سایت مقالات فارسی – 
بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳-  …

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- …

متغیر

ضریب

انحراف استاندارد

آماره t

P-value

C

۰٫۷۶۰-

۰٫۹۱۹

۲٫۱۸۴-

۰٫۰۰۹

INS

۱٫۴۴۰

۰٫۵۶۰

۲٫۶۹۷

۰٫۰۰۱

SIZE

۰٫۹۴۱-

۰٫۵۳۸

۲٫۷۸۹-

۰٫۰۰۰۱

MB

۰٫۶۵۴

۰٫۶۳۸

۲٫۲۲۶

۰٫۰۱۰