جستجوی مقالات فارسی – 
بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳-  …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- …

آماره هاسمن

P-value

۱۷٫۰۲۴

۰٫۰۰۰

جدول(۴- ۶)نتایج تجزیه و تحلیل دادهها جهت آزمون فرضیه اول

متغیر وابسته به موقع بودن سود (TOE)
متغیر ضریب انحراف استاندارد آماره t P-value
C ۰٫۱۸۳- ۱٫۴۳۹ ۳٫۰۵۵- ۰٫۰۳۶
MO ۰٫۴۴۳- ۱٫۸۴۴ ۲٫۲۸۷- ۰٫۰۴۲