فرهی ، برزو (۱۳۸۴) ، معرفی الگوی توسعه توانایی های مدیریتی مورد نیاز مدیران ( نظام اداری کشور )، دانش مدیریت، شماره ۶۸٫
فخاریان، ابوالقاسم (۱۳۸۱) .تواناسازی کارکنان سرمایه گذاری بی جایگزین ، تدبیر شماره ۱۲۹ .
قربانی زاده، وجه اله؛ خالقی نیا، شیرین.( ۱۳۸۸) ” نقش انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان “، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال اول، شماره ۲، صص ۸۵-۱۰۵
قلی پور، آرین. (۱۳۸۶)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات سمت.
کاظمی ، عباس. (۱۳۷۵)، طراحی الگوی اثربخشی سازمانی با تأکید بر معیارهای فرهنگ سازمانی، دانشگاه تربیت مدرس .
کاوی – استفن ۱۳۷۷ – انسانهای مؤثر – مترجم: مهدی قراچه داغی – نشر پیکان
کریمی، یوسف. (۱۳۷۷)؛ نگرش و تغییر نگرش، تهران، انتشارات نشر ارسباران، چاپ چهارم.
گریفتن، مورهد؛ رفتار سازمانی، ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران، انتشارات مروارید،۱۳۸۵، چاپ دوم.
گنجی، حمزه ( ۱۳۸۵) . هوش هیجانی، نشر ساوالان .
محمدی، محمد. (۱۳۸۰). توانمند سازی نیروی انسانی، فصلنامه مطالعات مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۳۱- ۳۲٫
مهرآرا، على اکبر. (۱۳۷۳)؛ زمینه روان شناسى اجتماعى، تهران، انتشارات مهرداد، چاپ اول.
میرکمالی، سیدمحمد؛ (۱۳۸۳) رهبری و مدیریت آموزشی، نشر رامین، تهران.
نجفی، فاطمه. (۱۳۸۷) ارزشیابی برنامه درسی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه شهید بهشتی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی .
هرسی و بلانچارد(۱۳۷۰) مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علاقه‌بند، امیرکبیر، تهران.
هوی، وین.ک و میسکل، سیسل.ج، (۱۳۸۲) تئوری و تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی، دکتر میرمحمد عباس زادگان، ارومیه، دانشگاه ارومیه، چاپ چهاردهم .
فصل چهارم ماده ۴۴ قانون استخدامی کشور (تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی )، پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی –اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه ۱۳۶۸
دستنامه شبیه ساز، گردآوری شده توسط هواپیمایی معراج، ۱۳۹۰
ب ) منابع انگلیسی:
Bowen, D.E. & Lawler, E.E, 1995, Empowering Service Employes. Sloan Management Dynamic, vol 26.No2, Review Summer
Bayham, W, 2002, Developing Dimension /Competency – Based Human Resource systems. Canada journal, 2002
Decenzo, David & Robbins, Stephen, Personnel Human Resource Management, prentice Hall India, 1989.
ERSTAD MARGARET (1997) EMPOWERMENT AND ORGANIZATIONAL CHANGE INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT: MCB UNIVERSITY PRESS.
Fullam Charlen & Lando Ann R , The road Empowerment : Leadership , Environment And professional Traits , Nursing Economic , Vol.16, Issue . 5 Sep 1998.
Geroy, Gary. D. Wright. Philip. C. & Anderson, Jon, 1998, Strategic performance empowerment model, Empowerment in organization journal, Vol.6 No.2.
Geisler, David, 2005.The next Level in Employee Empowerment progress, research Library core.Vol, 38.No, 6.
Jeppesen. Schweizer, “Helicopter Pilot Mannual”, ۲۰۰۷٫
Jeppesen. “Airway Mannual”, ۲۰۱۲٫
Jeppesen. ANNEX 3, “Metreological service for International Air Navigation”, ۲۰۰۵٫
Malak, K.A & Kursted, H.Jr, 1996. Understanding and Using Empowerment to change Organizational Culture Industrial Management.
Nykodym, N., simonetti, R., and Welling, Barbara. (1994).” Employee Empowerment progress, Environment And professional Traits, Nursing Economic, Vol.35, Issue. 15 Sep 1996.
Quinn, Robert. E & Gretchen M. Spreitzer ,1997, The Rood to Empowerment :”seven Question every leader should consider “
Wallace, Connie M. “Measuring Changes in Attitude, Skill and Knowledge of Undergraduate Nursing Students after Receiving an Educational Intervention”, Ebay inc., 2009

پیوست ها
پیوست ها
SPSS1- خروجی

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی