بررسی رابطه بین دوره‌های استانداردسازی و تعالی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی  …

بررسی رابطه بین دوره‌های استانداردسازی و تعالی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی …

پرسشنامه دوره های استانداردسازی و تعالی رفتار

Q1

Q2

Q3

Q4

تعداد افرادی که به گزینه ۱ پاسخ داده اند.

۷

۴

۲

۱۹

درصد افرادی که به گزینه ۱ پاسخ داده اند.

۷٫۰۰

۴٫۰۰

۲٫۰۰

۱۹٫۰۰

تعداد افرادی که به گزینه ۲ پاسخ داده اند.

۲۲

۵

۸

۱۲

درصد افرادی که به گزینه ۲ پاسخ داده اند.

۲۲٫۰۰

۵٫۰۰

۸٫۰۰

۱۲٫۰۰

تعداد افرادی که به گزینه ۳ پاسخ داده اند.

۴۱

۲۸