های فناوری اطلاعات با میزان ۴٫۰۱۵۰ بالا ترین میانگین و استراتژی های فناوری اطلاعات با میزان ۳٫۰۲۷۶ کمترین میانگین را به خود اختصاص داده اند.
ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها، سطح معناداری همبستگی هر کدام از آنها با سایر متغیرها و تعداد اطلاعات را نشان میدهد. ضریب همسبتگی بین متغیرهای که سطح معنی‌داری کمتر از ۱ درصد باشد، معنادار و در غیر این صورت رابطه وجود ندارد. همچنانکه اطلاعات نشان می‌دهد متغیرهای تحقیق با هم رابطه مستقیم در سطح ۹۹ درصد اطمینان دارند. به عبارت دیگر همه مؤلفهها با هم همبستگی مثبت و بالایی دارند که در سطح ۱% معنی دار است.
پس از اطمینان از وجود همبستگی بین متغیرهای تحقیق جهت بررسی رابطه علّی مطرح شده در فرضیات تحقیق، مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS بکار گرفته می‌شود. برای بررسی مدل نظری تحقیق که بیان میدارد فرضیات با هم ارتباط دارند. دیاگرام زیر که به نوعی از اشکال استاندارد در برنامههای معادلات ساختاری استفاده میکند ترسیم شده است.
در نمودار (۴-۸)، ساختار مدل بهصورت یک قرارداد در روشهای معادلات ساختاری متغیرهای مشاهدهگر را با مستطیل و متغیرهای مکنون را با دایره یا بیضی نشان داده شده است. نتیجه بررسی روابط با مدلسازی معادلات ساختاری در نمودار (۴-۹) به تفکیک ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری روابط ارائه شده است.
نمودار ۴ – ۸ :مدل نظری تحقیق به روش معادلات ساختاری
نمودار ۴ – ۹ : تخمین ضرایب استاندارد معادلات ساختاری
جدول۴-۱۵ : نام و شرح متغیرهای استفاده شده در مدل

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.