……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۲مبانی نظری اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۲-۲تاریخچه اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۲-۲تعریف اضطراب و اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………….۱۵
۳-۲ طبقه بندی اختلال های اضطرابی………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۱-۳-۲اختلال هراس خاص……………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۱-۱-۳-۲ویژگی های تشخیصی اختلال هراس خاص بر مبنایDSM-5………………………………………………….20
2-1-3-2ویژگی های حمایت کننده از تشخیص اختلال هراس خاص……………………………………………………..۲۳
۳-۱-۳-۲همه گیری اختلال هراس خاص……………………………………………………………………………………………………۲۳
۴-۱-۳-۲ملاحظات تشخیصی مربوط به فرهنگ…………………………………………………………………………………………..۲۴
۵-۱-۳-۲نتایج عملکردی اختلال هراس خاص…………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۳-۲اختلال اضطراب اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۱-۲-۳-۲ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی بر مبنایDSM-5…………………………………………25
2-2-3-2تصریح کننده های اختلال اضطراب اجتماعی……………………………………………………………………………….۲۸
۳-۲-۳-۲همه گیری اختلال اضطراب اجتماعی…………………………………………………………………………………………..۲۹
۴-۲-۳-۲پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب اجتماعی……………………………………………………………………………۳۰
۳-۳-۲اختلال وحشت زدگی………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۱-۳-۳-۲ ویژگی های تشخیصی اختلال وحشت زدگی بر مبنایDSM-5……………………………………………….31
2-3-3-2همه گیری اختلال وحشت زدگی…………………………………………………………………………………………………..۳۴
۳-۳-۳-۲مسایل تشخیصی مرتبط به فرهنگ……………………………………………………………………………………………….۳۵
۴-۳-۳-۲پیامدهای عملکردی اختلال وحشت زدگی…………………………………………………………………………………..۳۵
۵-۳-۳-۲تصریح کننده های حمله وحشت زدگی……………………………………………………………………………………….۳۶
۶-۳-۳-۲ویژگی های تشخیصی حمله های وحشت زدگی…………………………………………………………………………..۳۷
۷-۳-۳-۲همه گیری حمله های وحشت زدگی…………………………………………………………………………………………….۳۸
۸-۳-۳-۲پیامدهای عملکردی حمله های وحشت زدگی…………………………………………………………………………….۳۹

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی