الگوهای نظری فناوری خویش خدمت

الگوهای نظری فناوری خویش خدمت

الگوهای نظری فناوری خویش خدمت

۲-۱-۴-۱ سیستمهای فناوری خویش خدمت

این سیستم‎ها در سه سطح به مشتریان سرویس دهی می‎کنند:

۱) اطلاع رسانی: این سطح فناوری خویش خدمت اینترنتی است.اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات خود را از طریق شبکه‎های ارتباطی دولتی و خصوصی فراهم می‎کند.

۲) ارتباطات: این سطح امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می‎آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از سطح سنتی است.

۳)تراکنش: این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود را از بالاترین میزان ریسک برخوردار است.در این سطح مشتری در یک ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون صورتحساب،صدور چک، انتقال وجه و ارایه ی صورتحساب را انجام دهد.

 

۲-۱-۴-۲ انواع فناوری خویش خدمت

فناوری خویش خدمت در سطح کلی:یکی از مهمترین هدف‎های ذکر شده در فناوری خویش خدمت،رفع الزام مردم به مراجعه به شعب بانک‎ها برای دریافت خدمات بانکی و مرتبط ساختن سامانه مرکز بانک‎ها با یکدیگر از طریق سامانه‎های اتوماسیون عملیات بین بانکی است.برای استقرار این نوع بانکداری، وجود سامانه‎های اداری نظام قراردادی هستند که بانک‎ها و دیگر موسسه‎های مالی برای تبادل سریع مبلغ بین بانکی از آن استفاده می‎کنند و توسط بانک مرکزی کشورها یا ائتلافی از بانک‎ها و موسسه‎های مالی اداره می‎شوند.مبادله‎های بانکی به دو گروه عمده زیر تقسیم می‎شوند:

۱)مبادله‎هایی که می‎باید در یک فاصله زمانی کوتاه(۱۰ تا ۱۵ دقیقه) انجام شوند. این مبادله‎ها از نوع مبادله‎های بین بانکی فوری می‎باشند.

۲)مبادله‎هایی که انجام آنها در یک فاصله زمانی کوتاه ضرورت ندارد.این نوع مبادله‎ها برای هر بانک طی روز به صورت گروهی جمع آوری شده و در مقطع مناسبی در همان روز بین بانک‎ها مبادله می‎شوند.

فناوری خویش خدمت درون بانکی:این نوع بانکداری ، شامل استفاده از سامانه‎های مکانیزه ای است که در درون شبکه یک بانک و به منظور تسهیل در انجام امور داخلی بانک ایجاد شده و ارتباط شعب، مناطق

و اداره‎های یک بانک را برقرار کرده است.لازم به ذکر است که سامانه‎های زیر مجموعه بخش اداره‎ها، در بانک‎های مختلف به گونه‎های متفاوتی دسته بندی شده اند و نمی‎توان یک دسته بندی یکسان را برای آنها ارائه نمود.به طور کلی ، این سامانه‎ها به سه دسته اصلی زیر تقسیم بندی می‎شوند:

۱)سامانه‎های شعب شامل سامانه ریالی و ارزی

۲)سامانه‎های موجود در شبکه

۳)سامانه‎های اداره‎ها(Eric & Nilsson, 2007).