پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتبی، عوامل انسانی، سلسله مراتب، تعاملات اجتماعی

استفادهکرد، آنگاه اطلاعات مزبور، جزء زمینه بهشمار میرود. بهعنوان مثال، عمل اضافه کردن لیستی از وزنها در یک صفحه گسترده را درنظر بگیرید. موجودیتهایی که در این مثال وجوددارند عبارتند... متن کامل

Read More

پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، توانایی ها

نمایند. این سیستمعامل، زبانهای برنامهنویسیای چون جاوا، c++ و c را پشتیبانی میکند. ۲-۶-۱ زبانهای برنامهنویسی موبایل در ادامه چند مورد از زبانهای برنامهنویسی که به آنها اشاره شد، به... متن کامل

Read More

پایان نامه ارشد با موضوع تلفن همراه، پیام کوتاه، شرکت های تولید کننده، رابط کاربر

ماهواره تعیین می گردد. حال این عمل را با داده های دریافتی از چند ماهواره دیگر تکرار می کند و بدین ترتیب محل دقیق گیرنده را با اختلافی ناچیز، معین می کند. گیرنده به دریافت اطلاعات... متن کامل

Read More

پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، تلفن همراه، تجارت الکترونیک، مکانیابی

ت استوار است که کاربران میتوانند تلفن همراه و سایر وسایل سیار را با خود به هر کجا حملکنند و در نتیجه امکان تماس فوری و در هر زمان و مکانی با کاربرد مورد نظر برای کاربر فراهماست. پنج... متن کامل

Read More

پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، کسب و کار

تصمیمگیری وی تاثیرگذارند، برخروجی اینگونه کاربردها، مسالهای است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتهاست. ۱-۳ پیشینه تحقیق ظهور تکنولوژیهای بیسیم و استفاده رو بهافزایش وسایل... متن کامل

Read More

دانلود پایان نامه درباره معیارهای ارزیابی، شاخص ارزیابی، رفتار متقابل

، معتدل و آفتابی، معتدل همراه با بارش، گرم و آفتابی، گرم همراه با بارش، سایر موارد. ( بعد تاریخچهای و برخط ). مکان یکی از پارامترهای زمینهای مفید و پر استفاده در سیستمهای... متن کامل

Read More

دانلود پایان نامه درباره الگوی مصرف، اطلاعات مربوط، تجارت سیار

و سپس عملیات برش۱۴۲ با هدف حذف سایر ابعاد به جز دو بعد اصلی کاربران و اقلام، صورت میپذیرد. در این تحقیق روش جدیدی برای پیشنهاددهی در یک فضای n- بعدی و مناسب برای محیطهای سیار معرفی... متن کامل

Read More

دانلود پایان نامه درباره تجارت سیار، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، اعتمادپذیری

توجهی خواهندبود. ۴-۴-۶ استفاده از اطلاعات زمینه در پیشنهاددهندهها نسل فعلی سیستمهای پیشنهاددهنده در فضای دوبعدی User×Item، یعنی فضایی شامل کاربر و اقلام به تخمین امتیازات میپردازد.... متن کامل

Read More