متن کامل – 
بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای کبالت و آهن-  …

متن کامل – بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای کبالت و آهن- …

pH محیط یکی از پارامترهایی است که در رنگ‌زدایی محلول‌های رنگی موثر می‌باشد. با استفاده از روش کار اثر pH که در بخش ۲-۵-۱۰ توضیح داده شد جدول ۳-۹ تنظیم گردیده است. نتایج این بخش دلالت بر این دارد که رنگ‌زدایی در pH‌ های ۲و۴و۶ موثر و کارآمد بوده است. با افزایش pH از ۷ به بالا رنگ‌زدایی بطور قابل توجهی کاهش یافته است که احتمالا گونه‌های کبالت در pH‌ های بالاتر به صورت اکسید کبالت درآمده و ته‌نشین شده‌اند. pH اولیه محلولمان ۱۸/۳ و جذب در این pH ، ۹۴۵/۰ می‌باشد. در نهایت بیشترین مقدار رنگ‌زدایی در ۴pH= روی می‌دهد.
جدول۳-۹ : تأثیر pH در میزان تخریب سونوشیمیایی MG در حضور Co در مدت دقیقه۲۰ و در دمای℃ ۲± ۲۵

درصد رنگ‌زدایی بعد از سونیکاسیون (D%) جذب بعد از سونیکاسیون pH
۸۹ ۱۰۷/۰ ۲
۹۱ ۰۷۷/۰ ۴
۹۰ ۰۹۶/۰ ۶

۳-۱-۵- اثر مقدار پرسولفات در حضور رزین آهن در تخریب سونوشیمیایی MG
برای بهینه‌سازی این پارامتر مقادیر مختلف پرسولفات را همراه با رزین آهن در تخریب التراسونیکی MG مورد بررسی قرار می‌دهیم. روش کار به این صورت است که غلظت مختلف از پرسولفات را همراه با مقدار ثابت از رزین آهن به غلظت L/g 10 به محلول MG به غلظت mg/L 30 اضافه کرده به داخل بالن ته‌گرد به گنجایش mL50 منتقل می‌کنیم.   از بالن در تماس با آب حمام التراسونیک می‌باشد. دمای حمام ℃۲±۲۵ است. جذب اولیه محلولمان را با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر می خوانیم. سپس به مدت ۱۵دقیقه تحت تابش امواج ماورای صوت قرار می دهیم. در انتها دوباره جذب را می‌خوانیم و با استفاده از معادله (۲-۱) درصد رنگ‌زدایی را محاسبه کرده و بهترین مقدار پرسولفات را تعیین می‌کنیم.
نتایج در جدول ۳-۱۰ ارائه شده است. در L/g 10 میزان کارایی خارج کردن رنگ بالاتر از مقادیر دیگر است. بعد از مقدار L/g 10 میزان کارایی خروج رنگ کاهش یافته است زیرا اضافه کردن بیش از حد مقدار پرسولفات به تولید آنی آنیون ‌های سولفات بدون ایجاد رادیکال‌های فعال سولفات منتهی می‌شود. همچنین آنیون ‌های سولفات مانع تولید یون ‌های هیدروکسیل می‌شود، بنابراین بی‌رنگ‌سازی از طریق رادیکال هیدروکسیل نیز کاهش می‌یابد در نتیجه کارایی کل فرایند کاهش می‌یابد. از این رو L/g 10 پرسولفات به عنوان مقدار بهینه این ماده انتخاب شده است.
جدول۳-۱۰ : تأثیر مقدار پرسولفات در حضور رزین آهن در میزان تخریب سونوشیمیایی MG در مدت۱۵ دقیقه
و در دمای℃ ۲± ۲۵

درصد رنگ‌زدایی بعد از سونیکاسیون (D%) جذب بعد از سونیکاسیون جذب قبل از سونیکاسیون غلظت پرسولفات

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است