بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط  …

بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط …

۲-۱- نرم‌افزارها و دستگاه‌های مورد استفاده

  1. برنامه Excell2003 که برای رسم نمودارها و رگرسیون‌های خطی مورد استفاده قرار گرفته است.
  2. دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Vis دو شعاعی مدل “Shimadzu 1700”
  3. دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Vis تک‌شعاعی مدل “Pharmacia Biotech Ultraspec 2000, England”
  4. سل کوارتزی با مسیر نوری به طول cm1
  5. سل شیشه‌ای با مسیر نوری به طول cm1
  6. ترازوی دیجیتالی Mettler- Toledo با دقت ۰۰۱/۰گرم
  7. دستگاه pHمتر (Metrohm, Swiss Made)
  8. دستگاه FT-IR مدل Bruker, Tensor27
  9. کورنومتر

۱۰- کاغذ صافی
۱۱- حمام التراسونیک (Elma T460/H) با فرکانس kHz35 بوده و توان اسمی آن W170 است. حجم حمام mm3(W/D/H) 100 ×۱۳۷×۲۴۰ بوده، بدنه آن از جنس استیل می‌باشد.
۲-۲ مواد مورد نیاز
۱- ماده رنگی کاربینول اسیدی مالاشیت سبز
کاربینول اسیدی مالاشیت سبز (Sigma-Aldrich, USA) به فرمول عمومی C23H26N2O.HCl و با وزن مولکولیg/mol 93/382 و ۴۲۰۰۰ Color Index: در شکل (۲-۱) نمایش داده شده است.
 
شکل ۲-۱ :ساختمان مالاشیت سبز اسیدی
مالاشیت سبز یک ترکیب آلی، غیرفرار و محلول در آب است که می‌تواند به عنوان باکتری‌کش، عامل رنگ‌کننده مواد غذایی، افزاینده غذایی، ماده عفونت‌زدای پزشکی و داروی ضد کرم و همین‌طور به عنوان رنگینه در ابریشم، پشم، چرم، کتان، کاغذ و صنایع اکریلیک استفاده شود، به دلیل اثرات سرطان‌زایی مشاهده شده از این ترکیب استفاده از آن مورد بحث و تردید قرار گرفته است و در کشور‌های متعددی مصرف آن ممنوع شده است، به عنوان مثال مصرف آن توسط سازمان کنترل غذا و داروی امریکا مورد تأیید نمی‌باشد. با این وجود استفاده از آن هنوز در بسیاری از نقاط جهان به دلیل قیمت پایین، در دسترس بودن و کارایی آن ادامه دارد]۳۰[.
۲- پتاسیم پرسولفات (Merck, Germany)
۳- کلرید آهن (Fluka, Switzerland) (II)
۴- نیترات کبالت (Merck, Germany) (II)
۵- هیدروکسید سدیم (Merck, Germany)
۶- اسید نیتریک (Merck, Germany)
۷- رزین کاتیونی (Amberlite IR 120)
۲-۳- روش تهیه محلولها
۲-۳-۱- محلول مادر MG
g 05/0از ماده رنگزای MG را وزن کرده و در یک بالن یک لیتری با آب مقطر به حجم می‌رسانیم و این محلول، محلول مادر به غلظت mgL-150 می‌باشد.
۲-۳-۲- محلول مادر پرسولفات
g 1/1 از پتاسیم پرسولفات جامد را برداشته و در یک بالنmL100 با آب مقطر به حجم می‌رسانیم. محلول حاصله، محلول مادر پرسولفات به غلظت g/L11 می‌باشد.
۲-۳-۳- محلول مادر کبالت (II)
g 01/0 از نیترات کبالت (II) جامد را برداشته و در یک بالنmL100 با آب مقطر به حجم می‌رسانیم. محلول بدست آمده، محلول مادر کبالت II)) به غلظت g/L 1/0می‌باشد.
۲-۳-۴- محلول مادر آهن (II)
g 01/0 از کلرید آهن (II) جامد را برداشته و در یک بالنmL100 با آب مقطر به حجم می‌رسانیم. محلول حاصله محلول مادر آهن (II) به غلظت g/L 1/0 می‌باشد.
۲-۳-۵- رزین کاتیونی اشباع‌شده کبالت
رزین کاتیونی اشباع شده کبالت که به عنوان محیط حمایت‌کننده کاتالیزور مورد استفاده گرفته است از طریق مخلوط کردن ۲۵ گرم رزین کاتیونی با ۱۰درصد محلول مادر نیترات کبالت تهیه می‌شود. این ماده به مدت یک شب کنار گذاشته می‌شود. سپس آن را در آون در دمای °C 105 به مدت ۱ ساعت حرارت داده تا رطوبت آن خارج شود. در نهایت با استفاده از کاغذ صافی، محلول حاصل را به مدت ۲۴ساعت در داخل آون در دمای °c 50 قرار داده تا کاملا خشک شود و بصورت ذرات جامد دربیاید. سپس قسمت جامد را برمی‌داریم. از جامد بدست آمده مقدار ۱ گرم را وزن کرده و در mL100 آب مقطر به حجم می رسانیم و به عنوان محلول مادر رزین کبالت از آن استفاده می‌کنیم.
۲-۳-۶- رزین کاتیونی اشباع‌شده آهن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.