دسته بندی علمی – پژوهشی : 
بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای کبالت  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای کبالت …

۱-۸- حفره‌سازی – اساس تأثیرات سونوشیمیایی …………………………………………………………….۱۷
۱-۸-۱- پارامترهایی که در سونوشیمی تأثیر دارند ……………………………………………………….۱۹
۱-۸-۲- مکانیسم فرایند التراسونیک ………………………………………………………………………..۲۳
۱-۸-۳- نمونه‌هایی از تجهیزات سونوشیمیایی ……………………………………………………………۲۵
۱-۹- سونوشیمی زیست محیطی ……………………………………………………………………………………۲۹
۱-۱۰- پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………….۳۰
۱-۱۱- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………۳۶
فصل دوم : مواد و روش ها
۲-۱- نرم‌افزارها و دستگاه‌های مورد استفاده …………………………………………………………………..۳۸
۲-۲- مواد مورد نیاز …………………………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۳- روش تهیه محلول‌ها ……………………………………………………………………………………………۴۰
۲-۳-۱- محلول مادر MG ………………………………………………………………………………………40
۲-۳-۲- محلول مادر پرسولفات ………………………………………………………………………………۴۰
۲-۳-۳- محلول مادر کبالت (Π) ……………………………………………………………………………..۴۰
۲-۳-۴- محلول مادر آهن (Π) ………………………………………………………………………………..۴۱
۲-۳-۵- رزین کاتیونی اشباع‌شده کبالت ……………………………………………………………………۴۱
۲-۳-۶- رزین کاتیونی اشباع‌شده آهن ………………………………………………………………………۴۱
۲-۴- روش اندازه‌گیری غلظت MG ……………………………………………………………………………..42
۲-۵- روش کار…………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۲-۵-۱- روش کار بررسی اثر غلظت اولیه MG در فرایند تخریب سونوشیمیایی ……………۴۴
۲-۵-۲- روش کار بررسی اثر امواج ماورا صوت در تخریب سونوشیمیایی MG ……………44
۲-۵-۳- روش کار بررسی اثر پرسولفات در تخریب التراسونیکی MG …………………………44
۲-۵-۴- روش کار بررسی اثر آهن در فرایند تخریب سونوشیمیایی MG ………………………45
۲-۵-۵- روش کار بررسی اثر پرسولفات فعال‌شده توسط آهن در تخریب سونوشیمیاییMG ……………………………………………………………………………………………………………………………..45
۲-۵-۶- روش کار بررسی اثر رزین آهن در فرایند تخریب سونوشیمیایی MG ……………..45
۲-۵-۷- روش کار بررسی اثر کبالت در فرایند تخریب سونوشیمیایی MG …………………..46
۲-۵-۸- روش کار بررسی اثر پرسولفات فعال شده توسط کبالت در تخریب سونوشیمیایی MG ……………………………………………………………………………………………………………………46
۲-۵-۹- روش کار بررسی اثر رزین کبالت در فرایند تخریب سونوشیمیایی MG …………46
۲-۵-۱۰- روش کار بررسی اثر pH ……………………………………………………………………….47
۲-۶- نحوه ارائه نتایج ……………………………………………………………………………………………….۴۷
فصل سوم : نتایج و بحث
۳-۱- تأثیر پارامترهای مختلف در تخریب MG توسط فرایند US …………………………………….49
۳-۱-۱- اثر غلظت اولیه MG در فرایند US ……………………………………………………………..49
۳-۱-۲- اثر کاتالیزورها …………………………………………………………………………………………..۵۲
۳-۱-۲-۱- اثر پرسولفات در فرایند سونوشیمیایی MG …………………………………………54
۳-۱-۲-۲- اثر آهن درفرایند تخریب سونوشیمیایی MG ………………………………………55
۳-۱-۲-۳- اثر پرسولفات توسط آهن در تخریب سونوشیمیایی MG……………………..57
۳-۱-۲-۴- اثر رزین آهن در تخریب سونوشیمیایی MG ………………………………………58