تعریف خدمت

تعریف خدمت قبل از آنکه به تعریف کیفیت خدمات اشاره کنیم لازم است که بدانیم خدمت چیست . خدمت یک واژه پیچیده می باشد این واژه دارای معانی مختلفی است و طیفی از خدمات شخصی 44 تا خدمت به عنوان... متن کامل

Read More