بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت  …

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت …

۴-خوش بینی به موفقیت سازمانی
۵-جذب و بکارگیری افراد مستعد و کاردان که میراث ماندگار سازمان می باشند.

پاسخگویی سریع به تغییرات محیطی و سازمانی

جدول ۲-۴ : مدیران میانی و سرپرستان چه فعالیتهایی انجام می دهند:

نوع فعالیت آثار منفی ناشی از هوش هیجانی پایین آثار مثبت ناشی از هوش هیجانی بالا و ارتقای آن
تعامل با کارکنان برای رفع نیازهای کاری آنها
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

۱-افزایش سطح نارضایتی و ترک خدمت کارکنان
۲-احساس عدم لیاقت در خود
۳-کاهش سطح اعتماد به نفس
۴-عدم پاسخگویی به موقع تقاضاهای مدیریت ارشد
۵-بروز هیجانات منفی مثل اضطراب ، ناکامی و سوء ظن

۱-افزایش سطح اعتماد به نفس و لیاقت
۲-توانایی حمایت عاطفی از کارکنان
۳-حفظ نگرش مثبت
۴-از بین بردن موانع کاری
۵-افزایش محرکها و عوامل انگیزش درونی
۶-ارتقای سطح عملکرد کارکنان
۷-انجام به موقع کارها

پاسخگویی به مدیران ارشد

حفظ محیط کاری مناسب

جدول ۲-۵ : کارکنان و کارمندان دفتری چه فعالیتهایی انجام می دهند: