سهام عدالت

سهام عدالت      هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/8/1385 به پیشنهاد وزارت اقتصاد، به استناد اصل 138 قانون اساسی و ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 آیین نامه اجرایی «افزایش ثروت خانوارهای... متن کامل

Read More

سنگسار

سنگسار سنگسار نوعی مجازات حدی است به موجب آن محکوم علیه به علت اصابت سنگ های متعدد به سمت او کشته می شود. در رجم نتیجه اجرا ،حدوث مرگ به طور قطع نیست بلکه ممکن است محکوم از گودال فرار... متن کامل

Read More