بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای کبالت و  …

بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای کبالت و …

رزین کاتیونی اشباع‌شده آهن که به عنوان محیط حمایت‌کننده‌ی کاتالیزور مورد استفاده قرار گرفته است از طریق مخلوط کردن ۲۵ گرم رزین کاتیونی با ۱۰درصد محلول کلرید آهن تهیه می‌شود. این ماده به مدت یک شب کنار گذاشته می‌شود. سپس آن را در آون در دمای °C105 به مدت ۱ ساعت حرارت داده تا رطوبت آن خارج شود و بصورت ذرات جامد دربیاید. از جامد بدست آمده مقدار ۱ گرم را با استفاده از ترازوی دیجیتالی وزن کرده و در mL100 آب مقطر حل می‌کنیم و به عنوان محلول مادر رزین آهن مورد استفاده قرار می‌دهیم.
۲-۴- روش اندازه‌گیری غلظت MG
برای اندازه‌گیری غلظت MG، از مشخصات جذبی این ماده در ناحیه UV-Vis استفاده می‌شود. جهت تعیین طول موج ماکزیمم (λmax) در محدوده‌ی nm700 -190 بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر دو شعاعی طیف جذبی رسم گردید. (شکل ۲-۲) همان طوری که در شکل ۲-۲ دیده می‌شود، طیف جذبی آن سه جذب در طول موج‌های ۶۱۷ و ۴۲۵ و ۳۱۶ نانومتر می‌دهد که جذب شدید در nm 617 مشاهده شد. لذا همین طول موج برای اندازه‌گیری غلظت MG انتخاب شده است. پس از تعیین λmax رسم نمودار کالیبراسیون جهت تعیین غلظت نمونه‌های مجهول ضروری می‌باشد. بنابراین هفت محلول با غلظت‌های مختلف از MG تهیه و جذب آن‌ها در طول موج nm 617و با سل شیشه ای cm 1اندازه‌گیری و در جدول ۲-۲ ارائه شده است.
 
شکل ۲-۲- طیف UV-Vis محلول MG با غلظت اولیه mgl-130
جدول ۲-۱- داده‌های جذب در غلظت‌های متفاوت اولیه از MG

۵۰ ۴۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۵ ۱ غلظت MG (mgL-1)
۹۶۳/۲ ۴۳۵/۲ ۹۰۷/۱ ۶۹۱/۱ ۴۷۶/۱ ۷۱۲/۰ ۱۱۴/۰ جذب( A)

خط کالیبراسیون بر اساس داده‌های موجود در جدول فوق و با استفاده از رگرسیون خطی در شکل ۲-۳ ارائه شده است. نمودار کالیبراسیون برای تبدیل مقادیر جذب بدست آمده به غلظت ماده MG در بقیه قسمت‌های آزمایش استفاده می‌شود.
 
شکل ۲-۳- نمودار کالیبراسیون محلول MG در λmax=617nm
۲-۵- روش کار
۲-۵-۱- روش کار بررسی اثر غلظت اولیه MG در فرایند تخریب سونوشیمیایی
mL 30 از محلول MG به غلظت اولیه ۱و ۵ و۱۰و۲۰ و۳۰و۴۰ و۵۰ (mgL-1) را تهیه کرده و در داخل بالن ته‌گرد mL 50 می‌ریزیم.   از بالن در تماس با آب حمام التراسونیک است. محدوده ی تغییرات دمایی حمام ℃۲± می‌باشد. جذب اولیه محلول‌هایمان را یادداشت کرده و سپس حمام التراسونیک را روشن می‌کنیم و همزمان کرونومتر راروشن می‌کنیم و در بازه های زمانی ۵ دقیقه نمونه‌برداری می‌کنیم و جذب را توسط دستگاه اسپکتروفتومتردر λmax ، nm617 اندازه‌گیری می‌کنیم. سپس با استفاده از نمودار کالیبراسیون رسم شده مقادیر جذب را به غلظت تبدیل می‌کنیم.
۲-۵-۲- روش کار بررسی اثر امواج ماورا صوت در تخریب سونوشیمیایی MG
mL 30 از محلول MG به غلظت mgL-130 را تهیه کرده و به داخل بالن ته‌گرد mL 50 می‌ریزیم.   از بالن در داخل آب حمام التراسونیک فرو رفته است. دمای حمام را در ℃۲±۲۵ تنظیم می‌کنیم. بقیه مراحل مطابق با روش کار ذکر شده در بخش ۲-۵-۱ می‌باشد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.