بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳-  …

بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- …

SIZE

۰٫۳۷۵-

۲٫۳۸۷

۳٫۰۴۳-

۰٫۰۳۳

MB

۰٫۴۳۹

۲٫۵۳۷

۲٫۹۹۴

۰٫۰۳۵

LEV

۰٫۹۷۳-

۱٫۹۴۱

۵٫۲۴۲-

۰٫۰۰۰

آماره دوربین واتسون

۱٫۹۰۴

Adjusted R-squared

Prob(F-statistic)

۰٫۰۰۰

۰٫۳۹

با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل رگرسیون به شرح نگاره فوق، مشاهده می شود که مقدارP-Valueمربوط به آماره F (prob (F-statistic)) که بیانگر معنی دار بودن کل رگرسیون است، برابر ۰٫۰۰۰ بوده و حاکی از آن است که مدل در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار می باشد. ضریب تعیین تعدیل شده R2 برابر ۰٫۳۹ بوده و بیانگر این مطلب است که تقریباً ۳۹% از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهای مستقل مدل قابل تبیین است، که نشان دهنده قدرت توضیح دهندگی خوبی از این رگرسیون است. همچنین آماره دوربین واتسون برابر با ۱٫۹۰۴ می باشد که این مقدار در فاصله ۱٫۵ تا ۲٫۵ نشان از عدم خود همبستگی بین متغیرها می باشد.
همانگونه که در جدول ۴-۶ ملاحظه می شود، ضریب متغیر مستقل مالکیت خانوادگی (MO ) برابر با ۰٫۴۴۳- و عدد معناداری (Prob) آن ۰٫۰۴۲ می باشد. با توجه به آماره tوP-Value این متغیر، نتایج نشانگر معنی داری این ضریب در سطح خطای ۵ درصد می باشد. این یافته ها نشان می دهد که بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.